Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
03_Rozvaha

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MO 3 Rozvaha - definice, schéma, struktura (A, P) - druhy rozvahy - funkce rozvahy - rozpis rozvahy do účtů - změny rozvahových položek - sestavení rozvahy - příklad Definice rozvahy, schéma, struktura výkaz sestavovaný k určitému datuseznam majetku, který máme k určitému datu a z čeho jsme ho pořídili, tzn. zdroje financování Majetek podniku =Aktiva Zdroje financování majetku podniku =PASIVA Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv Schéma rozvahy: AKTIVA = PASIVA Majetek podniku= AKTIVA Každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (pozemky, budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peníze …) = MAJETEK PODNIKU může být: Dlouhodobý (nad 1 rok)- hmotný (pozemky, budovy, stroje, auta, nábytek …) nehmotný (SW, licence, patenty, know-how, …)finanční (CP, dlouhodobé termínované vklady …) Krátkodobý = oběžný- zásoby (materiál, polotovary, NV, výrobky, zboží) (do 1 roku)- peníze=krátkod.fin.majetek (peníze na BÚ, pokl., ceniny) pohledávky (od odběratelů), tzn. nám někdo dluží za něco Dlouhodobý majetek - slouží dobu delší než jeden rok, neztrácí svou původní formu, pouze se opotřebovává 1.) hmotný -doba použitelnosti delší jak 1 rok a pořizovací cena vyšší jak 40 000,- Kč mimo pozemků, ty vždy dlouhodobý hmotný - budovy, umělecká díla a samostatné movité věci, tj. auta, nábytek, vybavení … 2.) nehmotný -doba použitelnosti delší jak 1 rok a pořizovací cena vyšší jak 60 000,- Kč - SW, licence, patenty, know-how, průmyslová a autorská práva, … 3.) finanční -doba delší jak 1 rok - cenné papíry jako dlouhodobá investice, podíly ve firmách, dlouhodobé termín. vklady Krátkodobý= oběžný majetek – během hospodářské činnosti se mění v jinou formu (materiál přechází do výrobků, jednorázově se spotřebovává 1.) zásoby a) materiál – používá se ke zhotovení výrobku b) nedokončená výroba – např. pekař neupečený chleba nebo skříň bez dvířek c) polotovary – něco je ukončeno, ale ještě není hotovo, např. listové těsto nebo prkna d) výrobky – to, co se bude prodávat e) zboží – koupíme a bez jakékoliv změny ho prodáváme dál 2.) peněžní prostředky - peníze v pokladně nebo na bankovním účtu - ceniny – nahrazují peníze, např. poštovní známky, stravenky, kolky 3) pohledávky - pohledávky = nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka Zdroje financování majetku = PASIVA Zdroje financování majetku= za co byl pořízen majetek, z čeho byl financován možnosti financování: Vlastní zdroje = vlastní kapitál může to být zisk, počáteční vklad do podnikání = základní kapitál, vytvořené fondyVK = majetek – závazky Cizí zdroje financování z půjčených penězpatří sem úvěry a ostatní závazky Úvěr = peněžní prostředky, které banka půjčí firmě na základě smlouvy o poskytnutí úvěru, (je to dluh firmy, tj. povinnost do určitého data splatit úvěr a platit poplatek za úvěr, tj. úrok. Může být dlouhodobý i krátkodobý. Můžou to být i půjčky od občanů.) Závazek = dluh, vzniká tehdy, když účetní jednotka někomu něco dluží, může to být: závazek vůči dodavatelům – pokud odeberu zboží, výrobky služby ne za hotové, ale za fakturu, jsem povinna za ně ve sjednané lhůtě zaplatit b)závazky vůči zaměstnancům – nevyplacené mzdy c)závazky vůči státu – vůči zdravotním pojišťovnám (zdrav.pojištění), správě soc. zabezpečení (soc. pojištění), vůči FÚ – nezaplacené daně d)ostatní závazky Současně se závazkem vzniká vždy protistraně POHLEDÁVKA. Při platbě (úhradě) současně zaniká jak pohledávka, tak závazek. Rozvaha by měla obsahovat: datum, ke kterému je sestavována,informace o tom, v jaké měně a ve kterých jednotkách je rozvaha sestavena,označení podniku,celkový součet aktiv a pasiv. Druhy rozvahy: Podle časového okamžiku, k němuž se rozvaha sestavuje, rozeznáváme: a)zahajovací rozvahu – sestavuje se při založení podniku, b)počáteční rozvahu – sestavuje se k počátku období, c)konečnou rozvahu – sestavuje se na konci účetního období (příp. při ukončení činnosti podniku). Rozvaha se sestavuje vždy za účetní období, tj. za 1 rok. V praxi se dále dle potřeby firmy sestavují rozvahy za kratší období, zpravidla za čtvrtletí nebo za měsíc. Funkce rozvahy: -uspořádat majetek podniku a zdroje jeho financování (pro zhodnocení fin.situace podniku) - zjistit hospodářský výsledekzisk nebo ztrátu jako rozdíl aktiv a dosud známých pasiv (bez zisku) Rozpis rozvahy do účtů K rozepsání počátečních stavů používáme účet 701 – Počáteční účet rozvažný Každá účetní operace se týká dvou účtů. Vždy jeden účtujeme na stranu má dáti a druhý na stranu dal. Aktivní účty mají PS na MD, tzn. souvztažně s tím na 701 na Dal Pasivní účty mají PS na D, tzn. souvztažně s tím na 701 na MD Změny rozvahových položek v rozvaze: Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému dni. Hospodářskou činností dochází k častým změnám v aktivech a pasivech. Tyto změny mohou být: aktiva i pasiva se zvyšují o stejnou částku A+ P+aktiva i pasiva se snižují o stejnou částku A– P–změna jen v rámci aktiv (jedno A se zvýší a jiné A se sníží) A+ A–změna jen v rámci pasiv (jedno P se zvýší a jiné P se sníží) P+ P– Vždy (po každé změně) musí platit, že A = P

Témata, do kterých materiál patří