Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Závazky z protiprávního jednání - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Závazky z protiprávního jednání: (Náhrada majetkové a nemajetkové újmy). Závazky z protiprávního jednání Každodenní život přináší nepřeberné množství situací, při kterých můžeme utrpět újmu – ať už majetkovou, tedy škodu (někdo nám např. rozbije okno), nebo újmu nemajetkovou (někdo nás např. pomluví v novinách).v jaké výši a jakým způsobem má být kompenzována.v necelých 50 paragrafech. NOZ tuto problematiku upravuje ve více než dvojnásobném počtu ustanovení.Nový občanský zákoník upřednostňuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu.v případě, kdy to vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Škoda: Představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou o který v důsledku nepojízdnosti vozidla přišel. Povinnost nahradit škodu: Za vzniklou škodu je zpravidla odpovědný ten, kdo jí způsobil – tzv. škůdce. s ohledem na to, zda ji způsobil porušením zákona, smlouvy, či zásad dobrých mravů. Zatímco při porušení zákona musí škůdce zpravidla újmu skutečně zavinit, při porušení smluvní povinnosti je jeho odpovědnost formulována přísněji. Škůdce tak může být povinen škodu hradit i bez svého zavinění. Této povinnosti se vyhne, pouze pokud prokáže, že škoda byla způsobena zásahem vyšší moci (např. živelnou katastrofou). Způsob náhrady škody: Pokud někdo způsobí jinému škodu, může po něm poškozený požadovat, aby buď uvedl poškozenou věc do původního stavu, nebo aby ji nahradil v penězíchNOZ preferuje náhradu škody uvedením do původního stavu. Zároveň však umožňuje, aby si poškozený místo této formy zvolil náhradu peněžitou. Soud jeho volbu přitom nebude nijak posuzovat a zasáhne proti ní pouze ve zcela výjimečných případech. Například pokud by poškozený svou volbou sledoval šikanu škůdce.o kterou se hodnota věci díky opravě zvýšila. To již možné nebude.NOZ pro obdobné případy zavádí koncept tzv. věci zvláštní obliby. Za tu může být považována jakákoli věc, která má pro poškozeného zvláštní význam – např. snubní prstýnek, památná fotografie rodičů apod. Pokud někdo tuto věc jinému svévolně či škodolibě poškodí, může soud nově určit výši náhrady nejenom dle tržní hodnoty věci, ale i dle osobního významu, který jí poškozený přikládá. Nemajetková újma: i v majetkových poměrech poškozenéhoNáhrada nemajetkové újmy se poskytuje formou tzv. zadostiučinění To může mít celou řadu podob.z důvodu svého pohlaví, etnického původu apod. V těchto případech musí být výše zadostiučinění úměrně zvýšena. Nově je též výslovně ustanoveno, že náhradu nemajetkové újmy mohou za určitých okolností požadovat nejenom přímo dotčené osoby, ale i osoby pociťující újmu jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení: Ublížení na zdraví a usmrcení představují zvláštní formu nemajetkové újmy.a s ohledem na všechny okolnosti případu. Díky tomu bude například moci výši náhrady přizpůsobit tomu, zda o dolní končetinu přišel programátor či nadějný sportovec, zda poškozenému bylo 15, nebo 50 let apod. Zvláštní případy vzniku škody: Právní úprava zvláštních případů vzniku škody se zaměřuje na skutkově užší okruhy případů specifikovaných většinou podle toho, kým nebo čím byla škoda způsobena (např. škoda způsobená zvířetem), popřípadě na čem byla způsobena (např. škoda na odnesené věci). NOZ v tomto ohledu právní úpravu dále rozvíjí a doplňuje o nové skutkové podstaty: Škoda způsobená zvířetemŠkoda způsobená informací nebo radouŠkoda na nemovité věciŠkoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi Smluvní omezení povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy: Dosavadní OZ neumožňuje, aby se osoba vzdala práva, které jí má vzniknout teprve v budoucnu. Nelze se tedy dopředu vzdát ani práva na náhradu škody či nemajetkové újmy.NOZ v souvislosti s celkovým zvyšováním smluvní volnosti tento typ dohod již nezakazuje.Smluvní limitace náhrady újmy však nebude neomezená. Například nebude možné vyloučit povinnost nahradit újmu způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti. Přihlížet se nebude ani k ujednáním, která předem omezí práva spotřebitele či jiné slabší strany na náhradu újmy. Možné samozřejmě nebude, aby se někdo vzdal práva na náhradu újmy způsobené na svých přirozených právech (například zdraví či životě).Oznámení V praxi působí relativně často problémy otázka, jaký význam má oznámení, kterým škůdce ostatní preventivně varuje před možným vznikem újmy. NOZ výslovně uvádí, že takové oznámení automaticky nevylučuje povinnost škůdce uhradit vzniklou újmu. Nicméně dodává, že toto oznámení je možné považovat za varování přednebezpečím. Vliv na výsledné určení povinnosti hradit škodu tedy může být nepřímý, například s ohledem na posuzování zavinění. Vyloučení povinnosti nahradit škodu: Nutná ochrana Krajní nouze Vyvinění Vyšší moc Porušení povinnosti: Ze zákona Ze smlouvy Zásad dobrých mravů Vznik škody: Skutečná škoda Ušlý zisk Povinnost nahradit škodu: Uvedením do předešlého stavu Zaplacením peněžité částky

Témata, do kterých materiál patří