Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Společnosti - Práva a povinnosti společníků navzájem, charakteristika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Společnosti: (Práva a povinnosti společníků navzájem, charakteristika). Společnosti Hlavním zákonem, který upravuje obchodní korporace, jezákon o obchodních korporacích. Řada pojmů týkajících se obchodních korporací, jako např.: obecná ustanovení o právnických osobách jejich založení vzniku zrušení a zániku likvidace jednání statutárních orgánů pobočky firmy obchodního tajemství obchodního jmění Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (společnosti) a družstvooprávnické osoby, většinou založené za účelem podnikání. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Kapitálové Společnosti s ručením omezený Akciové společnosti Osobní Veřejná obchodní společnost (VOS) Komanditní společnost (Ks) Dále jsou společnostmi takéevropská společnost aevropské hospodářské zájmové sdruženía družstvem je takéevropská družstevní společnost. Základní rozdíly: Osobní společnostispolečníci za závazky ručí neomezeně a společněnutná osobní účast společníků na činnosti společnostizákladní kapitál není povinnýnevytváří se zvláštní statutární orgány k obchodnímu vedení a jednání Kapitálové společnostispolečníci za závazky neručí nebo ručí omezeněspolečníci se na podnikání nemusí osobně podíletzákladní kapitál je povinnývytváří se speciální statutární orgány k jednání a obchodnímu vedení Důvody založení: - Snaha obstát v tržní konkurenci - Omezení rizika ztráty pouze na část majetku korporace, resp. společníků - Potřeba propojit a využít pracovní síly, znalosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivců - Potřeba shromáždit a využívat společný kapitál nutný pro podnikání Založení je nezbytným předpokladem vzniku společnosti a spočívá v sepsání a uzavření příslušného zakladatelského dokumentu. Společnost pak vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Zakladatelské právní jednání: Obchodní korporace se zakládáspolečenskou smlouvou s tím, že pokud se společenskou smlouvou zakládá kapitálová společnost, vyžaduje taková smlouva formu veřejné listiny (notářsky zápis), kdy tuto listinu podepisují všichni zakladatelé Orgány: Nejvyšší orgán:nejvyšším orgánem v osobní společnosti jsou všichni jejíspolečnícinejvyšším orgánem v kapitálové společnosti jevalná hromadanejvyšším orgánem v družstvu ječlenská schůze Kontrolní orgán:kontrolní orgán se rozumí dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný obdobný orgán Statutární orgán:statutární orgán obchodní společnosti je každý jejíspolečníkstatutární orgánem s. r. o. je každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán Členem orgánu obchodní korporace může být: - ten, kdo je bezúhonný - ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti Neplatnost korporace: Po vzniku obchodní korporace ji soud prohlásí, a to i bez návrhu, za neplatnou, jestliže: společenská smlouva nebyla pořízena v předepsané formě nebyla dodržena ustanovení o výši nejnižšího splacení základního kapitálu zjistí nezpůsobilost k právním jednáním všech zakládajících společníků Zrušení a zánik: zrušení zánik Zrušení obchodní korporace může být: dobrovolné nucené Práva a povinnosti společníků: Vkladová povinnost -Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti za trvání společnosti.Povinnost odevzdat kmenový list -určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem.Stanoví-li tak zákon, odevzdá společník bez zbytečného odkladu kmenový list společnosti.Právo na informace - Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.Podíl na zisku - Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích.

Témata, do kterých materiál patří