Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 13

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu, formy náhradní rodinné péče NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Je určena dětem a mládeži, o něž se rodiče nechtějí nebo nemohou z vážných důvodů starat (Zemřeli, jsou nemocní, pracovně vytížení, ve výkonu trestu).Aby nebyl vývoj dítěte narušen nebo ohrožen, stát prostřednictvím soudu navrhne jednu z forem náhradní rodinné péče, nebo může nařídit ústavní výchovu SVĚŘENÍ DO PÉČE JINÉ FYZICKÉ OSOBY NEŽ RODIČE Pokud se o dítě nemohou starat vlastní rodiče, při hledání náhradní péče dává soud přednost příbuzným, kteří ale musí se svěřením dítěte do péče souhlasit. Přejímají za dítě plnou odpovědnost, jakou měli jeho biologičtí rodiče.Pro dítě je toto prostředí nejvhodnější, protože se stále pohybuje mezi svými nejbližšími ADOPCE (OSVOJENÍ) Jde o osvojení dítěte funkční rodinou nebo jednotlivcem. Ideální typ náhradní péče, protože se dítě dostává do rodinného prostředíO osvojení dítěte rozhoduje soud.Mezi osvojencem a osvojiteli vznikají rodinné vztahyOsvojitelé nabývají práva a povinnosti rodičů, mají za dítě plnou odpovědnostPráva mezi biologickými rodiči a dítětem ZANIKAJÍ. Biologičtí rodiče ztrácejí nárok na dítě pokud: Po dobu nejméně 2 měsíců od narození dítěte neprojevili o dítě zájem (Ačkoliv jim v tom nic nebránilo) Po dobu 6 měsíců neprojevovali soustavně o dítě zájem, neplnili pravidelné vyživovací povinnosti, nepřijali dítě do vlastní péče, s dítětem se nevídaliDítě získává přímení adoptivních rodičůOsvojiteli se stávají osobám které jsou plnoleté a pověřené (Žádný záznam v TR, musí mít psychologické a genetické vyšetření)Zákon o rodině rozlišuje dva druhy osvojení Osvojení zrušitelné(Osvojení 1. Stupně) – je možné ho ze závažných důvodů zrušit na žádost osvojitelů. Pro tento případ v matrice a rodném listě dítěte zůstávají zapsána jména jeho původních rodičů. Tento typ osvojení je využíván hlavně v případě přijetí dítěte mladšího než 1 rok Osvojení nezrušitelné, osvojení plné(Osvojení 2. Stupně) – Osvojitelé jsou zapsáni v matrice a v rodném listě dítěte na místě původních biologických rodičů. Tento typ osvojení nelze zrušit. Pokud by osvojitelé o dítě již dále nechtěli pečovat, mají možnost svěřit ho náhradní rodině. (Soudní cestou) PĚSTOUNSKÁ PÉČE *Neplést si s ADOPCÍ* Jde o státem garantovanou a kontrolovanou formu náhradní rodinné péče pro děti, které z různých důvodů nemohou se svými biologickými rodiči pobývat dlouhodobě (Jsou nemocní, ve výkonu trestu, nezpůsobilí vykonávat rodičovské povinnosti)Pokud nelze z právních důvodů uskutečnit adopci, může soud svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů, kteří mohou mít i své biologické dětiPěstoun vykonává práva a povinnosti rodičů, vůči dítěti ale nemá vyživovací povinnost, ta stále náleží rodům dítěte, které jsou zákonnými zástupci dítěte. (pokud soud nepověřil někoho jiného)Původní příjmení si dítě může změnit na příjmení svých pěstounů, ale v rodném listě zůstávají biologičtí rodičeDítě se se svými biologickými rodiči může stýskat (Pokud soud nevyslovil zákaz styku dítěte s rodiči)Při jednání pěstouna s biologickými rodiči pomáhají sociální pracovnice obecního úřadu.Pěstounská péče může býtdlouhodobá, kdy dítě vyrůstá v rodině pěstounů do 18 let, nebona dobu přechodnou,kdy je naděje, že se situace v rodině biologických rodičů pozitivně upraví (nemoc, sociální podmínky) a děti se k nim budou moci vrátit. V některých případech také jen do té doby, než se pro ně najde vhodná adoptivní rodina či rodina na dlouhodobou pěstounskou péči.Pěstounská péče zaniká dosažením 18 let jedince. Děti znají adresy svých biologických rodičů a mohou se k nim v plnoletosti vrátit. INDIVIDUÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE Probíhá doma u pěstounůSKUPINOVÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zřizují se příslušná zařízení. Tomuto typu rodiny se říkávelká pěstounská rodina.Kromě vlastních biologických dětí zde žije ještě několik dalších dětí, většinou jde o velké sourozenecké skupinySOS VESNIČKY Tyto instituce se řadí do skupinové pěstounské péče. Vlastní i nevlastní sourozenci vyrůstají společně ve skupině, která je podobná rodinnému prostředí. O skupinu dětí, žijících ve vlastním domě, pečuje jedna osoba – matka. Péče o zdravý rozvoj dětí je její plné zaměstnáni, za které dostává pravidelný měsíční plat. 10 až 12 takových domů vytváří tzv. vesničku. První vesničky byly u nás založeny v roce 1969 v Doubí v západních Čechách, ve Chvalčově a v Brně. Jsou částečně financovány státem, částečně z darů a sbírek HOSTITELSKÁ PÉČE (ZÁSTUPNÁ PÉČE) Zvláštní forma náhradní péče, dítě navazuje kamarádské vztahy, má náhled do funkční rodinyDěti z dětských domovů jezdí o víkendech nebo o prázdninách na návštěvy do hostitelských rodin. Jde spíše o děti staršího věku, kterým je jasné, že jde pouze o dočasné pobyty v rodinách. S touto návštěvou musí souhlasit ředitel dětského domova, obecní úřad města, kde rodina bydlí. ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA Není-li možná náhradní rodinná péče, navrhuje soud ústavní nebo ochrannou výchovu ve zdravotnických a školských zařízeních ÚSTAVNÍ VÝCHOVA – Je určena dětem mládeži z rodin, ve kterých dítěti nevěnují potřebnou péči nebo je jejich výchova vážně ohrožena. Dětem o které se rodiče z vážných důvodů nemohou starat. OCHRANNÁ VÝCHOVA – Je určena dětem, o které není v rodině řádně postaráno a dochází u nich k závažným poruchám chování, které se nedají odstranit v běžné ústavní péči. Tyto poruchy chování už mají podobu trestného činu. ZAŘÍZENÍ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY VE ZDRAVOTNICTVÍ Kojenecký ústav – Pro děti od 0 – 3 let. Poskytuje zákl. Péči a výchovu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nefunkčním rodinným prostředím, opuštěným dětem, či dětem vážně zdravotně postižené. Existují oddělení pro matky s dětmi, které nemají pro výchovu dětí dostatečné podmínky. Jsou zřizované organizace typu Klokánek a podobně. Dětský domov pro děti od 1 roku do 3 let –Poskytuje výchovnou a zdravotní péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních, a jímž nelze zajistit řádnou

Témata, do kterých materiál patří