Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PSK otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka Psychologie jako věda Psychologie je věda o člověku, zkoumá chování člověka, jeho duševní činnost. Zkoumá psychiku a její působení na život člověka, na jeho činnosti a celkový vývoj. Zkoumá projevy psychiky v průběhu celého života člověka. Lidská psychika je souhrn psychických jevů, které jsou funkcí mozku, formují se ve společnosti, zvláště působením výchovy a umožňují člověku poznávat svět a působit ne něj. Samostatným vědním oborem se psychologie stala až ve druhé polovině 19. století, ale již v dávných dobách si lidé vytvářeli určitý obraz o člověku a jeho projevech. Byl rozšířen názor, že člověk se skládá ze dvou částí – těla a duše. Tělo podléhá přírodním zákonům – rodí se, vyvíjí a umírá, ale duše je podle těchto názorů nesmrtelná, nehmotná, žije dál i po smrti těla. Tyto názory jsou dosud zachovány v některých náboženstvích. Lékaři, přírodovědci, někteří filozofové na základě pozorování změn v chování nemocných lidí, lidí po úraze hlavy nebo po požití některých toxických látek rozvíjely názor, že duševní činnost není projevem nehmotné duše, ale funkcí mozku. Tento názor se stal základem pro vědecký výzkum v psychologii. Projevy a funkce psychiky Psychika se projevuje ve všech činnostech, které člověk vykonává, v jeho chování, v reakcích na různé situace. Dává obraz o schopnostech člověka, jeho charakteru, temperamentu, vůli, citových prožitcích. Projevuje se ve vztahu člověka k okolí – k jiným lidem, zvířatům, přírodě. Psychika má tyto funkce: Informačně orientační · poskytuje člověku informace o tom, co se děje v okolním prostředí i uvnitř jeho těla, umožňuje mu porozumět situaci, ve které se nachází. (např. teplota okolního prostředí, hluk, počasí, nemoc člověka, únava, napětí, strach apod.) Regulační · umožňuje člověku řídit své pohyby a účelně se rozhodovat při řešení aktuální situace, přizpůsobit činnost podmínkám (např. reakce při řízení auta, změna trasy při objevení překážky, volba vhodného oblečení dle počasí apod.) Adaptační · dává člověku možnost přizpůsobit se situaci, vyrovnat se se změněnými podmínkami, adaptovat se na ně. (např. adaptace na nemoc, na dopravní kolaps při cestě do zaměstnání apod.) Psychika člověka se v průběhu života značně mění a formuje, ovlivňuje ji prostředí, ve kterém člověk žije, výchova i vzdělání. Příznivé podmínky rozvoji psychiky napomáhají, nepříznivé podmínky mohou vývoj zpomalit a narušit. Lidská psychika umožňuje člověku poznávat svět a působit na něj. Odvětví psychologie Základní obory psychologie a jejich náplň Psychologie jako vědní obor má svou teorii, zákony, výzkum, metody. Má řadu odvětví, která se zabývají obecně platnými zákonitostmi, ale i řadu oborů, které se zabývají aplikací teoretických poznatků v praxi. Obecná psychologie – zabývá se základními teoretickými otázkami lidské psychiky, zkoumá a vysvětluje vznik a vývoj psychiky a lidského vědomí, popisuje psychické procesy, stavy a vlastnosti. Ontogenetická – vývojová psychologie – zkoumá psychický vývoj člověka v průběhu jeho života od narození až do dospělosti a stáří. Sociální psychologie – věnuje se především vlivu skupin a sociálního prostředí na jednotlivce, sleduje spolupráci a komunikaci lidí ve skupinách, věnuje se problematice sociálního učení a procesu socializace člověka. Zdravotnická psychologie – zabývá se psychickými změnami jedince v nemoci, adaptací a reakcí člověka na nemoc, změnami chování v nemoci, psychologickými otázkami diagnostiky, léčení a prevence různých nemocí. Dále také osobností zdravotnického pracovníka, vztahy nemocných a zdravotníků, profesionální deformací. Patopsychologie – zkoumá abnormality v duševním životě člověka, zaměřuje se především na diagnostiku a léčení duševních poruch, na poruchy chování, na problémy lidí trpících závislostí. Úzce spolupracuje s psychiatrií. Pedagogická psychologie – zabývá se problematikou výchovně vzdělávacího procesu, pomáhá učitelům při jejich práci, zaměřuje se i na vytváření příznivého školního prostředí. Poradenská psychologie – uplatňuje se především v poradnách pro děti a mládež, v poradnách pro manželství a rodinu, ve speciálních pedagogických a výchovných centrech. Zabývá se řešením problémů v rodinách při výchově dětí a dospívajících, problémy s učením a chováním. Psychologie práce (průmyslová psychologie) – zabývá se vztahy na pracovišti, zvyšováním motivace k práci, vlivem pracovních podmínek na psychiku, propagací výrobků apod. Náplň práce se v jednotlivých oborech mnohdy překrývá, psychologie spolupracuje i s dalšími vědními obory, hlavně s biologií, antropologií, v medicíně zejména s neurologií a psychiatrií. V praxi se uplatňuje i psychologie sportu, reklamy, psychologie vojenská, soudní apod. Příklad: Často se setkáváme s pojmem psychoterapie. Psychoterapie znamená ovlivňování a léčení některých duševních procesů a reakcí pomocí psychologických prostředků. Zaměřuje se především na povzbuzování nemocného, podporování vůle, nácvik sebeovládání, relaxace apod. Psychoterapii provádějí psychiatři, psychologové a speciálně proškolení zdravotničtí pracovníci a lékaři. Význam psychologie v praxi Psychologie je vědní obor, který má široké uplatnění v praxi. Zejména ve zdravotnictví, školství, v ekonomice a v podnikání, ve sportu, v reklamě, v dopravě, v politice, umění. Psychologie v praxi Ve školství pomáhá psychologie žákům úspěšně zvládnout učivo a vypořádat se studijními potížemi, zvládat neúspěch, posilovat vůli a motivaci. Učitelům naznačuje, jak a kde hledat účinné postupy při výuce a výchově žáků, jak pracovat s problémovými žáky, seznamuje se zásadami psychohygieny u učitelů, informuje jak předcházet syndromu vyhoření apod. V ekonomice a podnikání pomáhá při výběru pracovníků pro různé druhy činnosti, při organizaci a efektivitě práce. Ve zdravotnictví pomáhá lékařům a zdravotnickým pracovníkům lépe porozumět nemocným, jejichž psychika je změněna nemocí, strachem, bolestí. Informuje zdravotníky jak jednat s nemocným dítětem a jejich rodiči, jak přistupovat k těžce nemocným. Učí zdrav

Témata, do kterých materiál patří