Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Průběh občanského soudního řízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Průběh občanského soudního řízení: (Účastníci, návrh, forma, rozhodnutí, opravné prostředky, zvláštní druhy řízení v I. stupni). Průběh občanského soudního řízení Občanské soudní řízení je veřejné, ústní jednání (vyloučit lze veřejnost, např. z důvodu ohrožení státního nebo obchodního tajemství).V průběhu soud provádí dokazování – výslech svědků, znalecké posudky, správami státních orgánů, listin ohledání, výslech účastníků,…Hodnotí je dle svého uvážení, každý jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti.Každý je povinen dostavit se na předvolání s vypovídat jako svědek – může to odmítnout jen pokud by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.Nepravdivé svědectví je trestní čin, jehož podstata se nazývákřivá výpověď. Účastníci soudního řízení: Jsou to pouze žalobci a obžalovaní (pachatelé trestního činu) neboli navrhovatel a žalobce.Může být každá fyzická osoba a právnická osobamající právní subjektivitu - vzniká dovršením věku 18-ti let.Účastník sám podává žalobu, aktivně vstupuje do řízení. Návrh: Zahájení řízení je na základě písemného návrhu účastníka, který uplatňujeaby soud rozhodl: o osobním stavu – rozvod, určení otcovství, osvojení o splnění povinnostíSpor z dvoustranného právního vztahu se nazývážaloba. Návrh musí obsahovat předepsané náležitosti: přesné označení účastníků řízenívylíčení rozhodujících skutečnostínavrhované důkazy a uvedení čeho se navrhovatel domáhá (návrh rozsudku), k návrhu se připojí listinné důkazy Žalobní petit = to čeho se navrhovatel domáhá Rozhodnutí: USNESENÍ – z pravidla o věcech v průběhu řízení např. o vyloučení veřejnosti, přerušení řízení.ROZSUDEK – rozhodnutí ve věci samé – o návrhu, vždy se vyhlašuje veřejně a účastníci obdrží jeho písemné vyhotovení. Obsahuje: záhlaví (kdo, kde a v jakém složení)výrok (jak soud rozhodl)odůvodnění (význam při odvolání)poučení o odvolánípoučení o možnosti výkonu rozhodnutí Jakmile bylo pravomocně rozhodnuto nemůže být věc projednána znovu. platí zásada:„Jen jednou v téže věci“rozsudek je v právní moci jestliže už proti němunelze podat odvolání:z důvodu marného uplynutí odvolání lhůty 15 dníprotože už jde o rozsudek odvolacího soudu 2. Stupně, jehož rozhodnutí je konečné Opravné prostředky: Opravné řízení civilního procesu = přezkoumání správnosti soudního rozhodnutí Dělí se: ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKYlhůta odvolání je 15 dnůodvolání proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní, krajské)tento soud předloží odvolání se spisem a správou o odvolacím soudutento soud není vázán skutkovým vztahem zjištěným u soudu I. stupnědokazováním může doplnit či opakovat MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY obnovení řízení- je to opravný prostředek proti rozsudku, který už je právní moci, účastník může na návrh na obnovu podat pouze ve lhůtě 3 měsíců ode dne kdy se, dozvěděl o důvodu obnovy, obnovu projednává soud I. stupně, ten jí buď povolí nebo zamítne dovolání– je to proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v případech uvedených v občanském soudním řádu, o dovolání rozhoduje nejvyšší soud, dovolatel musí být zastoupen advokátem Zvláštní druhy řízení v I. stupni: řízení o dědictvípéče soudu o nezletiléřízení o osvojeníopatrovnické řízenířízení o povolení uzavřít manželstvířízení o prohlášení za mrtvéhořízení o věcech obchodního rejstříkuřízení o určování otcovství Postup občanského řízení:

Témata, do kterých materiál patří