Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 7

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. Představivost a fantazie PŘEDSTAVA: je psk.proces který názorně zobrazuje předmět nebo děj, jež nepůsobí v přítomném okamžiku na naše smyslové orgány. Svým obsahem se shoduje s vjemem, avšak na rozdíl od vjemu je představa méně přesná, méně zřetelná a je přelétavá. Zvláště děti a umělci mají velmi živé představy. - podle druhů analyzátorů a podle forem vnímání rozlišujeme představy zrakové, sluchové, čichové, pohybové. - fyziologické procesy při vnímání a zapamatování zanechávají v nervových buňkách určité stopy, které pak umožňují vybavení i přetváření představ. Vybavování představ je provázeno změnami FF, které se podobají těm, jež nastává při skutečné situaci (představa zkoušky může vyvolat bušení srdce, citrón = stažení svalů obličeje a k slinění) Když jedna představa vyvolá druhou říkáme, že jsou představy spojeny asociací. ASOCIACE znamená spojení představ nebo jiných psk. jevů. nejčastější druh asociace je podle dotyku další druh asociace je podle podobnosti (při setkání s cizím člověkem si vybavíme našeho známého) Asociace se vysvětlují tvořením podmíněných reflexů a jejich soustav různí lidé mají spojeny se stejným slovem různé představy a city, toho se využívá v některých psychologických metodách k poznání individuálních rozdílů mezi lidmi. Vzpomínková představa je odlišná od představ fantazie, vzpomínková (=představa paměti) reprodukuje něco, co jsme vnímali FANTAZIE: je psk. proces, který vytváří relativně nové představy. Není to vytváření z ničeho, základem je naše zkušenost, vjemy, vzpomínkové představy, ale ty jsou pozměněny, popřípadě se kombinují do takových celků, které se ve skutečnosti nevyskytují. Vzpomínkové představy nejsou od fantazie odděleny, i vzpomínky jsou ve srovnání s vnímanou skutečností pozměněné Rekonstrukční fantazie- vytváření představy podle slovního popisu nebo schematického znázornění. Tvůrčí fantazie- vytváření nových představ. Může se uplatnit v umělecké tvorbě či při technických vynálezech, ale i zařizování bytu. Lidé vybavení tímto druhem fantazie vnesou do kterékoli činnosti něco nového, vlastního, originálního. Bezděčná a záměrná fantazie- záměrná se řídí vědomým záměrem, cílem (představit si šaty podle nákresu), bezděčná nemá takové usměrnění, představy se vybavují samy. Bezděčná probíhá zvlášť výrazně při snění v bdělém stavu nebo ve spánku. Snění v bdělém stavu bývá pokračováním skutečných událostí. Někdy je to vytváření neskutečného světa, do kterého člověk utíká a v němž jsou vyřešeny jeho problémy a splněné přání. Snění ve spánku se podobá snění v bdělém stavu, bývá však ještě víc nerozumné. To proto, že ve spánku většina nejvyšších částí nervstva jsou v útlumu, chybí kontrola psychické činnosti. Sny se zdají každému člověku, a to několikrát za noc ale vyprávět je umí jenom tehdy, když se mu zdály krátce před probuzením. Život bez fantazie by byl chudý a kromě toho bez fantazijních představ se neobejdeme při řešení úloh a problémových situacích, při plánování budoucnosti. Náročné životní situace -- závisí na mnoha faktorech (zkušenosti, věk, vrozené vlastnosti, duševní stav, společenské vztahy) Druhy:1)frustrace- neuspokojení potřeb 2)deprivace- dlouhodobé neuspokojení potřeb(lásky, sounáležitosti) 3)konflikt A)interpersonální-mezi 2 osobami B)Jedinec a sociální skupina C)konflikt rolí- neztotožním se D)intrapersonální- vnitřní konflikt 4)stres= funkční stav, ve kterém se organismus nachází při mobilizování obranných reakcí, snaží se situaci přizpůsobit, ale adaptace je nemožná Příjem informací-adrenalin(nadledvinky)-krevní řečiště-zrychlení dýchání-tep… Řešení náročných živ situací 1)únik=uzavře se sám do sebe, 2)regrese=návrat k primitivnímu chování 3)kompenzaceněkdy drogy, suicidum=sebevražda 4)egocentrismus=vzbuzování pozornosti- žalování, nadměrný zájem 5)negativismus 6)Izolace=žádný kontakt 7)Racionalizace=odůvodnění 8)Projekce=vlastní vinu přenáší na druhé 9)Identifikace=ztotožnění se 10)Agrese PAtalogické vjemy ve společnosti - nenormální jevy a poruchy psychiky ve společnosti. Rozdělení ŠIKANA ZÁVISLOSTI -KONZUMACE ALKOHOLU -NIKOTINISMUS - JINÉ GROGY NEDROGOVÉ ZÁVISLOSTI -PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ -ZÁVISLOST NA PC HRÁCH, -INTERNETU, MOBILNÍM TELEFONU, TV RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ -PROMISKUITA - PROSTITUCE Psychické problémy -Neurózy(Fobie, hypochondrie) -psychózy (Schyzofrenie) -poruchy příjmu potravy DELIKVENTNÍ CHOVÁNÍ A KRIMINALITA SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ Šikana Jde o úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské důstojnosti, jde spíš o postoj než o čin. Závislosti Droga =cokoli, co způsobuje návyk - společnost je tolerantnější k drogám povoleným státem - abstinence – skleslost, strach, poruchy metabolismu -alkohol - delirium tremens – ztráta schopnosti zapamatování -tabák,konopné látky (tráva, hašiš) -opiáty (mák=alkaloid morfin) morfium (tlumení bolesti), heroin (3x silnější) -halucinogeny – LSD, kokain -barbituráty, léky Neurózy Nejčastější, funkční onemocnění bez poškození mozku -neurastenie – vysoká únava, porucha spánku => na základě stresu -anankasmus = nutkavá neuróza – nucení k určité činnosti,fixovaný návyk, např. neustálé mytí rukou -fobie– neodůvodněný strach, agorafobie (otevřená prostranství), arachnofobie,… -hypochondrie - člověk si může přímo navodit příznaky nemoci (placeboefekt) -mentální anorexie – odpor k jídlu, stav bulimie, problém přijmout sám sebe, odmítání ženské role a linie Patologické hráčství = Gambling, gamblerství, závislost na automatech apod. patří mezi tzv. návykové a impulsivní poruchy, které jsou charakterizovány třemi základními znaky: neschopnost odolat impulsu= pokušení - přestože dotyčný ví, že jeho jednání je nežádoucí, nedokáže odolat hře,není schopen přestat napětí, které dotyčný nedokáže snížit jinak, než tak, že začne hrát hraní- je spojeno s pocitem uspokojení

Témata, do kterých materiál patří