Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pedagogika č. 1

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Předmět a obory pedagogiky, základní pedagogické pojmy, vztah pedagogiky k jiným vědám, informační zdroje při studiu pedagogiky PEDAGOGIKA Pedagogika je věda o výchově OBORY PEDAGOGIKY ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY Obecná pedagogika =Zabývá se formulací a výkladem základních pojmů pedagogiky. Zkoumá postavení pedagogiky v systému věd o člověkuDějiny pedagogiky =Studují vývoj pedagogických idejí, názorů v historické souvislosti. Dějiny studují vývoj výchovně vzdělávacích zařízení, jejich pojetí, organizaci řízení atd.Komparativní pedagogika =Zabývá se srovnáváním výchovných a vzdělávacích systémů v různých zemích.Didaktika =Teorie vyučování, vzdělávání a výchovy ve vyučování. Základní pojmy při vyučování: cíle, obsah, metody, zásady, vlastní vyuč. Proces. První autorem je J. A. KomenskýMetodologie pedagogiky =Studuje procesy poznávání. Systém teoretických principů, metod a způsobu popisu, analýzy, objasňování pedagogických jevů ve měnící se ped. ČinnostiTeorie výchovy =Provádí analýzu výchovných a vyučovacích činností z hlediska formování různých stránek osobnosti. Přemýšlí o výchově mravní, rozumové, estetické, pracovní, atd. HRANIČNÍ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY Pedagogická psychologie =Dva předměty:Výchovaapsychika jedince.Přináší psychologický pohled na předpoklady, průběh a výsledky rozvoje jedince, skupin.Sociologie výchovy =Zabývá se společenskou podmíněností výchovy. Zkoumá, jak působí výchova na společnost a společnost na výchovu.Další hraniční disciplíny = Sociální pedagogika, školská statistika, ekonomika vzdělávání APLIKOVANÉ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY Školská pedagogika =předškolní, středoškolská, vysokoškolská pedagogika, pedagogika základních škol, speciální pedagogikaMimoškolní pedagogika =pedagogika rodinné výchovy, dětských a mládežnických organizací, volného času, masově sdělovacích prostředků, výrobních odvětví, sociální a vojenská pedagogikaDalší odvětví Andragogika = Výchova a vzdělávání dospělých Gerontopedagogika = výchova a vzdělávání starších lidí DALŠÍ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY Etnopedagogika =zabývá se problémy výchovy a vzdělávání etnických menšinPedagogická prognostika =Vytváří modely a strategie budoucího rozvoje a vzdělávacích soustav a vzdělávacích procesůEdukometrie (Edukace – v a v, metrie – měření) =Zabývá se měřením pedagogických jevůFilozofie výchovy =Komplexně nazírá na možnosti výchovy člověka, hledá metody zkoumání, zkoumá etické otázky výchovy VZTAH PEDAGOGIKY K JINÝM VĚDÁM PSYCHOLOGIE –Věda o lidské psychice, psychických jevech = Je pro pedagogiku důležitá, protože výchova působí na psychiku člověka FILOZOFIE –Nauka o nejobecnějších otázkách života člověka, smyslu jeho existence SOCIOLOGIE –Věda o lidské společnosti = Popisuje sociální vztahy, procesy a instituce LOGIKA –Nauka o správném myšlení = Didaktika využívá log. Postupy při vytváření obsahu učiva ETIKA –Řeší problematiku morálky a mravnosti = Co je dobro, zlo, štěstí, svědomí, úmysl a čin atd. ESTETIKA –Zkoumá prožívání a tvoření v oblasti krásna = Zabývá se krásou v umění, přírodě a soc. pr. BIOLOGIE –Zkoumá člověka jako živý organismus, který podléhá zákonitostem zrodu a vývoje LÉKAŘSKÉ VĚDY –Zabývají se tělesnými i duševními nemocemi, diagnostikou a léčbou *Mám nějakou vlastní zkušenost s vědami, které ovlivňují pedagogiku? Jakou? Rozmluvit se.. * INFORMAČNÍ ZDROJE PŘI STUDIU PREDAGOGIKY ODBORNÉ SLOVNÍKY Výkladové =Vysvětlení pojmů (Např. Pedagogický slovník) Překladové =Ekvivalenty pedagogických termínů (Anglicko-český pedagogický slovník) ENCYKLOPEDIE =Nejobsáhlejší zdroj informací v daném oboru (Např. Pedagogická encyklopedie) UČEBNICE Motivují a řídí učení žákůObsahem a strukturou je seznamují s náplní pedagogiky MONOGRAFIE Věnují se jednomu tématu (Klasifikace, kázeň ve škole)Věnují se významné osobnosti (J. A. Komenský) DIDAKTICKÉ PŘÍRUČKY Obsahují teoretická východiska i praktické názory, jak učit daný předmět POPULÁRNĚ NAUČNÉ PUBLIKACE Jsou určeny pro širší veřejnost (Např. Nakladatelství Portál) ODBORNÉ ČASOPISY ČASOPISY PRO DĚTI A MLÁDEŽ *Mě nejvíc vyhovuje …, protože …. Ve školkách jsem se setkala… *

Témata, do kterých materiál patří