Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dokladovost a účetní knihy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Dokladovost a účetní knihy jak a kam se zachycují účetní případy jaké jsou náležitosti účetních dokladů značení a číslování dokladů jaké účetní knihy se používají při vedení účetnictví a jak se do nich zapisuje Hospodářské operace, které jsou doloženy příslušnými účetními doklady nazývámeúčetními případy.Účetní operace, jsou úkony, které vyplývají ze způsobu účtování. Příklady jednotlivých účetních případů a jim odpovídající účetní doklady: Účetní případ Účetní doklad nákup materiálu došlá faktura od dodavatele převzetí koupeného materiálu příjemka úhrada dodavatelům nebo od odběratelů výpis z bankovního účtu spotřeba materiálu ve výrobě výdejka zaplacení cestovního účtu hotově výdajový pokladní doklad prodej výrobků vydaná fa odběrateli různé vnitřní operace vnitřní účetní doklad Příjmový pokladní doklad - PPD (příjem peněz do pokladny) Výdajový podkladní doklad - VPD (výdej peněz z pokladny) Výpis z běžného účtu - VÚ (pohyb peněz na našem běžném účtu Faktura - přijatá (nákup zboží, materiálu) - fa - vydaná (prodej zboží, služeb, IM) - fa Příjemka - P (příjem materiálu do skladu Výdejka - V (výdej materiálu ze skladu Vnitřní účetní doklad Doklady musí být pravdivé, přesné, úplné, přehledné a včasné. Nesmí se přepisovat, dodatečně vpisovat a musí být čitelné. ÚD se zaznamenávají tak, aby byly čitelné a nedaly se vymazat (musí být psány strojem, inkoustem nebo propiskou) Účetní doklady informují o vzniku hospodářské operace, registrují a ověřují ji. Druhy účetních dokladů: z hlediska obsahu: a)vnitřní(interní) - PPD. VPD, výdejka - zachycují pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky. vnější(externí) - faktura - zajišťují styk účetní jednotky s vnějším světem. podle místa vystavení dělíme účetní doklady: -vydané účetní jednotkou (směřující do jejího okolí) -došlé - směřující z vnějšího světa do účetní jednotky z hlediska počtu zaznamenaných operací: najednotlivé účetní doklady - obsahují jednu nebo více stejnorodých operací v rámci 1 dne. sběrnýúčetní doklad - shrnují více jednotlivých účetních dokladů, za delší období (týden, dekáda, měsíc) Náležitosti účetních dokladů: Základní obsah účetních dokladů je dán zákonem o účetnictví. Stanovuje minimum údajů nutných k tomu, abychom mohli doklad zaúčtovat. Po formální stránce není nic předepsáno (účetní jednotka si může tvořit své vlastní účetní doklady). Každý zápis v účetní knize musí být podložen účetním dokladem! Náležitosti účetního dokladu: označení účetního dokladu (Paragon, Faktura) popis účetního případu označení účastníků peněžní částka, množství a cena za jednotku datum vyhotovení ÚD datum uskutečnění účetního případu, pokud není shodné s datumem vyhotovení podpisy odpovědných osob za zaúčtování a za účetní případ Prvotní záznam(znamená zaznamenání hospodářských jevů současně nebo bezprostředně po jejich uskutečnění. Údaje musí být tak podrobné, abychom je mohli účetně zpracovat) se může stát účetním dokladem za předpokladu, že má všechny jeho náležitosti. V účetním dokladu nemusí být obsaženy všechny náležitosti přímo na dokladu, je možno doložit v příloze. Náležitosti daňového dokladu: viz účetní + DIČ (toho, od koho nakupujeme) datum uskutečněného zdanitelného plnění (kdy došlo k předání zboží, uskutečnění služby..) sazba DPH v % sazba DPH v Kč cena bez DPH v Kč cena celkem Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování Vyhlašují se jména a podpisové vzory lidí, pracovníků, kteří odpovídají za příslušné účetní případy a jejich zaúčtování. přezkušování účetních dokladů -věcné - množství - cena -formální - předepsané náležitosti příprava k zaúčtování třídění (pokladní, bankovní,...) očíslování(přidělení určitého čísla danému dokladu, podle zvoleného systému: - v časové řadě n1 - x - nezávisle na druhu dokladu - číslování jednotlivých druhů dokladů vlastní číselnou řadou (často se v čísle vyskytuje i kalendářní rok př.: 96 0001 - uvěcného hlediska jednotlivým typům dokladů přidělíme kód, číslo pak doplňujeme pořadovým číslem dokladu. evidence - vede se v pomocných knihách (kniha došlých faktur). účtovací předpis - zajišťuje spojitost účetních dokladů s účetními zápisy v účetních knihách. Znamená stanovení účtu a jeho strany. Jednoduché účetnictví - číslo strany a řádku v peněžním deníku. zaúčtování účetního dokladu - provádí se podle účtovacího předpisu účetními zápisy v účetních knihách úschova - je dokonce účetního roku v příručním archivu a po uzávěrce se účetní doklady předají do podnikového archivu na dobu 5 let po skončení účetního roku Doklady, které nejsou správně vyplněny jsou považovány za neprůkazné. Opravy účetních dokladů: přeškrtnutím chybného údaje tenkou čarou, tak aby byla zajištěna čitelnost původního záznamu, nad tím se uvede správný údaj s datem opravy a podpisem opravující osoby, používá se před zaúčtováním vyhotovení nového účetního dokladu Knihy jednoduchého účetnictví: Peněžní deník Kniha pohledávek a závazků Pomocné účetní knihy: (inventární kniha, materiálu a zásob, mzdová evidence, kniha cenin, pro evidenci nepřímých daní, jízd, pokladní, kniha tržeb, IM, zakázek) Vedení a postupy jednoduchého účetnictví vyhlašuje Ministerstvo financí – je důležité znát poslední změny. Vedení JÚ nutně předpokládá znalost zákona o daních z příjmu. Peněžní deník Záznamy jsou uspořádány z časového hlediska - časový zápis. Je určen pro záznamy peněžního charakteru: a) příjmy a výdaje v pokladně příjmy a výdaje na bankovním účtu Pokud nedojde k pohybu peněžních prostředků do PD nezapisujeme. Vede se v Kč, vede se pro neplátce i plátce DPH. Peněžní deník má tabulkovou formu - tabelární deník Po právní stránce není deník přesně předepsán (každý vypadá jinak). Je však předepsáno, comusí minimálně obsahovat: - přehled o peněžních prostředcích v hotovosti a ceninách - přehled o běžném účtě - přehled o příjmech zahrnovaných do základu daně (zdanitelné příjmy + rozpis) - příjmy nezahrnované do základu daně (nezdanitelné příjmy + rozpis) - výdaje zahrnuté do základu daně (uznatelné výdaje + rozpis) - výdaje nezahrnuté do zá

Témata, do kterých materiál patří