Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologické směry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

27. Psychologické směry (dějiny psychologie) do 19.stol. byla součástí filosofiepředvědecká psychologie nauka o duši vědomí psychologie se rozvíjela jako součást filozofieANTICKÉ OBDOBÍ A STŘEDOVĚK – pojetí psychologie jako nauky o duši jako jádro nebo podstata lidské bytosti dávající smysl jejímu životu o duši je třeba pečovat, žít v dobru a pravdě – čistá duše spojuje člověka s bohy, oddá-li se člověk zlu a lži, pak svou duši zatemňujePlatón – duše je uvězněna v těle, její pravý život nastává až mimo něj, její vlastní život spočívá v tom, že se rozpomíná na svůj život před vtělením, probouzí v sobě vidění světa idejí – světa pravdy, krásy a nepomíjivostiAristoteles– je autorem spisu O duši, který je možné označit za první psychologickou soustavu. Skládá se ze tří částí.První část je úvodem, kde Aristoteles vymezuje oblast předmětu psychologie a nesnáze spojené s jeho zkoumáním. V Druhé části je podán "výměr duše". Jeho pohled je podstatně odlišný od pojetí předmětu naší vědy. U Aristotela není předmět psychologie vymezován pojmem vědomí. Byl chápán v podobě mnohem širšího obsahu, a to organického života. Pro Aristotela je projev duševna prolnut s projevem života. Každý projev života je tedy také projevem duševna., s tělem zaniká i duše,Rozlišuje duši vegetativní (rostliny), vnímavou (živočichové) a rozumnou (člověk). Jen rozumná duše se však podílí na nesmrtelném logu.Sv. Augustinpostavit si sám sebe jako otázku znamená nastoupit cestu obnovy sebe sama v čistotě své duše, což je základní podmínkou přiblížení se naplnění, tj. BohuTomáš Akvinský – zdůrazňuje spojitost člověka se světem přírody, duše je hluboce ponořena do tělesnosti x uvádí do duchovního světa nepomíjivosti, nesmrtelnosti,duše má několik částí: vegetativní (životní síla), senzitivní (smyslové vnímání), appetitivní (pudové usilování), motivní (místní pohyb), racionální (rozum); Tomismus:jednota těla a duše – duše pohybuje tělo, je nesmrtelná, ale potřebuje tělesnou schránku k poznávání smyslových vjemůNOVOVĚKÁ FILOSOFIE – duše pozvolna mizí z centra zájmu jako něco příliš odtažitého; třeba nahradit něčím zjevnějším, bezprostředně daným – vědomíRené Descartes – obrat od zkoumání duše k vědomým myšlenkovým pochodům, dualista,ČLOVĚK =ROZUM = VĚC MYSLÍSÍ - RES COGITANS – substance myšlení, duše (má ji jen člověk); HMOTA = VĚC ROZPROSTRANĚNÁ – RES EXTENSA - rozprostraněnost, duše s tělem se setkává v šišince (v podvěsku mozkovém), zvířata nemají duši, jsou strojeJohn Lockevše, co se děje v mysli, je odvozeno od počitků a vjemů – bez nich je mysl prázdnáG. W. Leibniz – pronikání psychologie do nevědomých vrstev psychikyLocke x Leibniz – 2 tradiční protichůdná směřování veškeré pozdější psychologieLockovská tradice – klade jednoznačný důraz na vliv prostředí, které ovlivňuje lidskou osobnost, úkolem psychologie je pak především zkoumat vlivy prostředí – známe-li je, poznáme beze zbytku osobnost – behaviorismusLeibnizovská tradice – inspirovala směry, které kladly důraz na svébytnost osobnosti, na její seberealizaci – humanistická psychologieVědecká fáze psychologie – 1879 – 1. psychologická laboratoř v Lipsku – rozvoj experimentální psychologie –Řecký filozof a lékař Hippokrates (460-370 př.n.l) položil základní kameny psychologie temperamentu, když definoval 4 základní tělní tekutiny:sanquis (krev)cholé (žluč)melancholé (černá žluč)flegma (sliz) Nadbytek některé z těchto životních šťáv pak ovlivňuje temperament člověka. Hippokrates tak rozlišuje 4 druhy temperamentu: Sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. od konce 19.stol se začínají vytvářet vědecké psychologické směry. Mezi nejdůležitější patří: Experimentální psychologiezabývá se funkčními vztahy mezi tělem a dušíprvní psychologové byli fyzici Wilhelm Wundt německý fyziolog, psycholog a filosofzaložil v Lipsku 1. experimentální laboratoř (1879)poznávání duševních pochodů pomocí introspekce (psychofyzika) příklad experimentu:Wundt se svými studenty tráví hodiny posloucháním metronomu. Uvádí jej do pochodu v různých rychlostech, posluchači důkladně zkoumají své pocity a zaznamenávají své vědomé reakce. Popisují, co je jim příjemné, nepříjemné atd. (Například že rychlé údery navozují pocit vzrušení zatímco pomalé údery uklidňují. Před každým ťuknutím pak pociťují mírné pocity napětí a pocity úlevy po něm...) BehaviorismusPsychologie = věda o chováníSoustředí se na chování (prožívání „black box“)studuje chování a postoje člověka, vzájemné působení mezi okolím, jednotlivci a skupinoupodstatné je jak se navenek chovámereagujeme na základěstimulů= reakcíOponuje humanistické filosofii Předchůdci behaviorismu Ivan Petrovič Pavlov– experimenty se psy získal Nobelovu cenu za výzkum trávicích reflexů implantoval psům do ústní dutiny vývod, aby mohl sledovat jejich produkci slin při krmení a v průběhu výzkumu se ukázalo, že psi začali slinit ještě dříve, než měli vůbec možnost ucítit potravu - reagovali například na zvuk dveří, kroky, či rozsvícení světla Pavlovovy nové pojmy: Nepodmíněný podnět - je podnět, který vyvolává vrozenou reakci, reflexní - bez potřeby předchozího učení. Při výzkumu Pavlova byla nepodmíněným podnětem potrava pro psy. Nepodmíněný reflex - je reakce na nepodmíněný podnět, která je vrozená, není třeba učit - v tomto případě slinění psů v reakci na potravu. Podmíněný podnět - je podnět, který byl původně neutrální - např. světlo, avšak díky učení získal schopnost vyvolat reflex, tedy u psů slinění. Podmíněný reflex - je již naučená reakce na podmíněný podnět - tedy slinění na základě rozsvíceného světla. John Broadus Watson formuloval základy behaviorismu již v roce 1912přísně materialistický směr, odmítá introspekci jako vědeckou metoduBehaviorismus se soustředí jen na pozorovatelné jevy (chování, ale i reakce organismu jako pocení se, červenání se,..)zkoumání chování člověka, a ne subjektivních pocitůreakce na stimuly (S-R schéma)Osobnost mezi stimulem a reakcí = nepoznatelná černá skříňka („black box“)přeceňovaná role výchovy a vnějšího prostředíneuznáva

Témata, do kterých materiál patří