Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24B - Psychologie učení

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

24B PSYCHOLOGIE UČENÍ − Proces, jehož výsledkem je změna psychických jevů, dispozic k nim a jejich vnějších projevů u určitého jedince − Je proces získávání a rozvoje paměti, chování, včetně dovedností, znalostí, porozumění, hodnot − Naučené je opakem vrozeného − Výsledkem učením je každá změna chování a prožívání − Vzdělání zpravidla vztahujeme k rozumové činnosti člověka − Vzdělaný člověk něco ví, protože se to naučil Druhy učení 1) učení poznatkům − osvojování vědomostí a informací − učení poznatkům z jednotlivých vědních oborů či oblasti praxe 2) senzomotorické učení (smyslově pohybové) − rozvíjí se senzomotorické schopnosti a procesy názorného poznávání (dítě se učí chodit, manipulovat s hračkami, …) − podporuje rozvoj postřehu, obratnosti, hbitosti, sebedůvěry − důležité v prvním období života dítěte − toto první učení je na úrovni „pokus – omyl“ − druhy senzomotorického učení: a) imitační učení ▪ jedná se o cvičení napodobením daného vzoru ▪ je to nejvíce vyskytovaný druh ▪ využívá se především u začátečníků a u cvičení, která vyžadují přesnost b) instrukční cvičení ▪ cvičení podle slovního návodu Představa a smyšlení pohybu je dána pomocí instrukcí ▪ před prvními pokusy musí jedinec obsah instrukce řádně analyzovat a zpracovat ▪ toto cvičení se aplikuje především při nácviku obtížnějších pohybových struktur c) problémové učení ▪ cvičení probíhající na základě řešení úkolu ▪ patří k velice náročným a složitým druhům učení ▪ nezbytnou složkou je samostatnost a tvořivost ▪ jedinec postupuje při řešení problémů za pomoci učitele nebo samostatně d) zpětnovazební učení ▪ cvičení probíhající na základě poučení se z vlastních chyb ▪ po zpětné vazbě se jedinec dozví nezbytné informace o provedené dovednosti ▪ nositel zpětné vazby je buď učitel, nebo vlastní výsledek činnosti ▪ druhy zpětné vazby: ◦ vnitřní: zrak, sluch, „pocity pohybu“ ◦ vnější: informace poskytnutá navíc nad informace z vlastního pohybu e) ideomotorické učení ▪ učení se pohybu i ve svých představách ▪ náročnost ideomotorického učení má za následek abstraktní myšlení a přiměřenou koncentraci 3) učení intelektových činnost − rozvíjí se myšlenkové procesy, intelektové dovednosti a schopnosti k řešení složitých problémů 1 24B PSYCHOLOGIE UČENÍ 4) sociální učení − učení sociální komunikace, interakce a percepce − osvojování sociálních dovednost − formuje se charakter a motivy − druhy sociálního učení: a) asociace (podmiňování): vytváření spojů mezi podněty a odpověďmi jedince na ně (když si půjčím knihu, musím ji vrátit) b) posilování (zpevňování): založeno na odměnách (pochvala, uznání) a trestech (zamítnutí, zavržení) c) observace (odezírání): co je považováno v určité situaci za vhodné a co ne d) anticipace (očekávání): jednotlivce a sociální skupinu ovlivňuje průběh sociálního učení, také tím, že projevují očekávání toho, jak se bude jedinec chovat e) imitace (napodobování): napodobování se učíme řeči, mimice, projevům citů, gestikulace f) identifikace (ztotožnění): ztotožnění se s osobou, k níž má jedinec vztah a chce se jí přiblížit, přizpůsobit • nezáměrné (bezděčné) – např. napodobování vzorů • záměrné (řízené) – např. při školním vyučování, ve výchovných zařízeních, sebevýchova, sebevzdělávání Fáze učení 1) motivační − musíme mít vůbec důvod se učit (například dobré zaměstnání) − pokud si budeme během učení tento důvod, na kterém máme vlastní zájem, vybudíme se k mnohem větší aktivitě − neučíme se proto, že musíme, ale učíme se pro svůj motiv 2) poznávací − nejdříve si prohlédneme učivo − při hrubém procházení učební látkou o ní získáme přibližný přehled − během tohoto procházení získáváme představu, o co se ve skutečnosti jde 3) výkonová − v této fázi celý problém pochopíme, vyřešíme a zapamatujeme si ho − během tohoto procesu získané informace zařazujeme do již existujícího rámce znalostí 4) kontrolní − ve většině případů končí proces učení fází výkonovou, ale to rozhodně není dobře − v kontrolní fázi zlepšujeme udržení znalost v paměti, tak také kontrolujeme, zda jsme se něco nenaučili špatně Metody učení − pravidelnost (lépe několik hodin denně než několik hodin za měsíc – nárazové) − uspořádání či výběr nejdůležitějších poznatků − návaznost na předchozí učivo nebo na jiné předměty − využit času například v autobuse, v metru − střídání činností, předmětů (nejtěžší předmět zařadit doprostřed) 2 24B PSYCHOLOGIE UČENÍ Ebbinghausova křivka zapomínání − výzkumem se zabýval německý psycholog Ebbinghause − do dlouhodobé paměti se informace přepisuje upevňováním, které trvá několik minut až hodin − většina informací je zapamatována do 30 minut − jakmile je informace zapsána v dlouhodobé paměti je v ní uložena napořád − pro učení všeobecně platí, že nově naučené znalosti je nutno často opakovat proto, aby byly uloženy do trvalé paměti a aby se v ní daly okamžitě nalézt a použít − problémem není ani tak uchování v paměti, nýbrž vybavení si v mozku uložených znalostí v případě potřeby − většina lidí si pamatuje: • 10 % z toho, co čtou • 20 % z toho, co slyší • 30 % z toho, co vidí • 50 % z toho, co slyší a vidí • 70 % z toho, co řeknu • 90 % z toho, co dělám 3

Témata, do kterých materiál patří