Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Práce se skupinou

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

s problémovými jedinci. Skupina : Pracovní tým je v podstatě specifickou formou skupiny a zpravidla vzniká procesem přerodu ze skupiny v tým. Než se tedy začnu zabývat vlastním týmem, je účelné se seznámit s pojmem skupina. Se skupinou a příslušnosti k ní se v průběhu života setkává každý člověk. Členstvím ve skupinách člověk uspokojuje řadu svých základních sociálních potřeb (styk se společností, uznání, seberealizace a další). Jejich prostřednictvím utváří řadu vztahů k jednotlivcům, jiným sociálním skupinám i společnosti jako celku Způsob fungování všech skupin je v zásadě stejný. To, jak fungují, výrazně ovlivňuje jejich výsledky. Efektivitu skupiny ovlivňuje stupeň jejího rozvoje, role, které hrají její členové, její struktura, velikost, normy, soudržnost, vedení, rozhodovací procesy a soutěživost. Fáze tvoření skupiny: Fáze seznamování -V této fázi se lidé teprve seznamují – ať už s dalšími členy týmu nebo s úkoly, před nimiž stojí. Převládá celková nejistota a nejednoznačnost. Členům týmu nemusí být úplně jasné svěřené odpovědnosti nebo smysl týmu. Fáze konfrontace (konfliktů) - Charakteristické jsou konfliktní situace. Jelikož se členové týmu snaží využít skupinu k prosazení vlastních zájmů a uspokojení osobních potřeb, vzniká mezi členy napětí a nepřátelské chování. Členové týmu spolu nemusí vycházet jak po osobnostní stránce, tak profesní či spíše výkonnostní. Fáze kooperace- Členové si uvykají na fungování týmu – na jeho pravidla, společné postoje a hodnoty. Osvojením si vytvořených standardů a norem se celkově zlepšuje a zefektivňuje chod týmu, koordinace a kooperace mezi jeho členy. Lidé vědí s kým, kdo, proč, jak, kde a kdy pracuje. Členům týmu jsou zřejmé jejich kompetence a pole působnosti stejně jako pracovní postupy a nástroje. Fáze produktivity- Členové týmu osvojili přiřazené role a kooperují tak, aby dosáhli stanovených cílů. Převažuje stabilita a efektivní chování. Primární je prospěch celku. Hnacím motorem pak motivace. Fáze rozvoje - Zánik - Dočasné skupiny zanikají, když splní svůj úkol. Trvalé skupiny zanikají při restrukturalizaci organizace, nebo když z nějakého důvodu jich není nadále zapotřebí. Hlavní zdroje sdružování mladých do různých skupin: Problémy s rodiči (konflikty, rozdíly generační)Příliš mnoho volného nevyužitého časuNeúspěchy ve škole, později v práci, snížená sebedůvěraChtějí někam patřit Skupina (kamarádská) – může jedinci pomáhat, ale častěji skupina jedinci s nízkým sebevědomím, nebo s odlišným chováním škodí. Práce s problémovými jedinci: AgresivníPasivníPřehnaně aktivníDestruktivníNegativníNáladovýFalešníNevyzpytatelní Jak jednat s problematickými jedinci? Agresivní jedinci: Charakteristika Často nepřiměřeně útočí na jakoukoliv kritiku své role Přístup: Snažte se najít na agresivním postoji něco pozitivního (užitečného)Konstatuje, že se vám tento postoj zdá být agresivní (toto by se mělo odehrát bez dalších posluchačů – v soukromí).Využijte jinak jeho přebytečné energie Negativní jedinci: Charakteristika: Zavrhují všechny nápady, u každého návrhu vidí jen negativní stránku, jsou stále v opozici. Přístup: Snažte se najít důvody negativního přístupuPožádejte o alternativní návrhy – to změní negativní postup v pozitivní (toto by se opět mělo odehrát v soukromí). Pamatujte si, že někteří jedinci vidí svoji roli v poukazování na problémy a věří, že to ostatním prospívá. V některých případech je to i pravda. Destruktivní jedinci: Charakteristika: Vidí v každé dobré myšlence nebo úspěšném jedinci osobní hrozbu, proto cítí potřebu myšlenku či konkrétního člověka psychicky ničit. Nemusí to probíhat otevřeně (jako agresivní a negativní jedinci), ale skrytě, zákeřně (sarkasmus, narážky, zesměšňování, ironie). Přístup: Zde je nutná pevná ruka a autoritativní přístup. Jedinec musí být veden k tomu, aby si uvědomil, že jeho chování ohrožuje fungování celé skupiny nebo týmuZároveň je potřeba tohoto člena povzbudit k pozitivnímu přínosu a přesvědčit ho (motivovat)Je nutno získat jeho sympatie, vychovat ho k pocitu zodpovědnosti za skupinu, motivovat ho k výraznějšímu vztahu k ostatním než sám k sobě, učit ho „myslet empaticky“. Přehnaně soutěživí jedinci: Charakteristika: Slouží jen svým osobním ambicím. Snaží se uspět za každou cenu, i když tím komplikují práci ostatním. Mohou mít talent, ale nepoužívají ho k dosahování týmových cílů. Přístup: Vysvětlete, že soutěživý duch je ve skupině, v týmu užitečný tehdy, jestliže je spojen s kolektivním úsilím (hokej, fotbal)Dejte takovému člověku konkrétní úkol, který může vést k úspěchu pouze prostřednictvím spolupráce s ostatními spolužáky (spolupracovníky) Pasivní jedinci: Nezájem, často lenost, pohodlnost. Motivovat, aktivizovat, povzbuzovat. Falešní jedinci: Nevěřit, prověřit. Každý člověk je jiný, má jiný typ převažujícího temperamentu, jiné charakterové vlastnosti, jiné potřeby, různé aspekty inteligence, jiné působení biologických, fyziologických a kulturních faktorů, jiný stupeň sebeovládání a sebe-motivace. Je na pedagogovi, aby tyto rozdíly rozpoznal a podle toho jednal. Dejme si pozor na faktory ovlivňující vnímání osobnosti. Pracovní typy: Intelektuální – rád čte, vymýšlí, hledá nové způsoby, opravuje, chytá za slovo, někdy schválně provokuje, vyptává se, nebo naopak poučuje, častěji introvert. Manuální – rozebírá a skládá hračky, rád tvoří ze stavebnic, z kostek, brzy a rád používá pracovní nástroje (nůžky, pastelky, kladivo, vrtačku…), sportovní náčiní, nepotřebuje komunikovat – koná Sociální – potřebuje ke hře další jedince (i dospělé) či skupiny, rád pomáhá, rád komunikuje s ostatními, většinou má dobrou náladu, je oblíbený v kolektivu, získá brzy důvěru, někdy i respekt, častěji extrovert… Úřednický – chladný typ, sklon k pedantismu, drží si své věci v pořádku, dodržuje režim a řád, neumí improvizovat, nemá rád změny prostředí a činností, těžko se seznamuje s lidmi… Estetický – výrazné nadání v některých oblastech (hudební, výtvarné, dramatické), vybočuje z průměru, nemá rád pravidelnost, rád, r

Témata, do kterých materiál patří