Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4B - Psychologie osobnosti

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

4B PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI Osobnost − osobnost je soustava vlastnost, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnost − Pojem osobnost: • je utvářena ve společnosti a zde se také projevuje • projevuje se biologickými, psychologickými a sociálními aspekty • poznáváme člověka z hlediska začlenění do prostředí • prostředí má podstatný vliv na vývoj osobnost (výchova, vzdělávání, učení, příroda) − neexistuje jednotný přístup k tomuto pojmu; z psychologického hlediska existuje 50 teorií, které se dělí do 2 skupin: • introgenní = osobnost je vrstvení vlast. kolem předem dané PSY síly, jíž nedokážeme definovat př. Freud – id, ego, superego • exogenní = osobnost je urč. vnějšími faktory – prostředím, ve kterém člk vyrůstá, učení – př. behaviorismus − nejrozšířenější definice je sjednocením těchto teorií = osobnost je neopakovatelná jednota tělesných a duševních vlastností, utváří se ve společnost, zde se také formuje Na vývoj osobnosti působí společně: − vnitřní biologické podmínky • vrozené předpoklady organismu – genetcká dispozice (zakódování v genech) − vlivy působící na plod v průběhu těhotenství – onemocnění matky, nesprávná výživa, stresové situace − konzumace toxických látek − vlivy působící v průběhu porodu – obtíže při porodu, dušení, závažná onemocnění dítěte těsně po porodu − vlivy prostředí – přírodní a klimatické podmínky • kvalita životního prostředí (ekologické vlivy) • změny životního prostředí – změna kvality ovzduší • sociální prostředí – rodina, vrstevníci, spolupracovníci • společnost – změny politckých a ekonomických režimů, emigrace • kulturní a informační insttuce − učení a vlastní činnost člka • učení ve škole • učení v širším slova smyslu • hra • běžné každodenní činnost • zaměstnání • zájmová činnost Hippokratova typologie − nejznámější a nejstarší, pochází z antckého světa, dodnes využívaná a uznávaná − existují čtyři typy osobnosti podle tekutn, které převládají − sangvinik (krev) • silný, pohyblivý, vyrovnaný • optmismus, sdílnost, otevřenost, družnost, citová vřelost, aktvita, podnikavost, přizpůsobivost • povrchnost, mělké city, přílišná sdílnost, snadná ovlivnitelnost, nedůslednost 4B PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI − cholerik (žluč) • silný, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k hněvu a agresivitě • sebevědomí, vášnivost, samostatnost, otevřenost, sdílnost, pečlivost, vůdcovství • výbušnost, impulsivnost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, panovačnost, fanatsmus, netrpělivost, urážlivost, neukázněnost, narcismus − flegmatik (sliz) • silný, vyrovnaný, citově vyrovnaný, nepohyblivý • dobromyslnost, snášenlivost, samostatnost, rezervovanost v mezilidských vztazích ale se schopností vytvořit silné citové vztahy, trpělivost, rozvážnost, vytrvalost, přemýšlivost, konzervatvnost • citový chlad, uzavřenost, nespolečenskost, nepřizpůsobivost, váhavost, pomalost, pasivita až lenost − melancholik (černá žluč) • slabý, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k úzkost, strachu a ústupnost • oddanost, věrnost, velkorysost, hlubokomyslnost, svědomitost, spolehlivost, ústupnost, odpovědnost • přecitlivělost, pesimismus, zasmušilost, uzavřenost, samotářství, plachost, roztržitost, bázlivost, vztahovačnost Struktura osobnosti − uspořádání prvků, složek, ze kterých se skládá určitý celek, a určení vztahu mezi těmito složkami − uspořádání vlastností osobnost do diferencovaného celku − je dynamická - s vývojem se mění nabýváním nových zkušeností,.. − je relativně stálá - zachovává si systém a hierarchi vlastností, které jsou pro ni typické Základní kategorie vlastností osobnosti − aktivačně - motivační • co pohání osobnost k činnost, o co usiluje, k čemu směřuje − vztahově – postojové • systém hodnot, kterým osobnost dává přednost při hodnocení různých jevů • kterými se řídí ve svém jednání a chování • zahrnuje více vlastností – dominující je charakter • morální a volní vlastnost − výkonové vlastnosti • měřítkem toho, co osobnost dokáže, jak náročné úkoly zvládne • dominující vlastnost tvoří schopnost • vědomost, zručnost, návyky − seberegulační vlastnosti • charakterizují uspořádanost osobnost v celek − dynamické vlastnosti • charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování • vlastnost psychických procesů a stavů • převážně spoluutvářejí individuální zvláštnost osobnost

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály