Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osobnost zdravotníka s ohledem na jeho vlastnosti, profesionální adaptace a deformace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (218,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 14 ​Osobnost zdravotníka s ohledem na jeho vlastnosti, profesionální adaptace a deformace -​ OSOBNOST ● Osobnost je člověk se všemi svými biologickými, psychickými a sociálními znaky. Jednotlivé vlastnosti jsou navzájem spojeny a uspořádány určitým způsobem a navzájem na sebe působí (celek osobnosti) ● Osobnost je člověk jako společenská bytost,která plní určitou společenskou roli a má určitou společenskou pozici. ● Společenská role : ​je to společenská funkce osobnosti např. role otce a matky,učitele,žáka,lékaře atd… ● Společenská pozice : ​je to systém společenských vztahů osobnosti.Jsou to vztahy k jiným lidem,k sobě samému. - ROZDÍLY MEZI OSOBNOSTMI ● individuální : ​rozdíly, kterými se liší jeden člověk od druhého.. ○ výška postavy, barva vlasů, barva očí, převažující nálada, zručnost, názory ● typologické : ​rozdíly, kterými se od sebe liší celé skupiny lidí ○ odlišnosti lidí žijících v různých zemí, náboženství atd. - T​EMPERAMENT ● Mělo by jít o soubor vrozených vlastností, které ovlivňují dynamiku prožívání a chování člověka. ● GALÉNOVA ČTVEŘICE = ​Klasická teorie temperamentu se přisuzuje starověkému lékaři Galénovi a užívá se dodnes. ○ Flegmatik​ je klidný až lhostejný, nepodléhá náladám, je spíše pomalý a spolehlivý ○ Cholerik ​je dráždivý a vznětlivý, snadno „vyletí“, ale jeho hněv netrvá dlouho ○ Sangvinik​ je čilý, veselý, společenský, rychle reaguje a má sklon k optimismu ○ Melancholik​ je spíše smutný, pomalý, často přecitlivělý a málo přizpůsobivý. - CHARAKTER ● Charakter souvisí s individuální morálkou jedince. Projevuje se v chování a jednání člověka ve vztahu k člověku, k práci, k sobě a z toho lze poznat i hodnoty jedince. Je formován především výchovou. - ​OSOBNOST ZDRAVOTNÍKA ● K výkonu funkce zdravotnického pracovníka jsou nezbytné i určité osobnostní předpoklady, a to například: ○ Tvůrčí přístup​, kterým zdravotník řeší svěřené úkoly, je schopen vnímat a realizovat nové podněty. ○ Měl by být dostatečně ​kritický​ a ​sebekritický​. ○ Dávka ​empatie​ = vcítit se do vnitřního světa druhých lidí ○ Porozumění problémům​ nemocných. ○ Vystupování​ = klidné, ne povýšené, s pohotovými reakcemi, rozvážné, přiměřeně sebevědomé. Důležitá je trpělivost, umění se ovládat a odpoutat se od svých zájmů a potřeb. ○ Smysl pro humor​, ale ne přehnaný optimismus, který budí u nemocného spíše nedůvěru. Je vhodné se smát s nemocným, ne nemocnému. ○ Krajní rysy temperamentu ​= mohu negativně ovlivnit jednání zdravotníka (arogance, hněv). -​ FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ CHOVÁNÍ SESTRY ● Kladné vlastnosti osobnosti, její vzdělání, požadavky pracoviště, práva pacientů ● Etický kodex sestry - vytvořený pod vlivem etických norem společnosti ● Prestiž povolání - je určena náhledem společnosti na výkon práce sester - TYPY SESTER ● Podle postavení a ​postojů v práci ​a ​vztahu k nemocným​, rozlišujeme​: a. RUTINNÍ​ - přesná, konkrétní, věcná, někdy se odpoutává od lidského přístupu. b. HERECKY AFEKTOVANÁ ​- snaží se udělat dojem, získat si přízeň, uznání. c. NERVÓZNÍ ​- neklidná, podrážděná, trpí nejistotou. d. MUŽSKÝ TYP ​- energická, rozhodná, dobrá organizátorka, racionální myšlení. e. MATEŘSKÝ TYP ​- milá, přátelská, chápající. ● Podle typologie osobnosti (​cholerická, melanchonická, sangvinistická, flegmatická​). ● Podle typu pracoviště a. Sestra na klasickém oddělení b. Sestra na spealizovaném oddělení - ADAPTIVNÍ X EXPRESIVNÍ CHOVÁNÍ ● a) adaptivní chování​ -> Projev chování neodpovídá prožívání. ● b) expresivního chování​ -> Projev chování odpovídá tomu, co cítíme. - ​PRODUKTIVNÍ X NEPRODUKTIVNÍ CHOVÁNÍ ● PRODUKTIVNÍ CHOVÁNÍ => ○ Sestra je ochotná, uvede nemocného do prostředí léčebného zařízení, vysvětlí mu neznámých věcí, poučí ho. Usiluje o redukci záporných emocí nemocného. ○ Upozorní a varuje pacienta(jak se vyhnout rozmanitým nepříjemnostem a komplikacím). ○ Zainteresovaný osobní vztah k nemocnému, projevy zájmu, vcítění, náklonnosti, sympatií. Podpora nemocného, aby si nepřipadal osamocen. ○ Aktivní úsilí o spolupráci, výzvy ke spolupráci, dodávání odvahy, aktivizace nemocného. Má smysl pro humor.Je trpělivá a má zájem vyslechnout pacientův monolog. Ocenění a pochválí pacientovy snahy a úsilí. ● NEPRODUKTIVNÍ CHOVÁNÍ => ○ Sestra dává nemocnému polopravdivé nebo nepravdivé informace, které sice mohou sestře v dané chvíli zjednodušit nebo usnadnit práci, ale vyvolávají strach nebo nerealistická očekávání. ○ Neochota ke spolupráci, nezájem o spolupráci ("o nic se vás neprosím, všechno umím a vím sama dobře. Na vás je pouze, abyste poslouchal a řídil se mými příkazy...") ○ Projevy nepřátelství nebo oplácení - rezonance - nepřátelství a agrese (princip odvety:"Vy mi přiděláváte práci, obtěžujete mne, jste mi protivný. Teč poznáte, jak mohu zkomplikovat život já vám ...") ○ Škodolibost vůči nemocným, zábava na jejich účet, nelítostná kritika, klepy, pomluvy. ○ Stereotypní poučování, mentorování, komandování a sekýrování atd. - ​PROFESIONÁLNÍ ADAPTACE A DEFORMACE ● profesionální adaptace na profesi​ ->např.zdravotník si zvykne na pohled na nemocné, těžce zraněné, umírající, apod. ● profesionální deformace​ -> otupění v souvislosti s vykonáváním profese (člověk vykoná jen to, co má předepsané, nebere v úvahu individuální potřeby nemocného).

Témata, do kterých materiál patří