Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osobnost pracovníka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Osobnost pracovníka Osobnost = je jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného typická pro daného jedince se projevuje v chování a jednání jedinečnost člověka každý člověk vyžaduje individuální přístup Manager Co umí člověk? Schopnosti, dovednosti Co chce? Motivace, cíle a jejich intenzita Jaký je? Citové ladění, charakter, hodnoty, temperament Struktura osobnosti Motivace Charakter a postoje Seberegulační schopnosti Schopnosti (výkonové vlastnosti) Temperament Temperament Temperament je souhrn vlastností organismu, které určují dynamiku a intenzitu chování a prožívání. Temperament určují tyto základní charakteristiky: Odolnost– vůči silným zážitkům Náladovost Stálost a vyrovnanost chování Výrazovost (citové zážitky) – projev na venek – gesta, mimika Temperament převážně vrozený (základ) – ovlivnění jen s části Hypokritova typologie - Řecko, 5.st.př.n.l - podle převládající tělesné tekutiny Sangvinik – krev + společenský, komunikativní, vysoká pracovní aktivita, lehce se učí - nevydrží u žádné práce dlouho, nesoustředěný, málo náročný k sobě Cholerik – žluč + tvořivý, samostatný, velmi výkonný, energický - impulsní, netrpělivý, nesnášenlivý, tvrdohlavý, konfliktnost Flegmatik – hlen + trpělivý, rozvážný, kliďas, zodpovědný, smysl pro spravedlnost, snese dlouhodobé zatížení - příliš pasivní, pomalý Melancholik – černá žluč + dobrá představivost upadání do deprese, hysterie, náladovost, pesimismus, časté sebevraždy, snadná únava, snadná manipulace, samotářství Pavlovova typologie temperament lze sledovat na základě nervové činnosti – síla, vyrovnanost a pohyblivost nervů slabá nervová soustava (slabý typ) – melancholik silný typ nevyrovnaný – cholerik vyrovnaný pohyblivý – sangvinik nepohyblivý – flegmatik Karl Gustav Jung– typologie introvert – klid, zdrženlivost, sebezpytování, osamělé činnosti, distance od druhých, bere všechno vážně, plánování, nerad překvapení a drsné žerty, sklony k pesimismu, špatně zapomíná křivdy extrovert – dráždivý, hodně lidí, rád se zúčastňuje, rád vzrušení, impulsivní rozhodování, bezstarostný, lehkomyslný, vyhledává změnu, drsné žerty, agrese, nespolehlivost, špatně ovládá city dříve byly mezi managery vybíráni extroverti (sangvinici) dnes nejlépe něco mezi Pozn: Eysenck – typy(všechny) zanesl do 1 grafu (dle Junga a jiných) labilní melancholik stabilní introvert extrovert cholerik sangvinik flegmatik - vymyslel i testy a výsledky nanášel na osy a určuje se temperament - nelze zařadit přesně, každý inklinuje k nějakému temperamentu -temperament vrozený - výchovou a společností lze upravit, záleží na projevech rodičů, pohoda v těhotenství, průběh porodu, citová výchova v útlém věku - lze ovlivnit nějakým příkladem -frenologie – o lebce a zejména jejímu tvaru – zakladatel GALL - měření a porovnávání lebek mužů a žen, dále zločinců a narušených lidí – 27 základních oblastí – lze z nich usuzovat na vlastnosti člověka -sledování fyziognomie modré oči – společenský, bezstar. čl. zelené – čilí, výbojní, egoističtí silné rty- smyslnost -grafologie – studium písma, každý člověk, typický způsob graf. projevu, spojení s mozkovou činností (tlak tužky, sklon písma,atd.) Charakter soustava vlastností souvisejících s morálkou jedince projevuje se ve vztazích a postojích k sobě samému – na základě sebepoznání a sebehodnocení k druhým lidem – kooperativnost, tolerance, humanismus, zásadovost, vlastenectví ve vztahu k práci – smysl pro přesnost, pracivost, způsob práce ve vztahu k hodnotám – k životu, životní prostředí, k penězům charakter je získaný – rozhodující období je kolem 8. roku (dochází k uvědomění si sám sebe a přijímání hodnot) 5 základních typů charakteru: amorální– extrémně preferuje vlastní potřeby, vysoká egocentričnost pachatelé násilných trestních činů – chybí pocit viny, vyšší emoce účelově zaměřený – morálně se chová jen tehdy, když se mu to vyplatí konformní – snaží se vyhovět přáním a očekáváním druhých, nelišit se od ostatních (stádovost) s iracionálním svědomím– jedná podle svých zvnitřnělých norem, které bere za své, ale ty názory jsou méně společensky vyhrazené racionálně altruistický– morálně zralý charakter, ohlíží se na následky, zvažuje důsledky Inteligence = obecná rozumová schopnost vrozená z 80%, důležitá je dědičnost IQ testy Každý manager bohatá slovní zásoba organizační schopnosti komunikační schopnosti teoretické a praktické myšlení dobrá paměť (logická a obrazová) pohotové vyjadřování Poruchy osobnosti paranoidní – hlavním symptomem je podezřívavost, nedůvěřivost, vztahovačnost, interpretace přátelského chování jako parazitního (např. žárlivec) antisociální – amorální charakter (násilníci, pachatelé), neschopnost empatie, typickým projevem je nesprávná míra doteku emočně nestálá osobnost – impulsivní, kolísání nálad, rychle se mění zájmy, vše prožívají krátkodobě (hysterky, fluktuanti – střídají zaměstnání), nebere ohled na následky hysterická – zkreslování skutečnosti, citové vydírání, manipulace s drahými, podvádění obstedantní – vtíravé myšlenky narcistická – neomylnost, velikářství (na hranici anomálie), pocity dokonalosti

Témata, do kterých materiál patří