Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11B - Psychické procesy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

11B PSYCHICKÉ PROCESY Psychické procesy − jsou části lidské činnosti − mají poměrně krátké trvání − základní rozdělení psychických procesů: a) poznávací (kognitivní) psychické procesy b) paměťové psychické procesy c) motivační (snahové) psychické procesy a) Poznávací (kognitivní) procesy 1) Vnímání − psychický proces, který zachycuje to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány − naše poznávání začíná zpravidla vnímáním − čivost: schopnost nervových buněk reagovat na podnět − je nutné odlišit podstatné od nepodstatného − fáze vnímání: • recepce: schopnost přijímat podněty smyslovými orgány • percepce: schopnost nervového systému uvědomovat si podněty • apercepce: vnímání využívající předchozí zkušenost − druhy vnímání: • zrakové vnímání: umožňuje poznávat předměty • čichové a chuťové vnímání: mají význam v odlišování potravy od látek nevhodných nebo životu nebezpečných • sluchové vnímání: má výstražnou funkci • pohybový analyzátor: umožňuje vnímat polohu těla a kontrolovat pohyby • vnímání doteku – kožní analyzátor: ▪ vnímáme např. bolest, chlad nebo teplo ▪ tyto kožní smysly slouží k obraně před nebezpečím • hmat: vnímání, které slučuje informace kožního a pohybového analyzátoru při ohmatávání předmětů − druhy zážitků: • vjem: zobrazuje obraz předmětu jako celku • počitek: ▪ obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu (např. barva, vůně) ▪ počitky jsou součástmi vjemů ▪ počitky a vjemy zanechávají v našem mozku stopy → vzniká představa • podprahové vnímání: probíhá pod prahem vědomí na velmi nízké úrovni pozornosti − v procesu vnímání může dojít k tzv. smyslovým klamům (voda studená – vlažná – teplá) 2) Představa − obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány − je méně přesná než vjem − na rozdíl od vjemu vzniká v mozku − fantazijní představa: odraz předmětů a jevů, které jsme v dané podobě nikdy nevnímali (představa nadpřirozených pohádkových bytostí) 11B PSYCHICKÉ PROCESY 3) Fantazie = obrazotvornost − psychický proces, ve kterém vytváříme relativně nové představy − základem jsou zkušenosti, vjemy a paměťové představy často pozměněné do celků, jež se ve skutečnosti nevyskytují − druhy fantazie: • bezděčná: při snění ▪ denní (častá u dětí) ▪ představy se vybavují samy • záměrná /tvořivá: za určitým cílem ▪ řídí se vědomým záměrem (vytvořit nové technické zařízení) 4) Halucinace − neskutečné představy, které vznikají při nezvyklých stavech organismu 5) Myšlení − poznávací proces, kterým získáváme zkušenosti − nejvyšší forma poznávání − založené na chápání, řešení problémových situací − základní výsledek myšlení je pojem (zobrazení obecných znaků a vztahů určité skupiny jevů) − základní stupně myšlení: • konkrétní myšlení: vyvoláno bezprostřední praktickou činností (mají ho i zvířata) • abstraktní myšlení: schopnost zobecňovat, je spojeno s řečí – je pouze u lidí − základní myšlenkové operace: • analýza: rozbor – myšlenkové rozdělení na části • syntéza: myšlenkové spojování • abstrakce: myšlenkové odtažení, … • indukce: od dílčích výsledků k závěrům • dedukce: od obecného k jednotlivému • konkretizace, srovnávání, zobecňování 6) Řeč − je nástroj myšlení − základní rozdělení řeči: verbální, neverbální − verbální: • řeč, slovo • nejrozšířenější forma komunikace • provází jí neverbální komunikace • spojena s rozumem − neverbální: • mimika, proxemika, doprovodná gesta (podání ruky) • dále intonace, tempo, délka projevu, barva hlasu • spojena s emocemi 11B PSYCHICKÉ PROCESY b) Psychické paměťové procesy 1) Paměť − jedna z nejdůležitějších vlastností člověka − je to soubor psychických procesů, které umožňují osvojení informací, jejich zapamatování, uchování a vybavení − fáze paměti: • zapamatování – uložení do paměti: může být spontánní (bezděčné) nebo úmyslné (učení se nazpaměť) • uchování: přebývání v paměti • vybavení: aktualizace z paměti • zapomínání: vyhasínání, vymazání stop − druhy paměti: • krátkodobá: ▪ slouží k zapamatování si na několik sekund ▪ pracuje se sluchovými a zrakovými vjemy ▪ info z krátkodobé paměti lze převést do dlouhodobé ▪ hlavní podmínkou takového přesunu je opakování • dlouhodobá: ▪ slouží k uchování toho, co budeme potřebovat delší dobu ▪ uchování a vybavení závisí na tom, jak jsme si informaci osvojovali • názorná: uchování si vzpomínky díky smyslovým orgánům • logická: osvojení probíhá na základě pochopení vzájemných souvislostí a smyslu látky • mechanická: osvojení se děje pouhým opakováním, asociativní cestou • bezděčná paměť c) Psychické procesy motivační − procesy citové a volní − citové procesy vedou ke vzniku emocí − volní procesy usměrňují chování, jde o procesy, jejichž aspektem je vůle 1) City (emoce) − emoce jsou psychické procesy, které hodnotí různé situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince − emoce mohou podněcovat a motivovat k činnosti, doprovázejí průběh činnosti, uspokojování nebo neuspokojování potřeb apod. − dělení citů podle úrovně: • nižší: souvisí s biogenními potřebami (vztah k autu, vznik nálady) např. agrese • vyšší: souvisí s rozumem • morální, etické: souvisí s hodnotou dobra, vyjadřují hodnocení činů dle morálky • estetické: hodnota krásy, estetické prožívání krásy člověka povznáší • intelektuální: hodnota pravdy, poznávání, důležitý motiv při učení • sociální: hodnota vztahů, patří sem např. sdílení radosti a smutku s blízkými, láska, úcta − další klasifikace citů: • stenické: podněcující, posilující emoce, zvyšují sebevědomí a radost ze života • astenické: oslabující emoce, snižující aktivitu, závislost − dělení citů podle průběhu – citové stavy: • pocity: jednoduché emocionální fenomény (hlad, únava aj.) • nálady: setrvávající dlouhodobější emocionální stavy (deprese) • afekty: silné, bouřlivé a krátce probíhající emocionální stavy (zuřivost) • vášně: silné, dlouhotrvající emocionální stavy 11B PSYCHICKÉ PROCESY 2) Vůle − psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují dosahování cílů − záměrné, cílevědomé úsilí zaměřené na dosažení vlastního cíle − působíme sami na sebe

Témata, do kterých materiál patří