Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9A - Specifika výchovy v jednotlivých obdobích života

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

9A SPECIFIKA VÝCHOVY V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH ŽIVOTA − Výchova se uskutečňuje v celé společnosti − Na výchově se podílejí: • školská zařízení • mimoškolské výchovně-vzdělávací instituce • společenské organizace a kulturní zařízení • samotná rodinná výchova • sebevýchova Formy výchovy − 4 formy výchovy, které se navzájem doplňují − cílem forem je rozvoj každého člena do společnosti 1) školní výchova: − hlavní cíl: dosáhnout určitého stupně vzdělání − patří sem: vyučování, mimovyučovací aktivity, vliv školního prostředí − uplatňuje se řád, proporce, logika − mimovyučovací školní aktivity: • zřízené ve škole • měli by děti rozvíjet po všech stránkách • rodiče by měli aktivity podporovat (pravidelnost, dochvilnost) • pokud nejsou dodržovány, ztrácejí smysl 2) mimoškolní výchova: − výchova ve společenských organizacích, kulturních institucích, prostřednictví hromadně sdělovacích prostředků − měla by nás obohacovat o informace, rozvíjet dovednosti, osobnost, emoce − důraz je kladen na samorozvoj − školská zařízení: školní družina, školní kluby, základní umělecké školy, DDM − funkce mimoškolní výchovy: výchovná, sociální, zdravotní − společenské organizace: • nepůsobí jen na své členy, ale na široký okruh veřejnosti • působení je dlouhodobé nebo krátkodobé • ve formě: poradenské, propagandistické, agitační • například: český svaz chovatelů, tělovýchovné jednoty, skauti − kulturní zařízení: • plní funkce prostřednictvím výukových programů • například: muzea, galerie, knihovny, kina, hvězdárny, divadla, ZOO, planetária • připravují speciální prezentace, realizují výukové prostředky • účinnost vzdělávání se zvyšuje s propojení se školskou činností, rodinou, společenskými organizacemi školní výchova vyučování mimoškolní vyučovací aktivity vliv školního prostředí mimoškolní výchova společenské organizace kulturní instituce hromadné sdělovací prostředky rodinná výchova veřejné mínění rodiny zájmová orientace rodiny rodinné aktivity sebevýchova autodiagnostika podíl na různých aktivitách 9A SPECIFIKA VÝCHOVY V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH ŽIVOTA • hromadně sdělovací prostředky: ▪ informují a tím vzdělávají ▪ celkově působí na rozvoj osobnosti ▪ nedostatky: přemíra reklam, ↑ množství násilí a brutality, nevhodný obsah, konkurenční boj o sledovanost 3) výchova rodinná • první se kterou dítě přichází do kontaktu – učí se základním sociálním rolím (otec, matka, dítě, …) • výchova přirozená a nezastupitelná – v přirozených podmínkách • na dítě by se mělo nahlížet individuálně – nemělo by být souzeno dle jiných 4) sebevýchova – autoedukace • jedinec je sám iniciátorem a realizátorem výchovy • nejdříve probíhá heteroedukace, později autoedukace • význam: ▪ užší: formování postojů a zájmů ▪ širší: sebevzdělávání (vědomosti, dovednosti, návyky, …) • koncepce výchovy: ▪ sebevzdělávání: rozvoj vědomostí, dovedností, návyků, schopností, … ▪ sebevýchova v užším smyslu: rozvoj postoje jedince ke skutečnosti, zájmům, potřeb, chování ▪ cílová orientace: celí individuální, autonomní ▪ obsahová stránka: rozvoj jedince pro jednotlivé sociální role, rozvoj základních osobnostních kvalit • předpoklady sebevýchovy: ▪ automotivace, potřeby, zájmy: ◦ jedinec motivován podněty ze školy ◦ vznikají potřeby širšího vzdělanostního obzoru ▪ schopnost autodiagnózy: jedinec je schopen zhodnotit vlastní stupeň rozvoje ▪ konzultační a poradenská služby: někdy mohou nastat potíže, bezradnost, skepse → jedinec by měl mít možnost se v těchto okamžicích poradit, obrátit se o pomoc, najít řešení (škola, rodič, učitel, …) ▪ možnost uplatnění dosahovaných výsl.: formy spol. uplatnění a docenění sebevýchovou dosahovaných výsl. ▪ schopnost koncipovat svůj další rozvoj: možná jedině jsou-li k dispozici takové prostř., jež ji jedinci umožní Předškolní pedagogika − probíhá v MŠ od 3 do 6 let − doplňuje rodinnou výchovu − napomáhá v socializaci dítěte – učí děti adekvátně komunikovat, hrát a interagovat se s jinými − cílem rozvíjet dítě po všech stránkách − napomáhá osamostatnění dítěte od rodičů − usnadňuje a připravuje nástup na ZŠ Andragogika − od slova agei – vést, andros – dospělý muž (dříve bylo vzdělávání určeno jen mužům) − výchova a vzdělávání dospělých v ekonomicky produktivním věku − předmětem je: podstata, zákonitosti vzdělávání a výchovy dospělých, realizace výchovně-vzdělávacího procesu 9A SPECIFIKA VÝCHOVY V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH ŽIVOTA Struktura − obecná andragogika − srovnávací andragogika − dějiny andragogiky − andragogická diagnostika Andragogika jako multidisciplinární věda − výchova dospělého: politická, občanská, kulturní, … − vzdělávání dospělého: permanentní − péče o člověka: personální, management, sociální práva, gerontologie, poradenství Gerontopedagogika − nebo také Gerontagogika − výchova a vzdělávání seniorů, dospělých v ekonomicky neproduktivním věku − připravit seniory na tuto životní etapu a udělat jí důstojnější − spadá do oblasti andragogiky − speciální potřeby: chceme-li seniorům poskytnout stejnou péči jako ostatním lidem, musíme jim k tomu vytvořit dostatečné podmínky Zásady vzdělávání seniorů − zvolit vhodné tempo a způsob vzdělávání − správně a vhodně namotivovat seniora, aby se chtěl učit novým věcem − využívat přehledné psané informace, ale ne v příliš velkém množství − starší lidé se rychleji unaví a hůře přijímají informace, proto je důležité nespěchat a nezahlcovat je zbytečným množstvím nových věcí − senior by si měl zvolit, v čem se chce vzdělávat → věci, se kterými se někdy setkal, jsou pro něj jednodušší − vyučující, by se měl ujišťovat, zda senioři látku chápou → pokud dojde k nepochopení, těžko se dá pokračovat dál − senior by měl vědět, proč se danou věc učí a zdali je vůbec smysluplná Místo konání vzdělávacích programů − by mělo být: • dobře přístupné • dostatek místa i pro invalidní vozíky, či hole • dostatečné osvětlení • dobrá viditelnost na tabuli nebo promítací plátno • materiály by měly být větším písmem, dobře čitelné • dobrá akustika • lektor musí přizpůsobit hlasitost svého projevu − lektor by

Témata, do kterých materiál patří