Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Správní právo - správní trestání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Hodina 5. – 8. Správní trestání Zák. č. 200/1990 Sb. Zák. č. 500/2004 Sb. Tabulka č. 10, 11 TPH učební text TPH, JUDr. Krupka, Armex Úvod do problematiky Správně právní odpovědnost řadíme mez další právní odpovědnosti, které známe ( např. trestní odpovědnost, majetková ). Má svá specifika : je realizována správními orgány, tedy jejími subjekty, je to odpovědnost aplikovaná na podmínky veřejné správy ( je předmětem správního práva trestního ). Správněprávní odpovědnostprolíná všemi třemi částmi správního práva : správní právo hmotné, správní právo procesní, správní právo organizační – příslušnost k projednání K pojmu „ správní právo trestní „ Za výhodu tohoto označení ( správní právo trestní ) můžeme považovat návaznost natrestní právo.Lze říci, že přestupky mají nižší společenskou škodlivost než trestné činy, úprava přestupku v podstatě navazuje na úpravu trestných činů. Za nevýhodu lze považovat slovíčko trestní. To nám navozuje představu sankce. To je ale zúžené pojetí. Povaha sankcí není vždy trestající. Dvojí povaha správněprávních sankcí Sankce ve správním právu mají dvojí povahu, záleží na tom, zde se jedná o : delikty po jejichž spáchání lze obnovit předešlý stav, pak se jedná osankce obnovující povahy, nebo kde nelze protiprávní jednání a jeho následky vzít zpět, pak mluvíme osankcích trestajících Správní právo poskytuje ochranu jen určitým společenským vztahům. Není to tedy odpověď na jakékoliv porušení norem správního práva. Správní právo nesankcionuje vše, co upravuje. Proč? z porušení norem správního práva může vzejít i jiný druh právní odpovědnosti, typicky třeba nastupuje trestní právo, správněprávním vztahům poskytují ochranu i normy jiných právních odvětví, správní právo chrání i vztahy, které nejsou správněprávními, např. delikty proti ( pokojnému soužití ). Předpoklady správněprávní odpovědnosti Faktické - zde je základem porušení právních povinností. Právní -vždy nutné, příslušná právní úprava, která označuje za správní delikt a určuje sankci. Objektivní - najdeme u všech správních deliktů – protiprávnost (jednání, činnost i nečinnost ), škodlivý následek, příčinná souvislost. Subjektivní - zavinění – né u všech. Funkce správněprávní odpovědnosti : Správní odpovědnost má sloužit jako součást výkonu veřejné správy – má jej usnadňovat, ( aby veřejná správa nebyla bezzubá ).Trestající, represivní funkce tedy není prvořadá. Preventivně-výchovná- působí do budoucna, na veřejnost ( tedy aby se vědělo, že se nevyplatí do výkonu veřejné správy zasahovat ). Reparační- dát věci do pořádku. Signalizační – má upozorňovat a porušování povinností. Dozorová a ochranná- chrání žádoucí právní vztahy, „ dozorová“ hlídá aby se neporušovaly. Přehled správních deliktů Správní delikt je souhrnné označení pro tyto druhy deliktů : Správněprávní odpovědnost za přestupky. Přestupky jsou legálně definovány a do určité míry i kodifikovány v zákoně o přestupcích. Veřejné správě jsou přestupky svěřeny asi z tradice. Jsou to delikty fyzických osob, né právnických osob ( zde musíme najít toho, kdo za tu či onu poruchu může). Přestupky jsou založeny na principu zavinění, je zde více odlišností, podpůrně se užívá správní řád. Jiné správní delikty -ani nejsou kodifikovány, většinou se zde přímo užívá správní řád. Jednotlivé druhy : jiné delikty fyzických osob ( než přestupky ), zde už více objektivní odpovědnosti. Delikty právnických osob nebo podnikatelů. Delikty pořádkové – najdeme je zejména v procesních úpravách, jde o narušení průběhu řízení nebo kontroly ( po předvolání se osoba nedostaví k jednání, pořádková pokuta ve správním řádu ). Delikty disciplinární – váží se na služební poměry, kázeňské tresty u vojáků, policistů Né však pro zaměstnance v pracovním poměru ( i kdyby pracovali v uzemní samosprávě ), ale ano na státní úředníky ( zákon o státní službě). Patří sem rovněž disciplinární delikty u profesních samospráv ( např. advokátní komora ). Správní řízení se koná na základě zákona o obcích ( krajích ). Přestupky -zák.č.200/1990 Sb. Zákon o přestupcích má tři části : obecnou, zvláštní ( skutkové podstaty a sankce ) a řízení o přestupcích ( jen ovšem zvláštnosti – obecná úprava je obsažena ve správní řádu ). Přestupkový zákon není katalogem přestupků, ty jsou definovány i v jiných zákonech, např. stavební. Přestupky dělíme z hlediska objektu na přestupky : proti nerušenému výkonu veřejné správy, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku. Pojem přestupek § 2 zákona Je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštním předpisů nebo o trestný čin. § 3 – k odpovědnosti za přestupek postačízavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. Společenská škodlivost : způsob provedení, pachatel, míra zavinění ( tabulka č. 7 TPH ) § 39/2 TZ formální znak – za přestupek lze označit pouze jednání stanovené zákonem, jednání je buď trestným činem nebo přestupkem, hranici stanoví zákon ( viz tabulka TPH rozdíl mezi TČ a přestupkem ). Základy odpovědnosti : 1)objektpřestupku - pořádek ve veřejné správě, - zájem na zachování pravidel občanského soužití, - zájem na ochraně majetku. 2)objektivnístránka - jednání, jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen - opomenutí, - následek, - příčinná souvislost mezi jednáním a následkem ( např. následkem může být ztížení veřejné správy – nemateriální škoda ). subjekt - věk 15 let – deliktní způsobilost, - příčetnost některých přestupků se může dopustit jen speciální pachatel – cizinec, podnikatel subjektivní stránka přestupku- vnitřní vztah pachatele, zavinění, - nedbalost vědomá, - nedbalost nevědomá, - úmysl přímý, - úmysl nepřímý Okolnosti vylučující protiprávnost § 2/ odst. 2 zákona Sankce §§ 11, 14, 15 zákona Ochranná opatření § 16, 17, 18 zákona Sankce lze uložit max. dvě vedle sebe, nelze uložit současně napomenutí a pokutu. Více přestupků

Témata, do kterých materiál patří