Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21A - Volný čas

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

21A VOLNÝ ČAS − Měl by vyplývat ze svob. volby člka, čím se chce zabývat (měl by dělat činn., jež ho baví, uspokojují, z čeho má radost) − Výchovné metody ve volném čase: rozhovor, diskuze, pozorování, mravní výchova, osobnost pedagoga, průběh a nácvik činností, metody cvičení, uplatňování odměn a trestů Pozitivní pojetí − nezávislé, svobodné rozhodnutí o činnosti Negativní pojetí − čas, který zbude po splnění povinností − oblast povinností: škola, příprava do školy, cesta do školy a ze školy, zaměstnání, úklid − oblast volného času: koníčky, brigáda, dobrovolné vzdělávání Děti tráví volný čas v různých prostředích − domov, škola, zařízení pro výchovu mimo vyučování, hřiště − všechny mají své klady i zápory → míra organizovanosti, bezpečnost, pedagogické vedení, rozmanitost či jednotvárnost prostředí, míra soukromí, kontakt s vrstevníky, volba aktivit Pedagogika volného času − při práci s dětmi a mládeži školního věku se používá někdy také označení výchova mimo vyučování − pedagogika volného času je velmi mladá věda, která nabývá na významu od 2. pol. 20. století − pojem pedagogika volného času je dosud neustálený, chybí jednotné názvosloví Výchova − celoživotní proces, který začíná narozením jedince a končí jeho smrtí − cílevědomé, záměrné a organizované působení, při kterém dochází k všestrannému formování osobnost Souvislost mezi pojmy výchova a volný čas 1) výchova pro volný čas − podstatou je utváření, rozvíjení dovedností, motivace pro hodnotné využívání volného času 2) výchova ve volném čase − bere v úvahu specifické podmínky výchovy − je součástí života každého člověka v té části lidského života, o kterém se člověk může relativně svobodně rozhodovat 3) výchova volným časem − aktivity ve volném čase, příslušné organizace, použité metody a formy jako prostředky výchovy Funkce výchovy ve volném čase 1) výchovně-vzdělávací funkce − hlavním cílem je dovytvořit osobnost vychovávaného − působíme na stránku sociální, citovou, tělesnou − zaměřujeme se na uvědomování, uspokojování a prohlubování zájmů, rozvíjení specifických schopností žáků − úspěchy ve volném čase přinášejí pocit sebeuspokojení, příležitost k seberealizaci a kladnému sebehodnocení 2) zdravotní funkce − podporuje zdravotní, duševní a sociální vývoj − usměrňování denního režimu: biorytmus, individualita člověka, organizování a spontánní aktivity, práce, odpočinek − vedení ke zdravému stravování − dodržování zásad bezpečnost 1 21A VOLNÝ ČAS 3) sociální funkce − nejčastější pojetí: • péče o žáky a zajištění jejich bezpečnosti • dohled v době, kdy skončilo vyučování a jejich rodiče jsou zaneprázdněni • sociální funkci plní školská zařízení (školní družiny, domov mládeže, školy v přírodě, …) − jiné pojetí: • možnost navazování sociálních kontaktů, vztahů • rozvíjení sociálních kompetencí, dovedností, komunikace, sociální interakce, percepce − platí, že: účast na volnočasových aktivitách přispívá k socializaci člověka 4) preventvní funkce − primární prevence rizikového chování dětí a mládeže − nespecifická preventvní funkce: aktivity, které napomáhají obecně snižovat rizikové chování (zájmové kroužky, tělovýchova, sport, …) − školská zařízení, která se podílejí na výchově ve volném čase, pracují většinou v oblasti nespecifické primární prevence – ta je z hlediska efektivity velmi výhodná (je snazší předcházet problémům než je řešit) Pedagogické ovlivňování volného času − specifická součást systému výchovy a vzdělávání − vedení k rozumnému využití volného času − ovlivňuje volný čas: nabídka prostředí, činností, pomůcek, hraček, motivování nebo vlastní aktivita − každému dítěti má být dána příležitost k účelnému naplňování volného času − rysy pedagogického ovlivňování volného času: • zájmovost: ▪ založena na dobrovolnost ▪ zájem je východisko pro aktvity (umožňuje individuální rozvoj dítěte a jeho uplatnění v konkrétním zájmovém oboru v průběhu jeho celého života) • demokratčnost: ▪ stejná práva pro všechny ▪ poznávání, obhajoba a prosazování specif. potřeb a zájmů dětí a mládeže (Úmluva o právech dítěte) • otevřenost: ▪ ve výchově ve volném čase reaguje na nové zájmy a potřeby člověka ▪ dává svobodu výběru aktivit pro každého ▪ klade důraz na spolupráci různých lidí Cíle výchovy ve volném čase − pedagog si v každé fázi výchovného působení stanoví přiměřené cíle, volí prostředky, kterými jde cílů dosáhnout a nakonec hodnotí výsledky svého snažení − cíle mohou být obecné i konkrétní − obecným cílem výchovy ve volném čase je naučit jedince hospodařit s volným časem, rozumně ho využívat, reálně oceňovat volný čas jako významnou hodnotu − dílčí cíle: • naučit vychovávaného odpočívat • rozvíjet zájmy a schopnosti • uspokojovat a kultivovat potřeby • vhodně si uspořádat režim dne • vést ke zdravému životnímu stylu • podporovat myšlenku celoživotního vzdělávání 2 21A VOLNÝ ČAS Obsah výchovy ve volném čase − není vymezen dokumenty − měl by vycházet z výchovných cílů − znát přání těch, kteří na aktivitu dochází − pedagog má značnou volnost při výběru obsahu − pedagog by měl být tvořivý, projevit iniciativu − pedagog by se při výběru aktivit měl řídit pedagogickými poznatky (příručky, učebnice, …) Formy výchovy ve volném čase − z výchovného hlediska: hra, soutěž, procházky, exkurze, kroužky, tréninky, tábory − volíme podle počtu a věku klientů, podlé míry organizovanosti, podle pravidelnosti, podle účelu setkávání − je žádoucí, aby byly menší skupinky − nutnost individuálního přístupu (musí na ně dospělý mít čas) − organizované a spontánní činnosti by měly být vyvážené Prostředky výchovy ve volném čase − prostory: tělocvičny, kempy, ubytovny, internát, kluby − materiální prostředky: bezpečné, pedagogicky přístupné, estetické, hygienické − ve školském prostředí není vhodný prostor pro volnočasové aktivity, ale využívá se − situace, které nebyly pedagogickým záměrem: úraz, přihlížení nehodě, nejde proud, změna počasí − masmédia: spíše negativní působení Zařízení a instituce pro volný čas − školská zařízení: školní družiny, domovy mládeže, do

Témata, do kterých materiál patří