Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17A - Náhradní rodinná péče

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

17A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE − Forma péče o děti, kde je dítě vychováváno náhradními rodiči v prostř., jež se nejvíce podobá přirozenému prostředí − Typy náhradní rodinné péče: adopce, pěstounská a poručnická péče Ústavní výchova − nařizována soudem v případech, kdy je výchova dítěte vážně ohrožena či narušena či když rodiče z vážných důvodů nemohou výchovu zajistit a jiná výchovná opatření nevedou k nápravě Ochranná výchova − nařizována soudem v případě, když výchova dítěte/mladistvého byla zanedbána − uskutečňuje se ve speciálních výchovných zařízeních do 18 let − dítě může zažádat o prodloužení do 19 let ADOPCE − Nejdokonalejší a nejčastěji realizovatelná forma náhradní rodinné péče − Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí − O adopci rozhoduje soud na základě žádosti osvojitele − Před rozhodnutím soudu musí uplynout 3 měsíce, po které zájemce pečuje o dítě na vlastní náklady − Mají stejná práva a povinnosti jako vlastní rodiče − Dítě získává příjmení náhradních rodičů − Mezi dítětem a příbuznými osvojitelů je příbuzenskými vztah − Osvojit lze pouze dítě nezletilé Druhy 1) zrušitelná − adopce prvního stupně (prosté osvojení) − péče, kdy práva a povinnosti rodičů přecházejí na osvojitele − v rodném listě dítěte jsou uvedeni biologičtí rodiče − možná u dítěte mladšího jednoho roku 2) nezrušitelná − adopce druhého stupně − je možná pouze u dětí nad 1 rok − je častěji využívaná − osvojitelé jsou zapsáni v rodném listě dítěte, biologičtí rodiče na matrice 3) mezinárodní adopce − umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny − dítě a budoucí osvojitel pochází z různých států − rozhodnutí o osvojení vydává příslušný orgán 1 17A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE PĚSTOUNSKÁ PÉČE − Zvláštní forma státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnou těm, kteří se ho ujali − Dítě se svěřuje do péče jedinci nebo manželské dvojici − Pěstoun není zákonným zástupce dítěte → není vyloučen styk biologických rodičů s dítětem, rozhodování o důležitých věcech vyhrazeno biologickým rodičům, nejsou-li zbaveni rodičovských práv − O svěření do pěstounské péče i jejím zrušením rozhoduje soud − Pokud je dítě svěřeno do pěstounské péče ve věku, kdy je schopno posoudit, má být zajištěno jeho vyjádření − Typy: • individuální: probíhá v běžném rodinném prostředí • skupinová: probíhá v tzv. zvláštních zařízeních pro výkon PP – velké pěstounské rodiny nebo SOS vesničky − Cílem pěstounské péče je poskytnout dětem náhradní rodinné prostředí jestliže: • nemohou dlouhodobě vyrůstat v prostředí rodiny biologických rodičů • ústavní péče ohrožuje či narušuje jejich vývoj PORUČNICKÁ PÉČE − Poručnictví plní funkci náhradní rodinné péče, ale jeho hlavním účelem je ochrana nezletilého dítěte, které vzhledem k věku nemá plnou způsobilost k právním úkonům − Poručníka dítěti ustanoví soud, a to v případech kdy rodiče: • zemřeli • byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti • byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti • nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (například při nezletilosti) − Soud zpravidla ustanoví poručníkem fyzickou osobu, přednost dává osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých − Poručník je zákonným zástupcem dítěte, ale nevzniká mezi nimi vztah jako mezi rodiči a dětmi, rovněž poručník nemá vyživovací povinnost k dítěti NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE − Forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině − Jejich výchova je zajišťována formou ústavní péče, kde je dítě vychováváno až do dospělosti − Dálkovým opatrovníkem dítěte bývá příslušná sociální pracovnice − Představuje systém péče o opuštěné, osiřelé či ohrožené děti, který zahrnuje jak péči rodinnou (osvojení a pěstounská péče), tak i péči ústavní (kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, …) Typy − dětská zařízení spadající pod ministerstvo zdravotnictví: • kojenecké ústavy pro děti do 1 roku (1 – 3 let): ▪ součástí pediatrické preventivní péče ▪ původně vznikly ze zdravotních důvodů například pro děti s nízkou porodní váhou ▪ v 60. letech důvody sociální, v 70. letech pokles sociálních důvodů díky materiální stimulaci rodiny, v 80. letech větší počet postižených dětí ▪ v současné době kojenecké ústavy přijímají děti ze zdravotních a sociálních důvodů ▪ dětské domovy pro děti od 3 do 5 let 2 17A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE • ústavy spadající pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: ▪ dětské domovy: dříve klasického nebo rodinného typu – od 3 do 18 let ▪ dětské domovy se školou: dříve výchovné ústavy ◦ výchovné ústavy pro mládež (15 – 18 let) výjimečně pro dítě starší 12 let s uloženou ochrannou výchovou ▪ dětské diagnostické ústavy: pro děti do 15 let ▪ diagnostické ústavy pro mládež: 15 – 18 let • ústavy sociální péče spadající pod ministerstvo sociálních věcí: ▪ přijímány děti a mládež: ◦ s vážným stupněm mentální retardace ◦ s kombinovaným postižením smyslovým, tělesným, mentálním Příklady zařízení 1) Klokánek − projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo pokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče − pro děti vyžadující okamžitou pomoc − mohou přijímat děti na žádost rodičů, soudního rozhodnutí, na žádost samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci − průměrná doba pobytu dětí je půl roku 2) diagnostický ústav − provádí komplexní vyšetření přijatých dětí, na zákl. vyšetření je umisťuje do dalších zařízení pro výkon ústavní vých. − pobyt bývá 8 týdnů, ale i mnohem déle 3) dětský domov − instituce pro děti ve věku 3 – 18 let s nařízenou ústavní výchovou (nemají poruchy chování) − mohou zde žít i nezletilé matky s dětmi − péče dětem, kterým nebyla z různých důvodů poskytována náležitá výchova či péče − děti navštěvují MŠ, ZŠ, SŠ někdy VŠ, které nejsou součástí dětského domova 3

Témata, do kterých materiál patří