Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1A - Pedagogika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1A PEDAGOGIKA Definice − společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formulující osobnost člověka v různých sférách života společnosti − sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí − formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a vzdělávání Předmět pedagogiky − předmětem pedagogiky je výchova − zabývá se vším, co vytváří nějaké edukační prostředí, procesy, jež se v těchto prostředí realizují a výsledky a efekty těchto procesů − zabývá se člověkem v situaci výchovy − v situaci výchovy je člověk se všemi svými vztahy ke skutečnosti − jde o předmět zkoumání velice složitý, vyžadující interdisciplinární spolupráci všech věd o člověku Základní charakter pedagogiky − pedagogika je věda o edukaci a vzdělávání − zahrnuje teori i praxi − má-li být vědou, musí se opírat o výzkum − má svůj předmět bádání, úkoly, účel, poslání, výzkum − má normativní, explorativní a explanativní charakter: • normativní charakter: pedagogika stanovuje určité normy, vzory, doporučení, cíle, jak realizovat edukaci • explorativní charakter: pedagogika je založena na poznatcích získaných z výzkumu • explanativní charakter: pedagogika zjišťuje, popisuje, vysvětluje různé jevy edukační reality Historický vývoj pedagogiky jako vědy − samotná věda o výchově vznikla v novověku − do té doby se rozvíjela v rámci filozofických a teologických koncepcí − termín PED pochází z antického Řecka, kde paidagogos (obvykle vzdělaný otrok) pečoval v bohatých rodinách o děti (pais – dítě, agóge – vedení) − pedagogika splývala s termínem didaktika − ve starověkém Řecku antičtí filozofové, mezi něž patřil Sokrates, Platon, Aristoteles a Demokritos formulovali zásady výchovy a snažili se vytvořit její ideál − na antickou filozofii navazovala díla filozofů období scholastik − velký rozmach vých. teorií podnítila filozofie období humanismu a renesance, která ve své pedagogické rovině odráží výchovně vzdělávací problémy své doby → F. Bacon, R. Descartes, J. Lock, J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. J. Pestalozzi a ti položili ve svých dílech základ moderního systému vědy o výchově − J. A. Komenský vytvořil ucelenější systém poznatků o výchově a vzdělání, a proto bývá pokládán za zakladatele vědy o výchově − v 19. stol. se začíná PED vyčleňovat jako samostatný vědní obor, ve němž jsou řešeny základní, teoretické a metodologické problémy výchovy − začínají vznikat specializované instituce, které mají za úkol rozvíjet teori výchovy − za zakladatele moderní pedagogické teorie lze považovat Johanna Friedricha Herbarta, který napsal Obecná PED vyvozená z cíle výchovy a Nástin PED přednášek → naznačil předmět a strukturu samostatné vědní disciplíny Význam pedagogiky − teoretický význam: • odhaluje zákonitosti výchovy a její důležitou úlohu v životě jedince a společnosti • zabývá se výchovou v jednotlivých věkových obdobích a v různých výchovných zařízeních 1A PEDAGOGIKA − praktický význam: • poskytuje množství podnětů pro edukační aktivity všem výchovným a školským pracovníkům, rodičům a pracovníkům souvisejících profesí • teoretické závěry jsou aplikovány v oblastech školství, mimoškolní vzdělávání, ekonomického rozhodování, sociální politiky, pomáhajících profesí a oblastech samotné vědy • je důležité skloubit teoretické a pedagogické vzdělání, postoj ke společnosti, k lidem a pedagogické práci a praktické dovednosti Úkoly pedagogiky: − analytický úkol: zkoumá aktuální výchovnou realitu − verifikační úkol: ověřuje, zda platí určité poznatky − prognostický úkol: formuluje perspektivní výchovné cíle Pedagogiku rozlišujeme na 5 kritérií: − podle obsahu zkoumání: • obecná pedagogika, srovnávací pedagogika, dějiny pedagogiky a školství, teorie výchovy, obecná didaktika, oborová didaktika, teorie řízení škol a školství, technologie vzdělávání − podle věku: • předškolní pedagogika, školní, vysokoškolská • andragogika: výchova a vzdělávání dospělých v ekonomicky produktivním věku • gerontagogika: výchova a vzdělávání seniorů, dospělých v ekonomicky neproduktivním věku − podle fází společenského vývoje • antická, křesťanská, somatopedie, surdopedie, logopedie, tyflopedie, etopedie − speciálně pedagogické vědy • psychopedie, somatopedie, surdopedie, logopedie, tyflopedie, etopedie − podle oblastí aplikace • rodinná, sociální, profesní, inženýrská, vojenská, pedagogika volného času, výchova v nápravných zařízeních, výchova v organizacích dětí a mládeže, alternativní pedagogika − vztah pedagogiky k jiným vědám • vědní obory neexistují samostatně, vzájemně spolu souvisejí a doplňují se Vztah pedagogiky k jednotlivým disciplínám − filozofie: • poskytuje vědeckou orientaci chápání vývoje vých. procesů, výklad vých. jevů, vysvětlení vývoje a vzniku PED idejí − psychologie: • rozvoj psychických procesů a vlastností člověka • využití psychologických zvláštností v jednotlivých vývojových etapách • výchova defektních jedinců (patopsychologie) − sociologie: • porozumění spol. vlivům výchovných procesů a jevů ve vztahu k jednotl. soc. prostředí, ve kterém dochází k výchově − dějiny: • spolupráce z hlediska dějin pedagogiky • dělí se na dílčí dobové etapy pedagogiky (renesance) • vysvětluje výchovné jevy v historických souvislostech 1A PEDAGOGIKA − vědy humanitní: • etika, estetika, logika, právní vědy, vytyčení cílů mravní vých., využití při správném vyjadřování a formulaci myšlenek • poznatky pro stanovení cílů, obsahu a metod mravní, právní a politické výchovy − vědy přírodní a lékařské: • biologie, anatomie, fyziologie, hygiena, chemie, stavba a činnost organismu − vědy technické, technologické, ekonomické: • matematika, technologie, nauka o strojích, elektronika, ekonomika, teorie her, vědecká technologie, logika, statistika Základní disciplíny − obecná pedagogika • stanovení zákl. pedagogických disciplín, formulování cílů výchovy, obsahu, forem, principů, metod − dějiny pedagogiky • historický vývoj pedagogiky (výchova, školy, myslitelé, pedagogické principů)

Témata, do kterých materiál patří