Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14A - Pedagogická diagnostika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

14A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA = vědecká disciplína, která se postupně vyčleňuje z pedagogicko-psychologické diagnostiky − zaměřena na hodnocení vědomostí, dovedností, návyků, které si žáci osvojovali v průběhu výchovy a vzdělání Diagnóza − smyslem diagnostikování je určit výchovně-vzdělávací strategie, navrhnout pedagogické opatření • cílem je určit současný stav (stanovit diagnózu) • součástí denní práce učitele, vychovatele, … Funkce diagnózy 1) vychovávaný má přehled o svém chování 2) umožňuje kontrolu práce vychovatele, učitele, … 3) posouzení pedagogického rozvoje člověka 4) pomocí diagnózy lze realizovat individuální přístup Předmět diagnózy − jedinec od předškolního věku do dospělosti − v předškolním věku se posuzuje dosažená úroveň vývoje dítěte v oblasti kognitivní, emocionální i sociální a zvýšená pozornost se věnuje rozvoji oblastí, které se odchylují od normy − v závěru předškolního období je diagnostikována školní zralost − ve školním věku postihuje diagnostika všestranný rozvoj žáka − v období dospívání a dospělosti diagnostika zachycuje aktuální úroveň vědomostí Principy diagnózy 1) určení příčin nedostatků 2) návrhy a plány pro další rozvoj dítěte, odstranění příčin 3) zjištění a charakterizování stavu rozvoje individuality Zásady diagnózy 1) vychovávaný nesmí být posuzován izolovaně 2) přirozená, nesmí vyvolávat situaci nátlaku, stresu 3) měla by směřovat k odhalení příčin obtíží Etapy diagnózy 1) formulace diagnostické otázky a vstupní hypotéza − problémy formulovány do otázek (kladou je učitelé, rodiče, žáci) − diagnostik tvoří hypotézu, volí strategi , postup, stanovuje cíl 2) získávání diagnostických údajů, volba vhodných metod − experiment, testy, pozorování, explorativní metody, dotazník, kazuistika 3) zpracování, analýza, vyhodnocení diagnostických údajů − analýza: náročný proces, získané údaje jsou komplexní − cíl: hodnocení výsledků z hlediska diagnostických otázek a hypotéz 4) syntéza dat, závěr, diagnóza a prognóza − odpovědi na otázku − pochopení současného stavu jedince a pomáhá určovat výchovně-vzdělávací opatření a stanovení prognózy 5) diagnostický závěr − závěr lze vyslovit v případě, že jsou ověřené postupy, rozhodnutí − důležitá je zpětná vazba − v případě neúspěchu lze změnit diagnostický postup, návrh jiných opatření − naznačuje další možný vývoj osobnosti 14A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA Metody didaktické diagnostiky: 1) experiment − prověřuje v praxi efektivitu nově zavedených výchovně-vzdělávacích opatření − význam experimentu: rychlé a přesné zpracování poznatků − například žáci se mají v určité době naučit zadané látce, po uplynutí daného časového limitu jim zadáme úkol, aby napsali to, co si zapamatovali, po zpracování výsledků se pedagog dozví, jak si kdo rychle a kvalitně zapamatovává − druhy experimentu podle místa: • laboratorní: probíhá ve speciálně vybavených místnostech • přirozený: probíhá v přirozených podmínkách 2) testy − význam: umožňují objektivní posouzení testované osoby − testy například zkoumají: úroveň intelektu, vlastnosti osobnosti − kritéria testů: 1. validita (platnost): test nemůže být platný v obecném smyslu, ale vždy na konkrétní účel 2. reliabilita (přesnost): zda test poskytuje při vícerém použití za stejných podmínek stejné výsledky 3. standardizace: srovnatelnosti individuálních testových hodnot s hodnotami jiných osob z určité skupiny (stejný způsob i podmínky) 4. normalizace: dle jakých měřítek je test vyhodnocován 3) pozorování − pozoruje se celkové chování a zaznamenávají se všechny projevy − znaky vědeckého pozorování: plánovité, systematické, přesné záznamy − typy pozorování: • introspekce ▪ pozorování vlastního obsahu vědomí – metoda sebepozorování ▪ tato metoda je využívána na to, že se jedinec zaměřuje na minulé prožívání • extrospekce ▪ pozorování druhých osob ▪ požadavky na tuto metodu: ◦ musí být objektivní (zaznamenávat fakta ne domněnky) ◦ musí být důkladné, podrobné, systematické, plánovité ◦ pečlivě zaznamenávat – popisem, záznamem do protokolu (předem připravený formulář), videozáznamem, … 4) explorativní metody − vyšetřovací metody vyžadují bezprostřední kontakt se zkoumající osobou − anamnéza − zjišťuje důležité události, které se udály v životě člověka a pomáhá ji objasnit současný stav a jeho obtíže • typy: ▪ osobní ▪ rodinná: rodinné zázemí jedince ▪ sociální: vztahy s vrstevníky, se spolužáky, s učiteli, … − rozhovor (diagnostický) • podstatou této metody je, že první osoba (psycholog, učitel) se táže druhé osoby (dotazovaný – respondent) • na základě promyšlených otázek získává psycholog poznatky, které potřebuje k řešení psychologických problémů • pro vyhodnocení potřebuje psycholog písemný záznam, záznam na kazetě • druhy rozhovoru: ▪ individuální, skupinový 14A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA ▪ standardizovaný (řízený): dle předem připravených otázek ▪ nestandardizovaný (volný): bez připravených otázek ▪ polostandardizovaný: část otázek připravena a část vyplývá z rozhovoru samotného − dotazník (anketa) • dotazník je určen pro hromadné získávání údajů • písemná forma kladení otázek a získávání odpovědí • druhy: ▪ osobnostní: jedinec posuzuje své chování, postoje ▪ posuzovací: ostatní lidé posuzují daného jedince ▪ strukturovaný: s uzavřenými otázkami ▪ nestrukturovaný: s otevřenými otázkami ▪ kombinovaný: s oběma typy otázek 5) kazuistika − tzv. případová studie – popis konkrétního případu − zaměřena na zjištění a hledání příčin, které vedly k určitému sociálnímu problému − diagnózu určíme: • rozhovorem s jedincem • šetřením v domácnosti Klasické ústní a písemné zkoušení: − ústní zkoušení: • výhody: ▪ učitel může žáka pomocnými otázkami nasměrovat ke správné odpovědi ▪ pokud žák nerozumí zadané otázce, má možnost se učitele konkrétně zeptat • nevýhody: ▪ učitel je časově omezen ▪ pro žáky představuje zkoušení před tabulí stres, proto někdy nejsou schopni odpovědět − písemné zkoušení: • výhody: ▪ v rámci písemného zkoušení je učitel schopen si ověřit znalosti u všech žáků najednou ▪ žák si může odpověď v

Témata, do kterých materiál patří