Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Psychologie a její význam pro člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (81,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a) Psychologie jako vědní obor b) Stručný vývoj psychologie c) Systém psychologických věd d) Význam znalosti psychologie pro osobnost a profesní růst e) Psychologické směry a jejich stručná charakteristika
Psychologie a její význam pro člověka Psychologie jako vědní obor - Psychologie je humanitní věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahu - vznikla z filozofie, je to věda o duši (psyché = duše, logos = věda) - úzce souvisí s dalšími vědními obory např. pedagogika, speciální pedagogika, biologie, medicína, sociologie - předmětem psychologie je chování a prožívání člověka Chování =aktivita jednotlivce, kterou může pozorovat jiná osoba. Je odrazem toho, co člověk prožívá Prožívání =subjektivní, jedinečná a neopakovatelná aktivita, která není pozorovatelná jinou osobou (děje se uvnitř člověka) - jsou to psychické stavy a procesy, které si člověk uvědomuje jen do určité míry (vědomí, nevědomí) - prožívání se projevuje navenek v chování (výraz emocí) Stručný vývoj psychologie - skládá se ze 2 částí: tělo a duše – pokud není duše v pořádku, pak ani tělo není. Platí i naopak - 2 pohledy na duši: 1) idealistické chápání duše- duše je nehmotná, nesmrtelná (Aristoteles, Platón) 2) materialistické chápání duše– duše je hmotná, smrtelná (Demokritos, Epikuros) - ve středověku převažovalo spíše idealistické (Křesťani), v novověku rozvoj přírodních věd Osobnosti psychologie: -René Descartés -John Locke – „Tabula Rasa“ – lidé se narodí jako čistá, nepopsaná deska, postupem života se zaplňuje -Christian Wolf – „Psychologica Empirica“ – první zmíněné slovo „psychologie“ -Wilhelmen Windtem – zakladatel psychologie, první laboratoř v Lipsku (1879) Systém psychologických věd Disciplíny: 1) teoretické a) obecná psychologie- zkoumá obecné zákonitosti psychiky, prožívání a chování, vysvětluje základní pojmy b) vývojová psychologie (ontogenetika)– zabývá se zákonitostmi vývoje psychiky v jednotlivých vývojových obdobích, zkoumá vývoj lidské psychiky od početí až po zánik člověka c) sociální – zkoumá vliv společnosti, studuje utváření psychiky pod vlivem sociálního prostředí (rodina, škola, práce, …) d) psychopatologie –zabývá se duševními poruchami a chorobami, příčinami jejich vzniku, jejich projevy a možnosti nápravy e) psychologie osobnosti– zkoumá osobnostní vlastnosti člověka, jejich utváření, zabývá se typologií osobností f) dějiny psychologie– zabývá se vývojem psychologického myšlení a významnými osobnostmi v oblasti psychologie 2) praktické (aplikované) a) klinickápsychologie – zabývá se otázkou, jak pracovat s pacientem a jeho psychikou, aby léčba probíhala tak, jak má. Řeší vztah mezi pacientem a lékařem b) pedagogická psychologie– zkoumá vztah mezi žákem a učitelem, vliv výchovy a vzdělávání na člověka c) psychologie práce– zkoumá vztahy na pracovišti, podmínky ovlivňující pracovní výkon, zabývá se otázkami bezpečnostní práce d) vojenská psychologie– řeší otázku vztahů v armádě e) psychologie sportu– zabývá se sportovními výkony, jejich vhodným „načasováním“ f) psychologie prodeje a reklamy – zkoumá podmínky obchodu, jak a čím upoutat zákazníka g) forenzní psychologie– zabývá se zkoumáním v souvislosti s právem (soudní psychologie, penitenciární ve výkonu trestu, postpenitenciární po výkonu trestu, kriminologická) 3) speciální a) psycholingvistika– obor, který zkoumá vztah mezi myšlením a řečí, zabývá se psychickými procesy při osvojování a užíváním jazyka, osvojování řeči apod. b) zoopsychologie– zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje, poskytuje materiál pro srovnávací psychologii, která srovnává psychiku zvířat a lidí c) farmakopsychologie– studuje účinky chemických látek, léků a drog na psychiku d) psychofyziologie– obor zkoumající psychologické základy psychiky, biologické základy poznávání, prožívání a chování Význam znalosti psychologie pro osobnost a profesní růst -Osobní rozvoj– sebeuvědomování, sebepoznání, sebehodnocení, seznámení v oblastimateřské a rodičovské(styly výchovy, vývojové zvláštnosti),partnerské (sociální role, komunikace, řešení konfliktů), sociální(náročné životní situace, sociální percepce vnímání),pedagogické (vztah pedagog – dítě, osobnosti),manažerské(odměna, motivace),lékařské apod. -Profesní rozvoj– hlubší poznání vychovávaného, psychohygiena Psychologické směry a jejich stručná charakteristika Behaviorismus - Předmětem zkoumání psychologie jechování - chování na rozdíl od prožívání můžeme pozorovat a měřit - chování = reakce na nějaký podnět - lze ho vyjádřit rovnicí S-------R (stimulant S vyvolá reakci R) - podle tohoto vzorce by všichni lidé reagovali na stejné podněty stejným způsobem, což neodpovídá skutečnosti Neobehaviorismus - bere v potaz více faktorů, jimiž je chování vyjádřeno - chování lze podle toho vyjádřit rovnicí B = f (S, P, H, T, A) B - chování, reakce f - funkce (faktory) S - vnější stimul P - fyziologické pudy H - dědičnost T - minulá zkušenost A - zralost věku Představitelé:Watson, Tollman, Skinner Gestaltismus - tvarová psychologie - směr založen na celostním chápání psychologického dění - celek nelze pochopit rozložením na jeho části, ale právě jen jako celek - zaměřeno na studium vnímání (výběrovost) - vjemové pole je rozčleněno do několika pásem podle důležitosti - nejdůležitější pásmo -> figura (upoutá pozornost) - ostatní -> pozadí Asocianistická psychologie - rozkládá duševní dění na elementy - počitky, představy, vjemy, reflexy - průběh veškerého duševního dění vykládá na základě asociací (asociace = sdružování představ) - k asociaci dochází pomocí asociačních zákonů 1) Primární zákony a) Z. Podobnosti a kontrastu Podobnost - pokud známe lidi, které mají něco společného, nebo jsou někomu podobný, vybavíme si je Kontrast - vybavíme si opaky (např. malého člověka vedle velkého) b) dotyky v prostoru a čase - vybavíme si podobné prostory, které již známe (např. zahrada vypadá jako u sousedů) - vybavení si něčeho z minulosti 2) sekundární zákony – navazují na primární a) novosti – připomene se nám nejnovější událost (např. poslední Vánoce, poslední narozeniny) b) živosti– co prožijeme emočně se nám vybaví více c) častosti– co děláme častěji se nám vybaví více d) metoda intros

Témata, do kterých materiál patří