Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vývojové etapy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a respekt se způsoby vedení (autoritativní, demokratické, liberální)? a komunikovat s ním. Autorita pedagoga: Slovo autorita (z latinského augere - posílit, podpořit, uplatnit) označuje: a řídí se jimi. Jejich vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. Termínu autorita se ve spojení s učitelem používá ve dvou významech: z formálního (úředního, právního) postavení učitele jako zástupce společnosti vůči žákům - formálně pověřeným určitým rozhodováním, například organizováním vyučování, hodnocením a klasifikováním žáků apod. V tomto významu se jedná o tzv. formální autoritu; je dána zákony a předpisy, které vymezují postavení učitele. v dobrovolném přijetí, dobrovolném uznání vedoucího postavení učitele žáky. Jedná se o tzv. neformální autoritu. Neformální autorita není automaticky dána formálním postavením učitele, ale učitel, který jí chce dosáhnout, o ni musí usilovat. Dosáhne-li jí, není to nic konečného – autoritu je potřeba neustále udržovat a obnovovat v čase a vůči novým žákům. Mezi podmínky, které rozhodují o tom, zda a jak si bude schopen budovat u žáků autoritu, patří: Odborná způsobilost učitele -a matematika, si však musí být vědom, že jeho znalosti zastarávají a potřebují neustálé doplňování, aby postačily pro aktualizaci učiva a pro reakce na otázky žáků o nových výsledcích a objevech vědy a techniky. Pedagogická způsobilost učitele (pedagogické mistrovství) - sem patří dovednosti, které dělají učitele učitelem. Záleží na tom, jak se učitel dokáže připravit na výuku, naplánovat její cíle, rozvrhnout učivo, organizovat vyučování, prezentovat a vysvětlit. Vést žáky k jejímu osvojení, zaujmout je, udržet jejich pozornost, hodnotit žáky, řešit konflikty, jak se chová vůči žákům, jak se vyjadřuje, jak se žáky komunikuje nejen verbálně, ale i neverbálně atd. Vztah učitele k žákům - žáci rychle rozpoznají, jaký k nim má učitel vztah - zda je to vztah kladný, zda má učitel o ně zájem, zda mu na nich záleží - či na druhé straně zda je k nim učitel lhostejný či dokonce negativně zaujatý. Vztah učitele k vlastnímu předmětu -a motivovat je k učení, a tak jim umožnit, aby se učili efektivně, ale je také předpokladem pro vznik vztahu neformální autority mezi učitelem a žáky. Osobní vlastnosti učitele -a přiměřená náročnost (žáci příliš neocení, má-li na ně učitel nízké nároky). Žáci odmítají učitele nervózní, nejisté, málo sebevědomé, bezradné, vznětlivé, protekcionářské, zbabělé (před nadřízenými, před rodiči, před žáky) a ty, kteří se je snaží zastrašovat. Sympatie: Soucítění, duševní spřízněnost, obliba, náklonnost, soulad. Každý má sice právo na svoji vlastní osobnost a vyjadřování, ale existuje několik věcí, které vám mohou pomoci zlepšit vaše vztahy s ostatními lidi. Když budete na lidi dělat lepší dojem a budete mít dobrou pověst, ostatním lidem v práci i mezi kamarády budete připadat sympatičtější. Chovejte se uctivě a slušně ke všem lidem -To znamená nejen k přátelům, ale také k cizím lidem a k sobě. Když budete ostatní lidi odsuzovat, budou vás odsuzovat také. Chovejte se k nim hezky a uvidíte, že budete mít brzy více přátel. Buďte sebejistí -Lidé mají rádi ty, kteří jsou sebejistí, ale nechovají se arogantně. Buďte sebevědomí a snažte se nešlapat po ostatních lidech. Zdravé sebevědomí znamená, že víte, že jste skvělí, ale zároveň jste si vědomi toho, že jsou i lepší lidé, než jste vy. Buďte upřímní, ale dělejte to jemně -a přetvářku a neupřímnost nemá rád nikdo. Neměli byste se bavit s lidmi, kteří ostatním tolerují lži. Naslouchejte - Neexistuje nikdo, kdo má pocit, že mu ostatní věnují příliš mnoho. Když si lidé povídají, většina z nich hledá někoho, kdo bude mít upřímný zájem o to, co mu chtějí říct a nezáleží jim příliš na tom, co bude ten druhý říkat. Nemusíte si myslet, že jste nudní. Když budete naslouchat, ostatní se s vámi budou cítit lépe. Rozesmějte lidi -a že se s nimi máte o čem bavit. Usmívejte se -Když se budete usmívat, budete vyzařovat spokojenost a zlepšíte náladu všem lidem v okolí. Usmívejte se, i když se nebudete cítit zrovna skvěle. Pomůže vám to cítit se lépe a působit šťastnějším dojmem. Udržujte oční kontakt -o něco, na čem tomuto člověku skutečně záleží, měli byste mu věnovat pozornost. Důvěra: Co je to vlastně důvěra? Základem slova důvěra je víra, důvěra pak podle výkladového slovníku znamená ochotu někomu či něčemu věřit. Důležitá je zde právě „ochota“. Ochota věřit je základem a podstatou důvěry - věříme, i když si nejsme jistí, a stoprocentně si nemůžeme být jistí nikdy. Velký sociologický slovník vymezuje důvěru jako „typ postoje a zároveň mezilidského vztahu, který vyvolává pocit jistoty plynoucí z přesvědčení, že partner komunikace (osoba, instituce) splní určitá očekávání“. Různých výměrů pojmu je celá řada, všechny se ale shodují v tom, že se jedná o pocitový vztah k okolí, který se zakládá na předpokladu, že okolí dodrží námi očekávané modely chování a jednání. i ti kteří se snaží zneužívat učitele a jeho laskavého přístupu, ale to dobrý kantor pozná. a činů. Respekt se způsoby vedení: Autoritativní – takový pedagog rozkazuje, ovládá, manipuluje a nutí. U dětí má možná autoritu, ale děti se ho bojí a nedůvěřují mu. Demokratický– takový pedagog pomáhá, radí podle potřeby, povzbuzuje. U dětí má přirozenou autoritu a důvěru. Liberální – takový pedagog děti vede jen velmi málo nebo vůbec, nejsou na ně kladeny téměř žádné požadavky, a pokud přece jen ano, není kontrolováno jejich splnění. Důsledkem takového výchovného stylu může být to, že děti vykazují velmi nízký výkon, jejich pozornost bývá roztříštěna a povaha nemá příležitost se rozvíjet. Kombinovaný –podle situace.

Témata, do kterých materiál patří