Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Osobnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. MO Osobnost – každá osobnost jejedinečná, relativně stálá, současně dynamická – psychologie osobnosti – je součástí obecné psychologie –obecné složení:– tělesná složka (fyzická podoba) – psychická složka (psychika člověka) – sociální složka –podrobné složení:1. psychické vlastnosti –> schopnosti, temperament, charakter 2. tělesné vlastnosti 3. rysy –> charakteristiky člověka v konkrétních situacích – jak reaguje 4. psychické stavy –> nálada, aktivace organismu, pozornost 5. socializace –> začleňování osobnosti do společnosti 6. motivace –> motivační činitelé 7. psychické procesy –> poznávací: rozumem (= myšlení) nebo smysly (= vnímání) –> paměť city, vůle –Ernst Kretschmer– na základě pozorování pacientů sestavil obecnou typologii lidí na základě tzv.somatotypu (= tělesná konstituce, vzhled, který má souvislost s psychickým typem osobnosti): 1. piknický typ –> kulatá hlava, zavalité krátké tělo, měkké svalstvo, válečkovitě tvarované údy, celková zaoblenost, vyklenuté bříško –> cyklotymní typ charakteru –> střídání nálad, otevření, společenští, realistický pohled na svět –> hrozí maniodepresivní psychóza 2. astenický (leptosomní) typ –> dlouhá štíhlá postava, úzká ramena, slabě vyvinuté svalstvo, dlouhé slabé údy –> schizoidní typ charakteru –> uzavření, jednostranné zaměření, vytvářejí si vnitřní svět fantazií –> hrozí schizofrenie 3. atletický typ –> silně vyvinutá vrstva výrazného svalstva, široký hrudník, užší boky, menší lebka s protáhlým obličejem –> viskózní typ charakteru –> pohybově a mentálně těžkopádní, bez velkých citových vzruchů, silné myšlenkové zaujetí Struktura osobnosti – uspořádání vlastností osobnosti a rysů do diferencovaného celku – schopnosti, temperament, rysy, charakter =dispozice osobnosti –schopnosti– psychické vlastnosti, které umožňují člověku naučit se určitým činnostem a úspěšně je vykonávat – jsou ukazatelem toho, jaký je rozdíl v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení – nejsou vrozené, ale jako takové jsou získané – biologickým předpokladem schopností jsouvlohy –stupně schopnosti:1. nadání –> soubor dobře rozvinutých schopností umožňujících výborný výkon –> mimořádně velká vloha 2. talent –> vysoká míra schopností – předpoklad pro vynikající výkon –> mimořádné nadání 3. genialita –> nejvyšší stupeň nadání –> mimořádně rozvinutý talent –typy schopností:–obecné:1. vjemové –> zrak, sluch 2. intelektové –> poznávací – schopnost chápat 3. psychomotorické –> síla, přesnost pohybů, rychlost –speciální:1. verbální –> schopnost vyjadřovat a chápat složité vztahy 2. numerické –> hbité zacházení s čísly 3. prostorová představivost –> určování polohy objektu 4. percepční pohotovost –> rychlý postřeh, např. korektura tiskovin 5. paměťové 6. umělecké 7. sociální –druhy schopností:1. vědomosti –> pamětní předpoklady k činnosti 2. dovednosti –> předpoklady k vykonávání praktických činností –> vznikají učením, praxí, opakováním 3. zručnosti –> předpoklady k manuální činnosti 4. obratnosti –> předpoklady k pohybům celého těla 5. tvořivost –> schopnosti tvořit něco nového – poznávat nové vztahy, vidět nová řešení, nápady –temperament– soubor vlastností, podle kterých jedinec dynamicky a intenzivně reaguje na podněty – určuje tempo střídání psychických procesů – projevuje se hlavně v citovém a emotivním jednání – je vrozený a stálý, pouze částečně jej lze usměrňovat nebo rozvíjet seberegulací nebo výchovou – jeho projevy mohou být ovlivněny vlivy v prenatálním stádiu, porodem, výchovou, sociálním prostředím, nedostatečnou motivací – je ovlivněn činnostmi žláz s vnitřní sekrecí –Hippokrates – lékař, období starověkého Řecka, autor rozlišení 4 typů temperamentu dle převládající tělesné šťávy –dílo:De humoris (O šťávách) – jeho teorii později upravil lékařGalénos 1. sangvinik (krev, vzduch, racek) –> vyrovnaný, aktivní, přiměřený, reagující –> základní nálada: veselá 2. melancholik (černá žluč, země, poustevník) –> vážný, hloubavý, sklíčený –> základní nálada: smutná 3. cholerik (žluč, oheň, krocan) –> prudký, výbušný, vznětlivý –> základní nálada: mrzutá 4. flegmatik (sliz, voda, rak) –> nevzrušivý, stálý, lhostejný –> základní nálada: vyrovnaná –Carl Gustav Jung– rozlišení dvou typů lidí dle vztahu k sobě samému a k okolí:1. introvert –> zaměřený do svého nitra, plachý a uzavřený vůči okolí –> neprůbojný, samotářský, přemýšlivý –> důležité jsou pro něj vnitřní prožitky 2. extrovert –> zaměřený na okolí, bezprostřední –> aktivní, společenský, přizpůsobivý –Hans Jürgen Eysenck– navázal na předchozí rozdělené a v popisu temperamentu využil rozpětí extroverze – introverze a labilita – stabilita –Ivan Petrovič Pavlov– za příčinu rozdílných temperamentů považuje vlastnosti nervových procesů 1. podle síly podráždění 2. podle pohyblivosti nervových procesů 3. podle vyrovnanosti nervových procesů –A. Thomas, s. Chess, A. G. Birch:1. typ snadno vychovatelného dítěte –> pozitivní emoční naladění, přizpůsobivost, pravidelný biorytmus, dobrá nálada, zajímá se o nové věci 2. typ obtížně vychovatelného dítěte –> záporné emoční naladění, vysoké reakce na nové podněty, nepravidelný spánek, těžko si zvyká na nové podněty – spíše odmítá 3. typ pomalého dítěte –> apatie, nízká aktivita, pravidelný biorytmus, citové ladění je mrzuté – bez výkyvů, pomalé přizpůsobování novému –charakter– individuální zvláštnost člověka – pohotovost nebo nedostatek pohotovosti jednat dle etických norem – souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce jeho chování a jednání, umožňuje kontrolu a řízení jednání člověka dle norem – není vrozený, formuje se výchovou – vyjadřuje, nakolik zvládáme své pudy a vůli – základem charakteru každého jedince jehodnotový žebříček asvědomí (= vnitřní hlas; zvnitřnění morálních hodnot, které jsou člověku vštěpovány od dětství) –Peckova typografie charakteru:1. amorální –> kojenci do 1 roku 2. konformní –> do období puberty, přizpůsobení 3. nonkonformní –> puberta a adolescence 4. konformně altruistický –> dospělost, nezištné chování a konání dobra –

Témata, do kterých materiál patří