Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DM - pořizování, zálohy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (100 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. DLOUHODOBÝ MAJETEK – POŘIZOVÁNÍ, ZÁLOHY charakteristika a struktura dlouhodobého majetku oceňování DM při pořízení, opravné položky způsoby pořízení dlouhodobého majetku zálohy při pořízení DM technické zhodnocení DM analytická evidence DM drobný hmotný a nehmotný majetek Charakteristika DM: doba použitelnosti je delší než jeden rok užíváním se postupně opotřebovává, nemění svoji podobu eviduje se v účtové třídě 0 a dělí se na dlouhodobý nehmotný úč. sk. 01 dlouhodobý hmotný úč. sk. 03 neodepisovaný (pozemky, díla a sbírky) dlouhodobý finanční úč. sk. 06 Dlouhodobý nehmotný majetek – je to majetek nemateriální povahy, jehož vstupní cena je v jednotlivém případě vyšší než limit stanovený účetní jednotkou (obvykle 60 000,-) a doba užívání je delší než 1 rok. 012- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pokud jsou a) nakoupeny samostatně (tzn., že nejsou součástí dodávky DM) b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodováními s nimi 013-Software= programové vybavení a) nakoupené samostatně (pokud nejsou součástí hardwaru) b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodováním s ním 014-Ostatní ocenitelná práva = předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, např.: Licence, know-how patenty, ochranné známky, autorská práva…) – vzniká při nákupu nebo vkladu podniku, může být kladný nebo záporný 019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek – ostatní DNM výše neuvedený – povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění Drobný nehmotný majetek nehmotný majetek, jehož vstupní cena je nižší nebo rovna limitu stanovenou účetní jednotkou. (př.: software, licence,…) účtuje se obvykle při pořízení do nákladů –účet 518 (ostatní služby) (příp. samostatný účet 517 – Drobný NM) Dlouhodobý hmotný majetek a)odepisovaný = skupina 02 021–Stavby – všechny budovy, byty, nebytové prostory, stavby a to bez ohledu na dobu použitelnosti a vstupní cenu. 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory – hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou (většinou 40 000) a doba užívání je delší než 1 rok. – např.: auta, stroje, přístroje, dopravní prostředky – soubory samostatných movitých věcí (např.: počítač, monitor, klávesnice a myš nebo interaktivní tabule s dataprojektorem ) –s dobou plodnosti delší než 3 roky (např. sady, vinice a chmelnice) 026 –Dospělá zvířata a jejich skupiny než 1 rok a od výše ocenění určené ÚJ 027 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku v účetnictví prodávajícího 029–Jiný dlouhodobý hmotný majetek – výše neuvedený, např.: technické zhodnocení na pronajatém majetku. b) neodepisovaný = skupina 03 031 - Pozemky – bez ohledu na výši ocenění 032 - Umělecká díla a sbírky – bez ohledu na výši ocenění Drobný hmotný majetek hmotný majetek, jehož vstupní cena je nižší nebo rovna limitu stanovenému účetní jednotkou a doba užívání je delší než 1 rok. (př.: stůl, židle, notebook, nářadí, Pc ........ ) účtuje se obvykle při pořízení do nákladů –účet 501 (spotřeba materiálu). Dlouhodobý majetek se stává majetkem podniku až po uvedení do užívání podle dokladu –zápis o zařazení.se majetek zařazuje na příslušný majetkový účet ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dokladem je pakvýpis z katastrálního úřadu a zápis o zařazení. Dlouhodobý finanční majetek – skupina 06 pořizuje ho účetní jednotka za účelem uložení volných peněžních prostředků nebo za účelem získání vlivu ve společnosti doba držení nebo splatnosti je delší než 1 rok. 061–Podíly v ovládaných a řízených osobách majetkové cenné papíry (např. akcie) a vklad do společnosti, které svému majiteli zaručírozhodující vliv, což je 40% podíl na základním kapitálu 062–Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem majetkové cenné papíry a vklady do společností, které svému majiteli zaručípodstatný vliv(20-39%) na základním kapitálu 063–Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly majetkové cenné papíry a vklady do společností, které svému majiteli zaručímenšinový podíl(do 20%) na základním kapitálu 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti dluhopisy (obligace) se splatností delší než 1 rok 066 – zápůjčky a úvěry - ovládané nebo ovládající osoba půjčky poskytnuté společníkovi nebo společnosti, která má podstatný nebo rozhodující vliv splatnost delší než 1 rok 067 – zápůjčky a úvěry - podstatný vliv poskytnuté jiným osobám (PO i FO), splatnost nad 1 rok 069– Jiný dlouhodobý finanční majetek termínované vklady u banky s výpovědní lhůtou nad 1 rok OCEŇOVÁNÍ DM podle zákona o účetnictví se dlouhodobý majetek při pořízení oceňuje těmito způsoby: pořizovací cena-při úplatném pořízení (nákup od dodavatele) PC = cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady (tj. všechny N, které s pořízením souvisí): – doprava, montáž a clo – zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí – průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce – náklady související s uvedením předmětu do používání přípojky energie, plynu, vody, odměny za poradenské služby) – vyřazení stávajících staveb – úroky z úvěru na pořízení DM do data uvedení do užívání (podle rozhodnutí účetní jednotky) nepatří do VNP – výdaje na školení – výdaje na zásoby – opravy a udržování – kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení U neplátců DPH vstupuje do pořizovací ceny i DPH. vlastní náklady-při pořízení vlastní činností= veškeré přímé náklady a nepřímé náklady, které souvisí s pořízením Reprodukční pořizovací cena –(darování, vklad do podnikání, nově zjištěný při inventarizaci)RPC =– pro daňové účely je nutné stanovit RPC na základě zákona o oceňování majetku Zásady při oceňování DM vstupní cena (PC, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena) jehistorickou cenou => po dobu evidence majetku se nemění, tzn., žena majetkovém účtu (01x, 02x,06x) je DM evidován až do jeho vyřazení ve vstupní ceně pokud dojde ke snížení reálného ocenění, účtují se: a) odpisy DM551/07x,08x - při trvalém snížení ceny b) opravné položky k DNM559/091 k DHM559/092 - tvoříme je při dočasn

Témata, do kterých materiál patří