Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


D 1 - Manzelstvi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

D. RODINNÉ PRÁVO 1) MANŽELSTVÍ – charakteristika, vznik (okolnosti vylučující jeho uzavření), způsoby zániku - upravuje otázky manželství, vztah mezi rodiči a dětmi, další vztahy vznikající při rodinné péči, majetkové vztahy v rodině, registrovaném partnerství -Manželství – trvalý svazek muře a ženy a podmínky stanoví občanský zákoník -Hlavním účelem - je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc - Hlavním pramenem rodinného práva je zákon o rodině -Je tvořeno normami, které upravují – Otázky manželství, Vztahy mezi rodiči a dětmi, Vztahy, které vznikají při náhradní péči Vznik manželství: Svobodné a dobrovolné rozhodnutí muže a ženy k vytvoření harmonické, pevné a trvalé životní společnostiSnoubenci mají předem poznat navzájem charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stavMuž a žena mají v manželství stejná práva a povinnosti, zákon jim ukládá – žít spolu, být si věrní, respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti, vytvářet zdravé rodinné prostředí – jejich nedodržování není sankciováno, ale může vést k rozvodu manželstvíO náležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Pokud se nedohodnou, rozhodne na návrh jednoho z nich soudKaždý z manželů je oprávněn zastupovat druhého manžela v běžných záležitostechSnoubenci při uzavírání manželství jsou povinni předložit písemné prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství Svatební obřad: Souhlasné prohlášení muže a ženy o tom, že vstupují spolu do manželství. Musí být veřejný, provedený slavnostním způsobem, v přítomnosti 2 svědkůObřad se uskutečňuje –Občanský (před státním orgánem) – oddává starosta nebo zastupitel, místo kdekoli, přítomni 2 svědci -Církevní (před orgánem státem registrované církve) – před státem uznanou církvi, musí být splněna pravidla církve - Obě formy mají stejnou právní platnost a závaznost Při sňatku: Musí se dohodnout, jaké budou užívat příjmeníDoložení občanských průkazůProhlásit, že nejsou v jejich manželství žádné překážkyZvážit uspořádání majetkuDokončení při odpovědi: ,,ano“ Po sňatku: Vznikem manželství vzniká společný majetek (společné mění manželů), mají rovná práva a povinnosti, vzájemně se zastupují, vzájemná vyživovací povinnost Překážky manželství (okolnosti vylučující uzavření manželství): Bigamie – už nějaký sňatek má (uzavření 2 manželství je trestný čin, nelze si brát příbuzné (kromě bratranců a sestřenic, nelze si brát svěřenou osobu)Příbuzenský vztahNedostatek věku (méně než 18 let), nesvéprávnostDuševní porucha – za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům (svéprávnost)Nátlak na vůli (pokud by některý ze snoubenců byl donucen k onomu známému ,,ano“ fyzickým násilím, pak manželství vůbec nevznikne)Vada v postupném obřadu Zánik manželství: Smrtí jednoho z manželů nebo obou manželů na jednouProhlášením jednoho z manželů za mrtvéhoRozvod manželů – za života manželů, děje se, když je manželství rozvráceno a nelze očekávat obnovu, rozvádí soud 2 typy rozvodu –Sporný– nejsou vyřešeny otázky jako u nesporného, řeší se u soudu (kdo bude mít dítě, kdo ho bude vyživovat, kolik bude platit) -Nesporný – manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, na bydlení a výživné dítěte - Manželství lze rozvést, jsou-li tyto otázky vyřešeny Příbuzenství: Vztah osob založený na krevním poutu nebo vzniklý osvojenímOsoby jsou příbuzné v pokolením přímým pochází-li jedna od druhé (matka, dcera, babička, vnučka)Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li příbuzného předka, ale při tom nepochází jedna od druhé Určování rodičovství: Mateřství – matkou dítěte je žena, která dítě porodilaOtcovství –1. domněnka – narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do 300 dne po zániku, považuje se za otce manžel matky -2. domněnka – souhlasné prohlášení matky a muže (matka souhlasí s otcem) -3. domněnka – otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době mezi 160 – 300 dny před porodem -Popírání otcovství – muž může zpochybnit do 6 let věku dítěte, krevní testy na určení otcovství, pokud se narodí buď od 0 – 159 dne nebo až 301 dne až dál není otcem, nelze popírat, pokud je uzavřeno manželství, krevní testy nebo testy DNA Osvojení: Přijetí cizí osoby za vlastní, Vznikne podobný vztah jako rodiče/dítěŘízení se zahajuje na návrh toho, kdo chce osvojovat (osvojitel)Může osvojovat jedinec, ale také nemusí být, Osvojovat můžeme dítě do 18 letOsoba musí být svéprávná, musí podstoupit zkoumání, jestli je schopná se postarat o to dítěVěkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem musí být minimálně 16 letPokud chceme sourozence a jeden je starší 18 let, můžeme i jehoOd 12 let věku se hledí, jestli chce být osvojenNež nastoupí do ZŠ, jsou rodiče povinni říct, že je osvojenPůvodní rodiče musí dát souhlas, půl roku je v péči zkušební, až potom je dáno právněPokud rodiče nejeví zájem, může k adopci jít i bez souhlasu rodičůRozhoduje o tom soudNásledky osvojení – osvojitelé mají rodičovskou povinnost Rodiče a dítě: Mají k sobě navzájem práva a povinnosti, pro dítě důležitý morálně a hmotný prospěchMají navzájem vyživovací povinnosti, rodičovská odpovědnost, odpovědní jsou oba rodiče, při rozvodu tak ten, co je má v dané době v péči, konči 18 rokem, výjimka je emancipace nebo když je zbaven svéprávnosti, povinnost pečovat o mění dítěte a řádně spravovat – náhrada škody v případě špatného spravování

Témata, do kterých materiál patří