Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Komunikace a chyby při komunikaci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Komunikace a chyby při komunikaci Komunikace je základníma velmi důležitým prvkem lidské interakce. Uvádí se, že nelze nekomunikovat. To znamená, že i když nic neříkám, tak svým chováním a jednáním vlastně předávám informace svému okolí. Vezdravotnictví je komunikace zásadním nástrojem k předávání informací. Také by v tomto prostředí měla komunikace sloužit jako podpůrná metoda napomáhající k úzdravě nebo alespoň k částečnému zlepšení zdravotního stavu pacientů. Na místo toho mnozí zdravotníci používají komunikaci jako nástroj k devalvaci a snižování důstojnosti pacientů, popřípadě i jako nástroj vlastní moci nad pacientem. Setkáváme se tak s mnohými komunikačními prohřešky, které vedou ke zbytečným konfliktům nebo k pocitům ukřivdění a uzavření se do sebe. Možná tato situace vzniká z nedostatku informací zdravotníků o efektivní komunikaci, možná je to také na základě nedostatečného vzdělání v oblasti komunikace, možná je to proto, že komunikovat neproduktivně je velice jednoduché. Nevím, kde jsou všechny příčiny, ale rozhodně je potřeba tyto komunikační nedostatky řešit, protože nevhodná komunikace je v rozporu jednak s etickým kodexem zdravotních sester, jednak s principy moderního ošetřovatelství a také s obecnou morálkou naší společnosti. Maligní sociální psychologie, tak jak ji popisuje Kitwood a Bredin ve své knize Person to Person, znamená zhoubné, škodlivé, destruktivní psychologické a sociální dedukce, doměnky a chování vyskytující se jako konstantní součást sociálního prostředí.Důsledky destruktivních psycho-sociálních procesů mají negativní vliv na pacienta a poškozují lidi v okolí. Ktwood a Bredin uvádějí příklady destruktivního chování a maligní komunikace a odkazují na příklady dobré praxe, tzn, jak se chovat a komunikovat, tak abychom pacienta povzbuzovali, motivovali a evalvovali. Práce obou autorů je hlavně zaměřená na péči o lidi s demencí, ale všechna doporučení se dají využít při běžné komunikaci ve zdravotnickém zařízení, protože velká většina komunikace probíhající napříč všemi zúčastněnými osobami – lékaři, sestry, pacienti, rodinní příslušníci, by se dala označit jako maligní a neproduktivní. DÚ – najdi české významy slov Jak komunikujeme Verbálně Xneverbálně Produktivně X neproduktivně PartnerskyXpaternalisticky EvalvaceXdevalvace Chyby v komunikaci a chování zdravotníků Zrádcovství, podvádění, lest - záměrně nemluvíme pravdu s cílem usnadnit si práci Infantilizace -přístup jako k malému dítěti, používáme zdrobněliny, děláme věci za něj Nálepkování, labeling -dáváme klientovi nálepku např. hysterka, stěžovatel.. Stigmatizace -zařazujeme klineta do skupiny osob, k níž se vztahuje nějaký předsudek např. psychiatrický pacient, dementní, sebevrah Ignorování- nereagování na klienta, když k nám hovoří, mluvení o klientovi v jeho přítomnosti jako o třetí osobě, vstup do pokoje bez zaklepání Odmítání- nevycházíme vstříc potřebám klienta Netrpělivost, nerespektování tempa -nutíme klienta dělat věci rychle, předáváme informace rychle Vynucování, nařizování -přikazujeme a zakazuje - musíte, nesmíte Zapuzování, odhánění -posíláme klienta pryč, necháváme ho čekat, odmítáme s ním mluvit, když dělá problémy Zhmotňování, zpředmětňování- označujemelidi jako věci, zacházíme s nimi jako s věcmi Výsměch, posměch -bavíme se na vrub klienta, děláme nevhodné poznámky, zvedáme oči, ironizujeme Zneschopňování -nevytváříme prostor pro samostatné jednání klienta, nevyužíváme jeho schopností Ponižování, pohrdání, podceňování, bagatelizování -sarkastické poznámky, nepřikládání významu informacím od klienta Obviňování, nařčení -vyčítáme klientovi, že něco způsobil, že něco udělal špatně Zastrašování -strašíme klienta s cílem přimět ho udělat, co chceme Lidská důstojnost Respektování lidské důstojnosti je jednou z nejdůležitějších součástí péče o nemocné ze strany zdravotnického personálu. Respektování lidské důstojnosti je důležité nejen z hlediska péče samotné, ale také pro vzájemné vztahy mezi lidmi, pro vztahy k lidem různého pohlaví, barvy pleti, stáří, vzdělání, společenského postavení, vyznání apod. Respektování lidské důstojnosti ve vztahu ke starším lidem obecně a hlavně k nemocným starším lidem tvoří samostatnou, primární oblast důstojnosti a úcty k lidským bytostem, bohužel v současné moderní, konzumní společnosti je význam úcty k člověku, zejména ke starším lidem značně snižován a potlačován, peníze a kariéra se stávají důležitějšími než člověk ... Negativní postoje – zejména ke starším lidem u starších lidí vznikají pocity odstrčenosti od společnosti vytváří se generační propast a negativní postoje ke stáří, preferuje se mládí vysmívání se staršímu, nebo psychicky, neurologicky nemocnému při použití špatného slova, při špatném nebo pomalém vyjadřování občas dochází k ponižování a hrubostem vytrácí se participace - účast, zájem o starého člověka potlačuje se svoboda rozhodování - např. při oblékání je žádoucí poskytnout možnost volby ve vztahu ke starším pacientům bývá často pouze povrchní fyzický kontakt, projevuje se ageismus nízký zájem o aktivity starého člověka ve stáří často přichází chudoba a tím dochází ke společenské izolaci ve stáří dochází k hledání účelnosti a smyslu života, smysluplnosti stáří Co to vlastně je důstojnost člověka ? Důstojnost člověka - lidské bytosti chápeme jako projev úcty člověka k člověku, k sobě samému, jako respektování lidské existence bez ohledu na věk, sociální postavení a zdravotní stav. Níže uvedené 3 aspekty důstojnosti odkazují ke každodenním prožitkům konkrétních lidí, pokud některý z aspektů chybí, je to vnímáno jako přehlížení, hanba, ponížení, degradace či trapnost. Důstojnost zásluh Lidé středního věku se často obávají, že odchodem do důchodu ztratí svou důstojnost, vzhledem k vyřazení z ekonomického i společenského života. Důstojnost mravní síly: Ten, kdo žije v souladu s mravními zásadami pociťuje určitou důstojnost. Důstojnost osobní identity: Je-li člověk nějakým způsobem handicapovaný (stáří, přechod do důchodu, demence, apod.),

Témata, do kterých materiál patří