Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kognitivní psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

POZNÁVACÍ PROCESY Kognitivní psychologie Z latinského cognoscere – poznávat. -zdůrazňuje důležitost poznávacích procesů a chování -pozn. procesy: vnímání, představování, paměť, myšlení, pozornost….. -jak lidé vnímají info, učí se, pamatují a přemýšlí -neurologie, antropologie, lingvistika či filozofie VNÍMÁNÍ -psycholog. proces -působí na naše smyslové orgány (oči, čich, hmat, chuť, bolest, pohyby…) -orientace člověka ve světě -poznávání začíná tzv. čitím a vnímáním-)výsledkem jsou počitky a vjemy -počitek=nejednodušší element vnímání, součást vjemu(vůně, chuť, barvy…) -vjem=výsledek většího množství počitků(velká jahoda..) Stádia vnímání Senzorické – příjem informací pomocí smyslůSyntentické – zpracování v mozkuNa zpracování mozku se podílí naše předchozí zkušenost, paměť, aktuální psychický i fyzický stav = Subsantiva vnímání Charakteristika vnímání Výběrovost vnímání (selektivita)vybíráme pouze určité vjemy (uspořádáme)z celého celku si vybereme jen to, co chcemeovlivňuje pozornost (reklamy)Stálost vnímání (konstantnost)objekt vnímán, i když se vjem měnívnímáme ho stejně za každých podmínek př. silnice - když se zadíváme do dálky, máme pocit, že se silnice zužujeCelestnost vnímáníumožňuje nám vnímání neúplných podnětů jako celeknevnímáme jednu vlastnost předmětu, ale vnímáme ji jako celek Poruchy vnímání KVANTITATIVNÍ snížená vnímavostzvýšená vnímavost - kofein, čerstvý vzduch KVALITATIVNÍ iluze- chorobný příznak, ale pokud si iluzi uvědomuji, je to v pořádku halucinace-nejvýznam. porucha vnímání, nemá podnět ve skutečnosti -pro člověka má charakter skutečnosti, myslí si, že existuje PŘEDSTAVOVÁNÍ -poznávací proces -navazuje na vnímání -obraz předmětu či jevů, které nevnímáme v daný okamžik -na základě minulé zkušenosti Představa pamětná– minulá zkušenost, vznik z předešlých jevů Představa fantazijní – nové představy na základě dřívějšího vnímání, dle fantazie (např. představa draka, čarodějnice atd.) Vjem –vzniká působením podnětu na smyslový orgán, detailnější Představa -nevzniká přímým působením podnětu na smysl.orgán, méně jasná, živá, a méně detailů -představy se střídají Asociační zákony 1. primárníZákon o dotyku v prostoru a časeZákon podobnosti a kontrastu - (černá – bílá, když potkám člověka s kudrnatými vlasy, vybaví se mi známí s kudrnatými vlasy) 2. sekundárníZákon novostiZákon častostiZákon živosti - (lépe si vybavíme představu, kdy jsme něco intenzivně prožívali) Druhy představ: Zrakový typ – vizuální typ -dobrá paměť na tváře, předměty….(sochaři, malíři…) Sluchový typ – auditivní typ -zvukové představy -paměť na melodie,hlas lidí(zpěváci, textaři…) Pohybový typ – motorický typ -paměť na tanec, sport(sportovci, tanečníci) Funkce představ Utváří náš vnitřní svět.plánování, royhodování v budoucnu,řešit problémy, či zážitkyUvolňují vnitřní napětí (relaxace,..) MYŠLENÍ -nejvyšší pozn. proces -lze řešit problémy,souvislosti, tvořit pojmy, chápat vztahy, hodnotit… -na rozdíl od vnímání zpracovává info i v minulosti -zpracovává info, spjaté s jazykem, dále i u zvířat Vhled -důležitý moment v myšlení, rozsvítí se nám (a jo, to je tenhle… Podstatou myšlení je vykonávání určitých myšlenkových postupů –myšlenkové operace: 1.Srovnání – hledání shod a rozdílů mezi jevy 2.Kategorizace (třídění)-řazení objektů do skupin do tříd či kategorií Pojem -zákl. stavební kámen u myšlení užívající slov 3. Dedukce -usuzování, odvozujeme výroky od sebe 4. Indukce -nikdy není na 100 % pravděpodobná(psy s 3 nohamy, či s 6 nohama) 5. Analýza -Rozkládání celku na jednotlivé části (velikost, barva, užití,…) 5. Syntéza -opačný proces od analýzy, spojení částí v celek 6. Abstrakce (z latinského abstrahere – odtahovat) -hledání a nacházení vlastností předmětu či jevů a vztahy mezi nimi, detaily 7. Konkretizace -opačná abstrakci, pozorujeme jen to jedinečné, detaily 8. Zobecnění – společné vlastnosti jevů, na zákl. abstrakce, třídění, srovnávání, analýzy a syntézy Řeč -nástroj myšlení, umožňuje komunikovat s okolím -vady-výslovnost, koktavost, huhňavost… Rozdělení funkcí -lidský mozek má 2 hemisféry -každá jiný přístup k myšlení -levá hemisféra-spíše logické myšlenípravá hemisféra-intuitivní myšlení -lidé spíše se naučí používat jen jednu hemisféru, využívají ji více Levá hemisféra:-uvažuje logicky, většina lidí ji využívá, řeší problémy(naše tužka od cizí..) Pravá hemisféra: -naše emoce, představivost, nevědomou mysl či zrak, sny PAMĚŤ -schopnost uchovat minulou zkušenost(info, představy, události, emoce…..) Fáze paměti 1.vštípení(zapamatování)-vytvoření paměť. stop dle vnitř. či vnějších podětů 2. uchování-čas od zapamatování po vybavení -proces zapomínání-záporný-zapomínání info kladný-nepříjemné, tragické zážitky 3. vybavování (reprodukce)- aktivizace minulé zkušenosti, už jsme to prožili Dělení paměti Podle délky uchování Senzorická (ultrakrátká) -vědomá část paměti, uchovává info přicházející ze smysů -pokud jsou důležité ifno-podstupují do krátkodobé či dlouhodobé paměti Krátkodobá - uchování trvá několik vteřin, např. tel. číslo Dlouhodobá– až celý život, dělí se na: Paměť pro fakta (deklarativní) Paměť pro obecné informace (sémantická) Příklad: délka rovníkuPaměť pro osobní události (epizodická) Příklad: moje včerejší hádka Paměť pro úkony (procedurální) zapamatování si příslušného sledu kroků Příklad: jízda na kole, řízení automobilu Podle formy ukládání Vizuální (zraková)Akustická (sluchová)Sémantická (ukládám význam informace) Mechanická paměť –není zde logický systém,nemůžeme utřídit, klesá věkem Logická paměť– jde o utřídění a pochopení, trvalejší a odolnější k zapomínání Doporučení k zapamatování Faktor opakování – paměťové stopy mají tendenci vyhasínat Faktor prvotního efektu – to, co čteme nebo vidíme nejdříve, se pamatuje lépe Faktor asociace – navazování na něco známého se pamatuje lépe Faktor výjimečnosti – pamatujeme si lépe věci, které vybočují z normálu, jsou zvláštní Faktor motivace – čím více si chci něco zapamatovat, tím více si pamatuji - rozdělovat učivo do menších celků - po u

Témata, do kterých materiál patří