Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6A - Problematika výchovných cílů (2)

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

6A PROBLEMATIKA VÝCHOVNÝCH CÍLŮ Cíle výchovy − výchovné cíle tvoří rozvětvenou soustavu − vztahují se k vyučování, jsou pro pedagoga − důležité je průběžné stanovování cílů − tvůrce J. A. Komenský − disciplína – pedagogická teleologie − Výchovné cíle jsou součástí výchovně-vzdělávacího procesu − každý cíl musí být: komplexní, kontrolovatelný, soudružnost (cíle v jednotl. vyuč. hodinách, tématech, ročnících by na sebe měly navazovat), přiměřenost Cíl výchovy v rámci vzdělávání − představa pedagoga o dosažených výsledcích ve vzdělávání a i výchově − neustále se aktualizují, neustále se s nimi pracuje – kvůli stále se vyvíjející spol. – pokud se neaktualizují, jsou nefční − z cílů vyplývá obsah, prostředky, principy, metody a formy výchovy Jak jich dosáhneme? − Soustavnou a dlouhodobou prací s výchovnou skupinou (třídou) − Výchovné cíle musí být neustále srovnávány s realitou − Cíle jsou konkretizovány v učebnicích, učebních plánech, osnovách 2 přístupy k cílům − 1. odmítání společenské podmíněnost (nadpřirozeno) − 2. podmíněnost společnost (zohledňuje se subjektivní (na žáka) a objektivní (na společnost) přístup Funkce cílů − Orientační – správná pedagogická orientace − Motvační a stmulační funkce – vzbudit zájem o ochotu překonávat překážky − Realizační funkce – přeměna představ pedagoga do reality – stanoví si cíle, které přemění do reality − Regulační funkce – srovnávání výsledků s tím, čeho jsme chtěli dosáhnout Metody cílů − Analýza – zaměřuje se na požadavky společnosti, požadavky kladené na člověka, žáka − Emperická – výzkum 1. dělení − Kognitvní – Vzdělávací, poznávací, osvojení si poznatků − Afektvní – postojové neboli hodnotové − Psychomotorické – řeč, psaní, masáž, zpěv 2. Dělení výchovných cílů 1. individuální: je spatřován ve snaze o osobní rozvoj a uplatnění jedince 2. sociální: zapojení člověka do společnosti tak, aby byl schopen plnit své sociální funkce 3. obecný: je zastřešením jednotlivých specifických cílů, které se týkají konkrétních vědomostí, dovedností 4. materiální: orientují se na osvojení konkrétních vědomostí, dovedností potřebných k zvládnutí určitých teoretických a praktických úkolů 5. formální: zaměřují se na rozvoj schop. člka, učeb. lát. se chápe jako prostředek formál. rozvoje vychovávaného 6. adaptační: vedou člověka k přizpůsobení se stávajícím podmínkám 7. antcipační: orientují výchovné působení k potřebám budoucnosti 8. teoretcké: zaměřují se na vytvoření systému vědomostí 9. praktcké: sledují rozvoj dovedností a návyků člověka tak, aby ve výchovném procesu byly stejnosměrně zastoupeny jak teoretická, tak praktická část 10. autonomní: vycházejí od jedince a jsou produktem jeho potřeby a vůle 11. heteronomní: stanovují jiní činitelé (stát, skupina, vychovatel, rodiče, …) 6A PROBLEMATIKA VÝCHOVNÝCH CÍLŮ Struktura výchovných cílů − výchovné cíle tvoří rozvětvenou soustavu − jsou hierarchicky uspořádány (uspořádání nadřazenosti a podřízenosti) − její ideál lze vyjádřit schematcky: • ideál (nejobecnější cíl) • obsah výchovy a vzdělávání • složky výchovy • institucionální cíle • nejkonkrétnější požadavky Názory na současné cíle výchovy − výchova by měla: • odpovídat potřebám a výhledům demokratické společnosti • dokázat najít svou úlohu v životě každého jedince i celé společnosti • zaměřovat se na vnitřní podstatu, poznávat její základní prvky, vztahy a vývojové zákonitosti − rozvětvují se: • vědy o výchově • rozšiřují se různé formy pedagogického poradenství • rozvíjí se školství pro mládež vyžadující zvláštní péči − podporuje se rozvoj: • myšlení, schopností, charakteru • prodlužuje se školní docházka • vyspělé země zavedly střední vzdělání − kritka škol pro: • svou zastaralost, jednostrannost • nově se konkretizují výchovně vzdělávací cíle Etapy výchovného procesu − heteronomní − autonomní − sociální konformita Dělení etap výchovného procesu 1) etapa počáteční (vstupní) diagnózy • vychovatel musí znát stav vychovávaného a okolnosti výchovy • zjišťuje dosavadní úroveň vychovávaných, jejich dovednosti, schopnosti a zájmy • zajímá se o psychický a fyzický stav, zdraví • nezbytná pro vymezení cíle, obsahu a prostředků výchovného procesu 2) etapa pedagogické analýzy obsahu výchovy • na obsahu závisí jeho výchovné využití • vychovatel promýšlí postupy, vybírá metody, odhaduje problémy 3) etapa pedagogického projektování • základem stanovení co nejkonkrétnějšího cíle co nejpřesnějším způsobem • projektování založeno na znalost aktuálního stavu vychovávaného • jasná představa toho, čeho chce pedagog dosáhnout – volba pomůcek, metod, forem 4) etapa regulace učení žáka • stojí v centru procesu výchovy a vzdělávání • intenzivní spolupráce učitele a žáka • úvahy o tom, co bude žák dělat, jak to bude dělat, za jakým účelem, jakým způsobem, za jakých prostředků, za jakého času • žák musí vědět, co se po něm chce, k čemu má dospět a jaký čas a pomůcky k této činnosti má k dispozici 6A PROBLEMATIKA VÝCHOVNÝCH CÍLŮ 5) etapa výsledné pedagogické diagnózy • ukazuje, do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů • umožňuje měřit efektivitu výchovného procesu • učiteli a žákům slouží jako zpětná vazba • nutná pro možnost formování žákovy osobnost Formy výchovy v jednotlivých vývojových etapách − struktura vnější uspořádání jevů a procesů ve výchově − zorganizované prostředí, kde se může realizovat výuka například třída, pokoj, před školou − hlavním cílem je všestranný rozvoj člověka − 4 formy výchovy: • rodinná výchova ▪ výchova s cílem připravit mladou generaci na spořádaný rodinný život a na práci v nových spol. podmínkách ▪ spočívá v předávání zkušeností z generace na generaci: ◦ nezastupitelná ◦ přirozená výchova ◦ rodina plní roli výchovně vzdělávací ◦ poskytuje dítěti základy v oblasti výchovy ◦ rodiče jsou základní výchovní činitelé ◦ rodina spolupracuje i s ostatními výchovnými činiteli (škola, školka) • školní výchova ▪ je insttucionalizovaná edukace ▪ specializovaná a profesionalizovaná instituce ▪ hlavním cílem je dosáhnout určitého vzdělání ▪ uplatňuje se řád a pro

Témata, do kterých materiál patří