Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osobnost a její utváření, metody jejich poznávání, vlastnosti osobnosti, zájmy, hodnoty a cíle

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (223,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 2 ​Osobnost a její utváření, metody jejich poznávání, vlastnosti osobnosti, zájmy, hodnoty a cíle -​ OSOBNOST ● Osobnost je člověk se všemi svými biologickými, psychickými a sociálními znaky. Jednotlivé vlastnosti jsou navzájem spojeny a uspořádány určitým způsobem a navzájem na sebe působí (celek osobnosti) ● Osobnost je člověk jako společenská bytost,která plní určitou společenskou roli a má určitou společenskou pozici. ● Společenská role : ​je to společenská funkce osobnosti např. role otce a matky,učitele,žáka,lékaře atd… ● Společenská pozice : ​je to systém společenských vztahů osobnosti.Jsou to vztahy k jiným lidem,k sobě samému. ● Osobnost se vyznačuje mnoha vlastnostmi. ● Osobnost je jedinečná a neopakovatelná. - UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI ● Na vývoj osobnosti působí společně: ○ vnitřní biologické podmínky ■ vrozené předpoklady organismu​ - genetická dispozice (zakódování v genech) ■ vlivy působící na plod v průběhu těhotenství​ - onemocnění matky, nesprávná výživa, stresové situace ■ konzumace toxických látek ■ vlivy působící v průběhu porodu​ - obtíže při porodu, dušení, závažná onemocnění dítěte těsně po porodu ○ vlivy prostředí ■ přírodní a klimatické podmínky ■ kvalita životního prostředí (ekologické vlivy) ■ změny životního prostředí - změna kvality ovzduší ■ sociální prostředí - rodina, vrstevníci, spolupracovníci ■ společnost - změny politických a ekonomických režimů, emigrace ■ kulturní a informační instituce ○ učení a vlastní činnost člověka ■ učení ve škole ■ učení v širším slova smyslu ■ hra ■ běžné každodenní činnosti ■ zaměstnání ■ zájmová činnost - ROZDÍLY MEZI OSOBNOSTMI ● individuální : ​rozdíly, kterými se liší jeden člověk od druhého.. ○ výška postavy, barva vlasů, barva očí, převažující nálada, zručnost, názory ● typologické : ​rozdíly, kterými se od sebe liší celé skupiny lidí ○ odlišnosti lidí žijících v různých zemí, náboženství atd. - METODY POZNÁVÁNÍ OSOBNOSTI ● 1) ​POZOROVÁNÍ ○ Umožňuje všestranné poznání jedince. ○ Dlouhodobá záležitost. ● 2) ​EXPERIMENT ○ Pokus - záměrné navození určitých podmínek, které vedou k nějakému jednání. ○ Lze opakovat / měnit. ○ Může být přirozený, terénní a laboratorní. ● 3)​ EXPLORATIVNÍ METODY ○ Klademe otázky (srozumitelné, funkční, jednoznačné, přiměřené množství). ○ Např. rozhovor, dotazník, anketa, anamnéza. ● 4) ​TESTY ○ Krátká zkouška/soubor úkolů, které má daná osoba splnit. ○ Např. výkonové -> např. IQ, vývojové a osobnostní. ● 5) ​ROZBOR VÝSLEDKŮ LIDSKÉ ČINNOSTI ○ Kresba (můžeme zjistit motorickou dovednost, úroveň jejich vědomostí) ○ Písemnosti (deníky, dopisy, slohové práce) ● 6) ​SOCIOMETRIE ○ chceme-li zjistit postavení ve skupině ○ výsledkem : sociogram - VLASTNOSTI ● Psychická vlastnost je psychický jev, který představuje dlouhodobější a stálejší znaky osobnosti. Mezi psychické vlastnosti řadíme: ○ TEMPERAMENT ■ Mělo by jít o soubor vrozených vlastností, které ovlivňují dynamiku prožívání a chování člověka. ■ GALÉNOVA ČTVEŘICE = ​Klasická teorie temperamentu se přisuzuje starověkému lékaři Galénovi a užívá se dodnes. ● Flegmatik​ je klidný až lhostejný, nepodléhá náladám, je spíše pomalý a spolehlivý ● Cholerik ​je dráždivý a vznětlivý, snadno „vyletí“, ale jeho hněv netrvá dlouho ● Sangvinik​ je čilý, veselý, společenský, rychle reaguje a má sklon k optimismu ● Melancholik​ je spíše smutný, pomalý, často přecitlivělý a málo přizpůsobivý. ○ SCHOPNOSTI ■ Schopnosti jsou takové vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti. ■ Schopnosti mohou být primární nebo sekundární. Primární schopnosti (například schopnost prostorové představivosti, emocionality) jsou zapotřebí, aby se mohly rozvíjet další (sekundární) schopnosti (čtení, psaní, počítání…) ■ Vlohy​ - jsou chápány pouze jako možnosti, které je nutno rozvíjet, jinak zakrní ■ Nadání​ - souhrn schopností jednoho druhu, který umožňuje nadprůměrné výkony (souhrn vloh nebo obzvláště vyvinuté vlohy) ■ Talent​ - rozvinuté nadání, vysoce rozvinutý souhrn schopností, který umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výkonů ve svém oboru ■ Genialita​ - mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvářet vrcholná díla, které posouvají lidské možnosti a stávají se součástí kulturního dědictví. ■ Dovednosti​ - učením získané dispozice k určité činnosti ■ Vědomosti ​- učením osvojený poznatek ■ Návyk​ - vzniká díky opakování, vykonávání činnosti se stává automatickým ■ Tvořivost​ - kreativita, zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, mezi inteligencí a tvořivostí je volný poměr ○ CHARAKTER ■ Charakter souvisí s individuální morálkou jedince. Projevuje se v chování a jednání člověka ve vztahu k člověku, k práci, k sobě a z toho lze poznat i hodnoty jedince. Je formován především výchovou. ○ MOTIVY ■ Motivy a postoje jsou pohnutkami k jednání osobnosti. ■ Zdrojem lidské motivace jsou: potřeby, zájmy, cíle, ideály, hodnoty, zvyky, pud a volní vlastnosti. ○ ZÁJMY ■ Zájem​ je specifický druh motivace. Jedinec se zaměří na určitou oblast nebo nějaký předmět činnosti. Zájem směřuje k vyhledávání takových předmětů, aby činnost s nimi spojená vedla k uspokojení. Zájmy mohou být​ krátkodobé nebo i ​celoživotní. ■ Obyčejně se rozlišují materiální, společenské a duchovní zájmy. ● Materiální zájmy se projevují úsilím získávat materiální hodnoty. ● Společenské zájmy se projevují ve společenské, organizační činnosti, zejména v různých politických, společenských a zájmových organizacích. ● Duchovní (kulturní) zájmy se projevují v zintenzivněné touze poznávat různé oblasti přírodního a společenského života a ve zvýšené aktivitě v různých uměleckých činnostech. Tyto zájmy charakterizují vysokou úroveň rozvoje osobnosti. ○ HODNOTY ■ Hodnota je názor na to, co je pro nás žádoucí a dobré a co je nežádoucí a zlé. Žebříček hodnot určuje naší volbu. Není u všech lidí stejný, pro někoho má větší hodnotu rodina pro někoho naopak kariéra. ○ CÍLE ■ Lidské jednání je vždy zaměřeno na nějaký cíl. Lidé si určují takové

Témata, do kterých materiál patří