Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9B - Vymezení základních pojmů

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

9B VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Psychologie skupinového života Sociální psychologie − předmět zahrnuje dvě skutečnosti: • objekt zkoumání • způsob jakým je zkoumán (přístup k objektu + metodologie) − studuje: • vliv sociokulturního prostředí na utváření osobnosti a způsobu života jedince • důsledky kontaktu člověka s jinými lidmi na úrovni: ▪ intrapersonální: sociální rysy, vlastnosti, dovednosti ▪ extrapersonální: atmosféra ve skupině, způsoby kontaktů • možnosti optimalizace vztahů člověka ke společnosti, k jiným lidem a sobě samému − studium umožňuje: • tvořivě ovlivňovat mezilidské vztahy • usnadňovat lidem sociální život • vyhnout se chybám při ovlivňování jiných (například manipulaci, vedení k závislosti, …) • kvalifikovaně řídit, vést, učit, pečovat, provádět terapi či poradenství Sociální status − definice: • status: pozice člověka v konkrétní oblasti společenského života • míra autority, prestiže, uznání, které má jedinec vůči ostatním členům skupiny • status jedince ve skupině: rozdělení moci mezi členy skupiny • například status manžel – status otec – status ředitel − určuje: • horizontální pozici jedince: jeho vztah k sobě rovným (například zaměstnanec – zaměstnanec) • vertikální pozici v určité hierarchii: např. v zaměstnání – vztah nadřízenosti a podřízenosti – ředitel a podřízený zaměstnanec − rozeznáváme společenský status: • status připsaný: společensko-ekonomická pozice (ředitel, vedoucí) • status vrozený: pohlaví – muž, žena • status získaný: nabytá prestiž – zisk Nobelovy ceny Sociální pozice − místo, které jedinec zaujímá v určité společenské pozici či prostředí − sociální pozice je určována významem každého člena pro ostatní a pro skupinu jako celek − nejvyšší sociální pozici nazýváme sociální špičkou − pozice je ovlivněna věkem, pohlavím, zkušeností, prestiží Sociální role v sociální skupině − sociální role: chování, které je od jedince v určité situaci očekáváno − sociální role jsou skupinou sdílená očekávání, která se týkají toho, jak se má určitá osoba ve skupině chovat (žák, dítě, ředitel, rodič), jaké úkoly má plnit − role se vždy doplňují – nabývají smyslu až při vzájemném vztahu (učitel x žák x rodič) 9B VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ − role jednotlivých členů ve skupině tvoří propojený celek − skupinová role může být formální nebo neformální − společenská role: očekávaný způsob chování člka, jež se nachází v určité spol. pozici (prodavač, profesor, manžel, …) − vymezujeme tři typy rolí ve skupině: • role vůdce ▪ je-li někdo ustanoven do funkce – získává formální autoritu a měl by si získat i autoritu neformální ▪ formální vůdce = mocenská pozice ◦ má formální autoritu = moc disponuje prostředky ◦ formální vůdce však nebývá současně i vůdcem neformálním ◦ stává se jí osoba, která má největší rozhodující vliv na členy skupiny ◦ udává sankce x tresty ▪ neformální vůdce ◦ má neformální autoritu = respekt členů ◦ nevyplývá z odměn a sankcí, ale z osobních kvalit • role hvězdy ▪ neformální vůdce ▪ hlavní hledisko obliby • černá ovce ▪ tento jedinec bývá skupinou odmítán Aspirace (ambice) − zaměření na jisté hodnoty, které jsou ztělesněné ve vytyčených cílech − měří se porovnáváním cílů, které si osoba stanoví před uskutečněním nějaké činn. s tím, čeho touto činností dosáhne − je to odhad vlastního výkonu tak, aby vyloučil možnost neúspěchu a současně ukázal úroveň svých schopností − patří do skupiny aktivačních činitelů − úroveň aspirace: • představa nebo přesvědčení o určité míře nebo kvalitě s jakou je jedinec schopen něco uskutečnit • úroveň aspirace má být přiměřená • vede k životní spokojenosti • určuje míru osobní angažovanosti a aktivace ve vykonávané činnosti • čím jsou vytyčené cíle, úkoly, plány přiměřenější aspirační úrovni, tím je angažovanost větší, čím více se odchylují, tím je menší • koriguje se dosažení úspěchu nebo neúspěchu Prestiž − ohodnocení sociální pozice − souvisí s pojmem pozice − ohodnocení bývá vyjádřeno: • hmotně: penězi nebo jinými hmotnými statky a určitými výhodami • nehmotně: obdivem, úctou apod. − čím je pozice vyšší v organizační struktuře, tím je prestižnější: je obtížnější ji získat i udržet a má více moci, což je ohodnoceno více penězi, výhodami, obdivem, úctou nebo naopak strachem, závistí 9B VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Sociální a skupinové normy − soubor pravidel, která říkají co je správně a nesprávné, žádoucí a nežádoucí − motivují činnost, chování a jednání − promítají se do způsobů chování a jednání členů skupiny − s vytvářením skupinových norem vzniká také systém odměn a trestů − sankce: opatření k zabezpečení dodržování norem (trest) Pojem skupinová konformita − přístupnost vůči vlivům sociální skupiny (například zřeknutí se vlastního názoru apod.) − je podmínkou pro příslušnost jedince ke skupině − v konformitě jednotlivých členů skupiny jsou individuální rozdíly, proto rozdělujeme jedince na: • konformní: mají respekt před autoritou, tendenci podléhat vlivům okolí, často nezralí jedinci • nekonformní: nezávislost, sebejistota, schopnost prosadit svůj názor i přes tlak skupiny Atmosféra − člověk očekává od skupiny podporu, možnost seberealizace, navázání sociálních vztahů, sebezkušenosti, dostatek pozitivních zážitků a emoci − ukazuje převládající náladu ve skupině, na emocionální ovzduší, klima skupiny − atmosféru formuje skupinová dynamika, koheze, tenze, vedení skupiny, pozice a role ve skupině, cíle a normy skupiny − koheze: ve skupině převládá atmosféra důvěry, přátelství, spolupráce, otevřenosti, pohody, tolerance − tenze: ve skupině převládá napětí, nedůvěra, nepřátelství, soutěživost, agresivita, strach, úzkost − pro příznivý vývoj skupiny je třeba koheze i tenze Sociální chování – interakce − vzájemné vztahy mezi členy skupiny − procesy interakce probíhají ve verbální i neverbální rovině − pocit sounáležitosti roste s pevným ohraničením vůči vnějšímu světu (nebezpečí – skupina se na základě sounáležitosti uzavře) − probíhá v každém setkání − konkrétní situace jsou závislé na situačním kontextu (oslava x řešení závažn

Témata, do kterých materiál patří