Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Co je to charakter osobnosti a jak se utvari. Stadia moralniho usuzovani

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. Co je to charakter osobnosti a jak se utváří. Stadia morálního usuzování CHARAKTER OSOBNOSTI Termínem charakter označujeme vlastnosti, které souvisí s morálkou jedince - mravní zdroje našeho jednání (principy, zásady, přesvědčení). Nejsou v nás přítomny od narození. Dítě se s nimi zprvu setkává v podobě přístupů od rodičů k němu, vyjadřujících jaké má být, jak se má chovat, co má dělat. Dítě tyto požadavky postupně přijímá azvnitřnuje neboliinteriorizujeve své osobní morální postoje a zásady, jimiž se nadále řídí z vnitřní potřeby, ne pod vnějším tlakem. Proces vývoje charakterové vlastnosti probíhá zpravidla v etapách tzv. vrůstání a přetváření morálního požadavku v niterné mravní založení jedince – 4 stádia: 1. stádium: Rodiče kladou na dítě požadavky např. na pořádek. Tento požadavek bývá realizován tak, že dítě má před rodiči strach, když neuklidilo tak jak mělo a proto tak činí. Poleví-li autority, dítě se opět oddá nepořádnosti, protože mu to je přirozenější než uklízení. Žádoucí jednání je vázáno na vnější podmínky (hrozba, trest, odměna) a jde zatím jen o mravní přizpůsobování. 2. stádium: Dítě se již dívá ze svého nitra samo na sebe očima druhého (rodičů). V jeho nitru se vyvinula mravní instance (autorita) = „nad-já“ (superego). Dítě se samo oslovuje a napomíná, jakoby je oslovovali rodiče. Dokonce se stává, že se na sebe dítě zlobí a samo se udeří. Přetvoření vnější autority někoho druhého na vnitřní mravní zřetel v dítěti samém. Jde o jakési vnitřní varování ve chvílích pokušení. Jde o druh vnitřního rozdvojení: mravní princip má dítě v sobě ne jako své stanovisko ale jako varování před pokušením. 3. stádium: Mravní požadavek se přetvořil v novou mravní přirozenost dítěte. Nepořádek se mu protiví, nenapadlo by ho neuklidit.Proces interiorizace je dovršen. 4. stádium: Mravní požadavek je nejen zažitý a přirozený, ale dítě jej uplatňuje i ve svém okolí. Například naléhání na mladšího sourozence aby si uklidil. Hovoříme oexteriorizaci mravního principujiž zvnitřnělého. Rozvíjením a upevňováním charakterových vlastností se dítě učí respektovatnadosobní hledisko. Vlastnosti charakteru zajišťují, že jedinec neusiluje jenom o osobní cíle, ale bere v úvahu i druhé. STADIA MORÁLNÍHO USUZOVÁNÍ S vývojem charakteru souvisí nejen mravní jednání, ale také mravní usuzování. L. Kohlberg ve svých výzkumech žádal pokusné osoby o řešenímravních dilemat.Příklad dilemat: „Představte si, že umírající manželku může zachránit jen pouze určitý lék, jehož cena však přesahuje manželovi možnosti. Veškeré jednání s výrobcem i prodejci získat slevu je bezůspěšné. Zdrcený muž začínáu uvažovat, neměl-li by lék ukradnout. Řekněte, co by měl udělat a proč.“ Na základě řešení takových dilemat, stanovil Kohlbergtři stádia vývoje morálního usuzování: a) PŘEDKONVEČNÍ MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ Jedinec se řídí tím, jaké sankce ho za provedený čin postihnou. Prvním stádium dobře vystihuje otázka. „Co se mi stane, když si to vezmu?“ Jedinci nacházející se v tomto stádiu reagují na uvedené dilema např. slovy: „Ukradnout lék by bylo špatné, protože muže by mohli chytit.“ b) KONVENČNÍ MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ Jedinec se už neváže na důsledky jednání; určující je pro něj to, co si myslí lidé, s nimiž se ztotožňuje. K uvedenému dilematu řekne: „Krást v obchodě se nesmí, protože to odporuje zákonu“ nebo „Krást se může, protože ten člověk nemá jinou možnost“. c) POSTKONVENČNÍ MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ Jedinec je schopen zvažovat protichůdná hlediska a činit uvážlivá rozhodnutí, a tak s vědomím důsledků a převzetím osobní odpovědnosti řekne: „Není špatné lék ukradnout, protože cena zachráněného života je nesrovnatelná s ostatními hodnotami. Muž však musí nést důsledky a jít za to do vězení.“ V tomto stádiu jedinec dosahujemorální autonomie(samostatnosti, nezávislosti).

Témata, do kterých materiál patří