Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Psychické procesy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. MO Psychické procesy –poznání:1. senzualismus (smyslové) 2. racionalismus (rozumové) 3. empirismus (na základě zkušeností) 4. iracionalismus (protirozumové poznání) –myšlení– vyšší forma poznávání – umožňuje překročit vnímanou skutečnost a uspořádat ji do hierarchicky organizovaných významových struktur – proces zpracovávání informací, kdy na základě určitých pravidel jsou z původních informací odvozovány informace nové – myšlení je chápání a řešení problémů, z čehož vyplývá, že řešit problémy je i funkcí myšlení –při hledání řešení se uplatňují strategie zkoumání: 1. analytická strategie –> rozebírání jevu na stále menší komponenty, až je dosaženo veličiny, která umožňuje pochopit rozhodující operaci –> může se jednat o analýzu prostřednictvím syntézy –> v podstatě jde o jakési experimentování v mysli 2. systémově orientovaná strategie –> je založena na poznávání, jak funguje daný systém, jak jsou navzájem propojeny jeho funkční prvky –> směřuje k objevení defektně fungujícího prvku nebo prvků a uplatňuje se při řešení komplexních problémů –za základní postup při řešení problémů lze pokládat následující na sebe navazující kroky: 1. rozpoznání problému 2. přesná definice problému 3. vytváření hypotéz o řešení problému 4. testování hypotéz o řešení 5. vyřešení problému – obecně lze říci, že podstata myšlení spočívá v operacích s vjemy, představami a s vnitřní řečí (= pamětními záznamy slov, která vyjadřují pojmy) –představa– názorný obraz předmětu/jevu, který není v danou chvíli viděn – může vznikat pouze na základě dřívějších vjemů – jsou málo jasné, nestálé a útržkovité –typy představivosti:1. zraková = vizuální 2. sluchová = auditivní 3. pohybová = motorická 4. smíšená –fantazie– psychický proces umožňující představit si doposud nikdy neviděný předmět/jev – předmět/jev rekonstrukční: na základě slyšeného, grafického nebo symbolického vyobrazení – konstrukční/tvořivá: nové, dosud neexistující obrazy – bdělé snění: představa vlastní budoucnosti –druhy myšlení:1. divergentní –> tvůrčí myšlení, jehož podstatou a odlišujícím znakem je originalita 2. konvergentní –> probíhá v souladu se známými pravidly –> není však vždy nutně mechanické, naopak může uplatnit určitý vzorec pro řešení problému 3. diskursivní –> je založeno na vědomě prováděných krocích (člověk si vše plně uvědomuje) 4. intuitivní –> řešení problému je zatlačeno do podvědomí a zpětně se vynořuje jako nápad či náhlá inspirace 5. obrazově názorné (vizuální) –> spočívá v operacích s vjemy a představami –> uplatňuje se převážně při řešení konkrétních a praktických kroků 6. pojmové logické –> spočívá v operacích s pojmy –> uplatňuje se zejména při řešení abstraktních problémů –> jedná se o myšlení specificky lidské, neboť jeho důležitou složkou je tzv. vnitřní řeč –myšlenkové operace:1. analýza –> myšlenkové vyčlenění celku na části/jednotlivosti –> probíhá současně se syntézou, navzájem se podmiňují, prolínají a spojují 2. syntéza –> sjednocení, spojení vyčleněných částí –> probíhá současně s analýzou, navzájem se podmiňují, prolínají a spojují 3. srovnávání –> zjištění podobností a odlišností mezi několika předměty nebo jevy 4. abstrakce –> vyčlenění podstatného, eliminace druhotného 5. konkretizace –> přecházíme od velmi obecných pojmů k pojmům, které jsou jim podřazené, až k jednotlivým jevům a jejich názorným představám 6. zobecnění –> spojování společných vlastností u určitých skupin 7. indukce –> vyvození obecného závěru z jednotlivých případů 8. analogie –> vyvození závěru na základě podobnosti –řeč– schopnost vyjádřit artikulovanými zvuky obsah vědomí – proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání (komunikaci), k myšlení, k působení na druhé lidi i na sebe sama – vyjadřuje naše city, nálady a emoce – řeč je nástrojem myšlení, vyjadřuje naše myšlenky – nástrojem řeči je jazyk – specificky lidský prostředek komunikace –2 stránky:obsahová (co říkáme),formální (jak to říkáme) – různé funkce: komunikativní, myšlenková, estetická, expresivní, apelativní –druhy řeči:1. vnější –> základní forma řeči, kterou se obracíme s pomocí slov určitého jazyka k druhým lidem –> mluvená (intonace, zabarvení, síla hlasu, mimika, rychlost, gestikulace) –> psaná (není provázena mimořečovými prostředky, užívají se také symboly a obrázkové znaky) –> slouží nejen ke styku s okolím, ale také našemu myšlení –> lehce může dojít k nedorozuměním a omylům 2. vnitřní –> nástroj řízení vlastní činnosti, nástroj autoregulace –> užíváme ji, když si vybavujeme zpaměti rozhovor s druhými lidmi, ujasňujeme si program práce a zábav, píšeme slohový úkol, řešíme početní úkol nebo jiný problém –> když je problém obtížný, bezděčně přecházíme k vnější řeči, čímž si řešení často usnadníme –vnímání– proces subjektivního odrážení objektivní reality v našem vědomí – aktivní vytváření smyslového obrazu vnějšího světa, které se uskutečňuje v mozku za zprostředkování smyslových orgánů a paměťových stop – proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.) – patří mezi základní procesy orientace člověka – stává se, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolá počitek či vjem jiného smyslu (= tzv. syntezie, u hudebníků např. barevné slyšení) – smysly dodávají do mozku senzorická data, která jsou zde přepracována na vjem smysly –vjem– výsledek vnímání, vnitřní obraz vnějšího světa – složité komplexní obrazy, které představují souhrn vlastností daného předmětu nebo jevu jako celku –analyzátory– smyslové orgány – pomocí nich získáváme informace o vnějším světě i o stavu vlastního organismu – každý analyzátor se skládá z receptoru, dostředivého nervu a mozkového centra –čití = činnost analyzátorů –počitek = výsledný efekt činnosti analyzátorů, odraz vlastností předmětů nebo jevů působících na receptory –poruchy vnímání– především defekty způsobené odlišnostmi čidel –daltonismus = úplná nebo částečná barevná slepota, místo barev vidí postižený odstíny šedi –halucinace – na čidlo objektivně

Témata, do kterých materiál patří