Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8B - Sociální skupina

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

8B SOCIÁLNÍ SKUPINA − Skupina: sociální útvar, který je tvořen minimálně dvěma nebo třemi osobami, mezi nimiž jsou vzájemné vztahy, spojují je společné cíle, uznávají společné hodnoty, dodržují společné normy Dělení sociálních skupin − dle velikosti, vzniku, významu, druhu činnosti − Dělení skupin podle velikost • velké ▪ mají více členů ▪ nejsou v bezprostředním kontaktu ▪ nemusí se mezi sebou znát ▪ obsahuje v sobě malé skupiny například škola • malé ▪ všichni členové se znají ▪ např.: rodina, školní třída, parta, … − Dělení podle vzniku • formální (škola) ▪ skupina vznikla za nějakým cílem – pracovní tým ▪ má předepsaná pravidla, kterými se musí řídit • neformální (rodina) ▪ vznikají spontánně ▪ struktura vztahů se vyvinula přirozenou cestou ▪ členy spojují emocionální vazby a jejich zájmy − Dělení podle významu • dle intimity vazby mezi jednotlivými členy • základním kritériím je těsnost vztahu • primární: pro jedince nejdůležitější jsou zde přímé, důvěrné a citové vazby (například rodina) • sekundární: v životě jedince je jich více (například škola, kroužky, …) − Dělení podle druhu činnost: • základním kritériem je aktvita a cíl skupiny • pracovní skupina: například pracovní kolektiv • výchovná skupina: například třída, výchovná skupina v DM • hrová skupina: například družstvo Základní znaky sociální skupiny − interakce: vzájemné působení a ovlivňování mezi členy − organizovanost: • každý člen skupiny má své místo (funkce, postavení, povinnosti) • pravidla chování, které všichni členové skupiny dodržují − soudržnost a sounáležitost: vědomí spolupatřičnosti při dosahování společných cílů − společné cíle: • skupina je charakterizována tím, že členové sdílejí společné cíle • volba cílů vyjadřuje společné sdílené hodnoty − normatvní očekávání (skupinové normy) neboli také disciplína: • skupiny vytváří soubor společných norem, které jsou členy sdíleny a které se vztahují k různým rolím, ve skupině • normy řídí chování členů při aktivitě, vůči sobě navzájem i vůči jedincům mimo skupinu 8B SOCIÁLNÍ SKUPINA Sociální skupina není − dav a obecenstvo – liší se od sociální skupiny tím, že jejich hranice nejsou přesně vymezené – tzn. počet členů je proměnlivý, nejasné vztahy, chybí společenský cíl, normy, … Dynamika malé skupiny − stav ve skupině − její komunikace, vztahy, interakce nejsou stálé, ale podléhají dynamickým změnám − skupina vzniká, rozvíjí se, udržuje se, rozpadá se a zaniká − skupina výrazně ovlivňuje chování jedince − spolupráce: přináší členům uspokojení ze společné práce a pozitivní prožitek přijetí ostatními − soutěživost: vychází z potřeby dosažení sociálního uznání a prestiže Skupinová struktura − bývá srovnávána s organismem (vytváří speciální „orgány“ pro úkoly, …) − specifický systém rolí, pozic, vnitřní složení skupiny − základ utváření struktury skupiny: postupné odlišování se členů skupiny (z původně neznámých anonymních osob se stávají osoby známé, které se od sebe odlišují různými znaky a vlastnostmi) − platí, že: základní rysy skupiny vznikají rychle a již vytvořená struktura skupiny je relativně stabilní Styly řízení − autokratcký styl • vše rozhoduje vůdce, členové skupiny mají minimální samostatnost • k práci jsou nuceni vůdcem, který rozhoduje sám, má vše pod kontrolou • vůdce zajímají jen výkony a ne problémy podřízených • skupina je vysoce výkonná, ale jen pod dozorem − demokratcký styl • vyznačuje se častou diskusí o úkolu a zájmem vůdce o členy • práce je prvotní potřebou, ale je zde snaha vytvořit vhodné podmínky a prostor • zajišťuje určitou míru iniciatvy • vůdce motivuje pozitvními sankcemi, ale umí i trestat − liberální styl • vůdce se nestará o způsob plnění úkolů • nejhorší styl, vedoucí sám nic neřeší, nekontroluje • nezáleží na výkonu a na podřízených • výkonnost skupiny je malá • vedoucí jakoby nebyl Sociometrie − metoda popisu skupinové struktury − umožňuje orientaci v mezilidských vztazích ve skupině − princip: sledování, kdo koho preferuje jako partnera pro určité sociální situace (vzájemné sympatie a antipatie členů) − sociogram: • př. každý člen skupiny je vyzván, aby určil člena skupiny, se kterým by např. podnikl nějakou cestu/se kterým by nechtěl trávit čas • pomocí sociogramu jsou zjišťovány interpersonální vztahy 8B SOCIÁLNÍ SKUPINA • výsledky: ▪ vysoká skupinová koheze: signalizuje dobrou atmosféru ve skupině ▪ vysoký počet vzájemných výběrů ukazuje, že se členové ve skupině cítí dobře a jsou spokojeni ▪ osoby s velkým počtem výběrů zaujímají přední pozici – „první mezi rovnými“ (vůdce) pomáhá při zvládání obtíží, usnadňuje vyřešení problémů • metody sociometrického šetření: pozorování, rozhovor, dotazník • pozice: každý člen zaujímá určitou pozici, která souvisí s jeho rolí a fungováním skupiny jako celku Sociální a skupinové normy − soubor pravidel, která říkají co je správně a nesprávné, žádoucí a nežádoucí − určují způsob a styl vzájemného kontaktu − motvují činnost, chování a jednání − promítají se do způsobů chování a jednání členů skupiny − skup. normy v neformálních skup. vznikají spontánně, ve formálních skup. se dodržování norem dosahuje předpisem − mohou mít formu: • psaných pravidel s charakterem: ▪ právním (např. zákony) ▪ regulačním (školní řád) − s vytvářením skupinových norem vzniká také systém odměn a trestů − sankce: opatření k zabezpečení dodržování norem (trest) − typy trestů: • formální (pokuta – písemný) • neformální (slovní) Dělení skupinových norem − dovnitř skupiny (jak se chovají skupiny vůči sobě) − navenek skupiny (stejné oblečení ve škole) Druhy sociálních norem − zvyky - např. „slušné chování“: sankce jsou při dodržování nejslabší − obyčeje: jejich dodržování je považováno za morální, nedodržování za nemorální − zákony: obsahují právní a trestní sankce − tabu: představují velmi silný tlak okolí, velmi přísné sankce (vražda) Pojem skupinová konformita − přístupnost vůči vlivům sociální skupiny (například zřeknutí se vlastního názoru apod.) − je podmínkou pro příslušnost jedince ke skupině − v konformitě jedn

Témata, do kterých materiál patří