Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24A - Sociální pedagogika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

26A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA − Sociální pedagogika se snaží respektovat vlivy prostředí a ovlivnit je − Čerpá z mnoha oborů: psychologie, pedagogika, filozofie, právo, antropologie, … − Sociální pedagogika představuje aplikované odvětví pedagogiky zabývající se: • výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých • výchovou a pomocí rodinám s problémovými dětmi • skupinami mládeže ohrožené drogami • jedinci propuštěnými z vazby • poruchami rodičovství a výchovy • dětskou kriminalitou, kázní dětí a jejich právy Aktuální úkoly sociální pedagogiky − vyjasnit předmět zkoumání − akceptovat problémy společnosti − přispívat k utváření zdravého životního stylu − rozpracovat formy a metody sociálně výchovní práce − vyvíjet snahu o uplatnění poznatků v praxi Funkce sociální pedagogiky − pedagogická: přispívá k optimálnímu rozvoji osobnosti − kompenzační: aktivity směřující k vyrovnání citů − korekční: činnosti týkající se populace umístěné ve věznicích, ústavech, domovech − strukturální: ovlivňování procesů týkající se začleňování do sociálních vrstev − distributivní: pomoc a práce s uprchlíky, přistěhovalci Oblasti, ve kterých se uplatňují poznatky sociální pedagogiky − vlastní výchovná činnost (především spojené s ovlivňováním volného času) − sociálně výchovná práce v nejrůznějších výchovných zařízeních − činnost poradenská, depistážní, resocializační − například: • organizování různých akcí (tábory, kurzy) • tvorba programů, projektů • osvěta rodičovské veřejnosti • vědeckovýzkumná činnost (v rámci rezortních institucí, vysokých škol) Konkrétní okruhy problémů, kterými se sociální pedagogika zabývá − prostředí rodiny: životní styl, spolupráce rodiny a školy − prostředí školy: vliv na rozvoj žáka − prostředí lokální: spojitost výchovného procesu s místem bydliště (venkov, město) − problematika volného času − mimoškolská výchovná zařízení − sociální komunikace − člověk v situaci ohrožení 1 26A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Sociální pedagogika zahrnuje dvě dimenze − sociální dimenze: je dána sociálním rámcem, společenskými podmínkami, situací v konkrétní dané společnosti − pedagogická dimenze: spočívá v tom, jak prosazovat a realizovat společenské nároky, žádoucí cíle, požadavky, jak minimalizovat rozpory v daných podmínkách, a to pedagogickými prostředky- − B. Kraus ve svém díle poukazuje na dvě hlavní oblasti působení sociální pedagogiky • podle něj by se soc. PED, která je v první řadě PED (předmětem zkoumání je vých. proces), měla zabývat pouze problémy, které už neřeší žádná jiná oblast PED • tímto dospěl k již zmíněným dvěma oblastem a těmi jsou prevence a terapie • prevence ▪ působení soc. pedagoga v oblasti výchovy, kde je hlavním faktorem působení na rozvoj osobnosti prostředí ▪ rozbor aspektů působících v prostředí rodiny, vrstevnických skupin a společenských organizací. • terapie ▪ má se zabývat výchovou či převýchovou lidí, kteří mají problém se jakkoliv zařadit do společnosti – akulturací ▪ mezi takové mohou patřit například osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, nepřizpůsobiví jedinci, přistěhovalci apod. Klima školy − relativně stálá kvalita vnitřního prostředí školy vyznačující se těmito znaky: • prožívají ji ti, kteří ke škole patří (žáci, učitelé, vedoucí pracovníci školy, administrativní zaměstnanci, poradenští pracovníci, školníci, údržbáři) • ovlivňuje jejich chování • může být popsána v termínech hodnot, norem a přesvědčení o souboru charakteristik, které má škola mít − vnímané fyzikální i PSY prostředí školy, včetně vztahů uvnitř skupin aktérů i mezi těmito skupinami: vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, komunita − týká se řízení výukových i mimovýukových aktivit, podm. pro aktivitu ve škol. budově a v dalších zař. patřících škole − ovlivňuje rozvíjení školních i společenských hodnot u žáků školy Zásady zdravé komunikace 1) Nechte si své nevyžádané rady pro sebe 2) Dávejte stručné instrukce 3) Když vás nebo vaši práci někdo kritizuje, nevysvětlujte 4) Držte své slovo a buďte důslední 5) Respektujte, když vám někdo nevyhoví 6) Zkuste neoplácet 7) Soustřeďte se na vyřešení problému a ne na hledání viníka 8) Připusťte i jiné řešení 9) Podívejte se na problém očima protistrany 10) Mluvte o lidech v jejich nepřítomnosti tak, jako kdyby stáli vedle vás 2

Témata, do kterých materiál patří