Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 11

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Osobnost dítěte a její pojetí v Úmluvě o právech dítěte a dalších dokumentech, instituce týkající se práv dětí a jejich výchovy u nás a ve světě ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE Mezinárodní dokument OSN, schválený 20. Listopadu1989, který přijal český parlament v roce 1993Úmluvu přijala celá řada zemí, které se zavazují, že budou respektovat a zabezpečovat práva každému dítěti bez jakékoliv diskriminace rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení, národního, etnického nebo sociálního původu a bez diskriminace jeho tělesného nebo duševního postižení Podle úmluvy má každé dítě právo: Na jméno a státní příslušnostZnát své rodiče a má právo na jejich péčiNa svobodu projevu, myšlení a náboženstvíNa dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavNa základní vzdělání, které pro dítě musí být bezplatné a povinnéNa odpočinek, volný čas, hru, oddechové činnosti, odpovídající jeho věkuNa účast v kulturním životě a na umělecké činnostiNa ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoliv práce, která by byla pro dítě nebezpečná, nebo mu bránila ve vzdělání a škodila na zdravíNa ochranu před používáním drog (Nesmí být využíváno při výrobě nebo distribuci drog)Na ochranu před únosem a před ochodem s dětmi Žádné dítě: Nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do jeho soukromého života, rodiny, domovaDo 15 let nesmí být přijímáno do ozbrojených sil a nesmí se zúčastnit bojových akcíNesmí být podrobeno mučení, nelidskému ponižování, krutému trestání, sexuálního zneužívání či využívání k pornografii. INSTITUCE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV DĚTÍ A JEJICH VÝCHOVY U NÁS A VE SVĚTĚ UNICEF Tento fond byl založen krátce po válce roku 1946 jako Mimořádný mezinárodní fond na pomoc dětem. Jeho úkolem bylo pomáhat při humanitární činnosti v postižených oblastech. V roce 1953 se stal jako Dětský fond UNICEF stálou součástí OSN a dodnes se stará především o péči a vývoj, výživu a vzdělávání dětí po celém světě MEZINÁRODNÍ PROGRAM NA ODSTRANĚNÍ DĚTSKÉ PRÁCE (IPEC) Vznik tohoto projektu byl iniciován Mezinárodní organizací práce (ILO). Tato organizace poskytuje technickou pomoc a také uvádí existenci tohoto programu do všeobecného povědomí. Program se mimo jiné snaţí nalézt další alternativní řešení, jako je např. lepší práce pro rodiče či rehabilitace a vzdělání postižených dětí. VÝBOR PRO PRÁVA DÍTĚTE Výbor zřízený jako kontrolní orgán Úmluvou o právech dítěte se poprvé sešel roku 1991. Tvoří ho deset odborníků volených na 4 roky, kteří mají za úkol vést mnohostranné rozhovory s cílem podpořit dodržování a rozvoj dětských práv. Výbor také poukazuje na nové otázky této problematiky a hledá nová funkční řešení stávajících problémů. Intenzivně spolupracuje s UNICEF, ILO, WHO a jinými organizacemi. Státy, jež přijaly Úmluvu o právech dítěte, jsou také povinné předkládat Výboru pravidelné zprávy o situaci ve své zemi. Ty jsou dále zpracovávány a projednávány, a napomáhají tak lepšímu mapování situace a účinnějším řešením. Příčiny selhávání výchovné péče v rodině: Neplnění rodičovských povinností, rozvodem rodičůNesprávnými výchovnými metodamiNeochotu rodičů přijímat kritiku a odbornou pomocAlkoholizmem, gamblerstvím, kriminálním chovánímNízkou úrovní mravních a etických hodnotNedostatkem času věnovanému výchově dětíNovým manželstvím, rodinou PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE O DÍTĚ Výchovní poradci Každá ZŠ, SŠ, má svého výchovného poradce, je to učitel, který absolvoval vysokoškolské specializační studium, mezi jeho hlavní úkoly patří: Sledování a hodnocení vývoje žáků včetně diagnostické činnosti Konzultační služby pro žáky a rodiče Metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům Informační činnost pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky o různých prevencích Školní psychologové Vystudovali školní psychologii. Klientela jsou žáci, třídy, učitelé i rodiče. Jeho činnost je diagnostická a reedukační a intervenční zásahy přímo ve škole Pedagogicko-psychologické poradny Bezplatné školské poradenské zařízení, které poskytuje svoje služby ambulantně. Na poradnu se může obrátit jakýkoli rodič, který by se rád dostal radu ohledně psychického a fyzického vývoje svého dítěte, s jeho předškolní a školní docházkou, poruchami učení, procesem integrace, výběrem vhodné školy, ale i s výchovnými problémy doma nebo ve škole. Středisko výchovné péče Školská výchovná zařízení, která poskytují všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, a to pokud nejsou důvody zařadit dítě do ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních.Mají zachytit první projevy výchovných a vývojových poruch dětí a mládeže. Poskytují dětem a mládeži okamžitou pomoc v krizových situacích.Poskytují poradenskou péči dětem, mladistvým, rodičům a učitelům. OKAMŽITÁ POMOC S PROBLÉMY DĚTÍ A MLÁDEŽE Linky důvěry, Linky bezpečí, Bílý kruh bezpečí, Člověk v tísni, Fond ohrožených dětíBezplatné telefonní linky, které poskytují dětem a mládeži rady a pomoc obtížných a rozporuplných životních situacích.Poradny pro děti a mládež – Pomáhají dětem a mládeži v krizových situacích, při hledání sebe sama, nabízejí jim aktivity pro vhodné využívání volného času, kurzy protidrogové prevenceStřediska sociální prevenceNízkoprahová centraKrizová drogová centraSociální poradny

Témata, do kterých materiál patří