Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14B - Myšlení a schopnosti

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

14B MYŠLENÍ A SCHOPNOSTI MYŠLENÍ − Poznávací proces, kterým získáváme zkušenost − Navazuje na smyslové vnímání, využívá pamět a tvořivost − Myšlení je založené na chápání, řešení problémových situací − Základní výsledek myšlení je pojem (zobrazení obecných znaků a vztahů určité skupiny jevů) Stupně myšlení: − konkrétní myšlení: vyvoláno bezprostřední praktckou činností − abstraktní myšlení: schopnost zobecňovat, je spojeno s řečí Formy myšlení: − slovní podoba, jíž člověk vyjadřuje výsledek svého myšlení − základní formy: • pojem: slovní vyjádření obecných a podstatných znaků předmětu nebo jevu • soud: vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy • úsudek: vyjádření vztahu mezi dvěma nebo více pojmy Myšlenkové operace: − nejjednodušší: • analýza: myšlenkové členění celku na část • syntéza: myšlenkové sjednocování, spojování vyčleněných částí − složitější: • abstrakce: myšlenkový proces podstatné vlastnost • indukce: úsudek směřující od jednotlivého k obecnému • dedukce: postup od obecného k jednotlivému • analogie: je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají Druhy myšlení: − konvergentní: člověk používá známé postupy − divergentní: • člověk hledá originální řešení • bývá základem pro tvůrčí myšlení SCHOPNOSTI − Získané vlastnost − Soubor předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání určitých činností, dovedností − Vyvíjejí se na základě vloh a učení Dělení schopností: − psychomotorické schopnosti: motorická rychlost, orientace v prostoru, koordinace, … − produktivní schopnosti: využití starých vědomostí k získání nových • primární schopnost (smysly) • poznávací schopnost 14B MYŠLENÍ A SCHOPNOSTI Druhy schopností: 1) vjemové: přesně vnímat a rozlišovat barvy, tvary, tóny 2) psychomotorické: naučit se vykonávat určité sestavy pohybů ve sportovní či pracovní činnost 3) intelektuální: orientovat se v nových situacích, řešit problémy 4) sociální: jednat s lidmi, dělat dojem, předcházet konfliktům, konflikty řešit 5) umělecké: výtvarné, hudební, literární, atd. Působením prostředí se vloha přetváří ve schopnost: − nadání • jsou-li schopnost v určité oblast dobře rozvinuty, tak jedinec dosahuje nadprůměrných výsledků − talent • zcela výjimečně rozvinutá schopnost − vloha • vrozené anatomicko-fyziologické zvláštnost organismu • vlohy jsou základem rozvoje schopností − genialita • mimořádná míra talentu, která převyšuje všechny ostatní Intelektové schopnosti a jejich měření: − Pavel Hartl v Psychologickém slovníku charakterizuje inteligenci jako schopnost učit se ze zkušeností, schopnost přizpůsobit se, řešit nové problémy, orientovat se v nových situacích − jde o obecnou schopnost, která v různých situacích rozhoduje o úspěšnost jedince − na přelomu 19. a 20. století se objevují první snahy měřit inteligenci 1. francouzský psycholog Alfred Binet ▪ byl pověřen, aby vytvořil zkoušku, která oddělí ve školách dět, jež nestačí na běžnou výuku ▪ po 7 letech v roce 1905 vytvořil první inteligenční test 2. německý psycholog William Stern ▪ zavedl inteligenční kvocient – IQ a hodnotu inteligence testovaného jedince se vypočte podle vzorce: 3. manželé Thurstenovi ▪ stanovili ji na základě matematcko-statstcké analýzy údajů 7 faktorů intelektové schopnosti 1) číselný: numerický (schopnost operovat s čísly a kvanty) 2) slovní flurenci: plynulost (schopnost souvisle formulovat) 3) slovní – verbální myšlení: rozumět slovnímu sdělení 4) usuzovat, zvládat: problémové situace 5) vjemová pohotovost: postřehnout a rozlišovat podněty 6) paměť: schopnost vštípit, podržet v pamět a vybavovat si zapamatované Inteligence − rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností, přizpůsobit se novým okolnostem − je z část genetcky podmíněná, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvičováním modelových situací − lidé s nižší inteligencí přeceňují své schopnost − lidé s vyšší inteligencí mají tendence své schopnost podceňovat mentální věk x100 chronologický věk IQ = 14B MYŠLENÍ A SCHOPNOSTI Inteligenční kvocient – pásma: stupeň IQ hodnocení 1. pod 20 idiocie 2. 20 – 49 imbecilita 3. 50 – 69 debilita 4. 70 – 79 hraniční pásmo mezi rozumovou zaostalostí a normou 5. 80 – 89 podprůměrná inteligence 6. 90 – 109 průměrná inteligence 7. 110 – 119 nadprůměrná inteligence 8. 120 – 139 vysoká inteligence 9. 140 a více velmi vysoká inteligence

Témata, do kterých materiál patří