Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hospodářské středisko

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hospodářské středisko, kalkulace, vnitropodnikové účetnictví a)Pojem, zásady vedení HS, typy HS, náklady a výnosy v HS, rozpočet hospod. střediska b)Kalkulace – pojem, členění a popis, kalkulační vzorec, náklady v kalkulaci, metody stanovení kalkulací c)Vnitropodnikové účetnictví – charakteristika, organizace VPUCE, formy vedení (centralizovaný, decentralizovaná) a)Pojem, zásady vedení HS, typy HS, náklady a výnosy v HS, rozpočet hospod. střediska Hospodářská střediska jsou samostatně hospodařící vnitropodnikové útvary, které: sledují své náklady a výnosy a zjišťují svůjhospodářský výsledek; mají v peněžních jednotkách předem stanoveny úkoly (některá střediska, jako je např. výrobní středisko, mají stanoveny úkoly v hmotných jednotkách); sestavují si vlastní rozpočet nákladů a výnosů na určité období, a to minimálně na 1 měsíc a maximálně na 1 rok; evidují své vstupy a výstupu v peněžních jednotkách (střediskovénáklady a výnosy). Nejčastější typy hospodářských středisek Výrobní střediska (hlavní výroby, pomocné výroby, vedlejší výroby) Zásobovací střediska Správní střediska Odbytová střediska ROZPOČTY HOSPODÁŘKÝSCH STŘEDISEK - každé hospodářské středisko sestavuje na určité období rozpočet svých nákladů a výnosů, jehož údaje se po skončení tohoto období budou porovnávat s údaji z vnitropodnikového účetnictví Rozpočtování přímých nákladů - týká se výrobních středisek, podklady pro jejich výpočet jsou: technickohospodářské normy, plánovaný objem výroby Rozpočtování nepřímých nákladů - rozpočtování nepřímých nákladů je obtížnější, snáze se rozpočítávají náklady, které závisejí na délce období, je nutné vycházet z údajů minulých let s přihlédnutím k očekávaným změnám v objemu plánovaných výkonů a cenových či tarifních změnách Rozpočtování výnosů - rozpočet výnosů střediska bude mít dva podklady: plánovaný objem výroby, vnitropodnikové ceny jednotlivých výkonů, které si stanoví na úrovni vlastních nákladů b)Kalkulace – pojem, členění a popis, kalkulační vzorec, náklady v kalkulaci, metody stanovení kalkulací Pojem a členění - kalkulace představuje předběžné stanovení nebo následné zjištění jednotlivých složek ceny za jednotku výkonu – kalkulační jednici, kalkulační jednici může být 1 ks, 1 m, 1 l…. Podle doby, kdy je kalkulace sestavována, rozlišujeme kalkulaci předběžnou: sestavuje se před zahájením výroby, podkladem jsou technickohospodářské normy, spotřeby přímých nákladů a rozpočty nepřímých nákladů výslednou: sestavuje se po ukončení výroby, popřípadě po skončení sledovaného období, podkladem jsou údaje zjištěné z vnitropodnikového účetnictví Kalkulační vzorec - kalkulace se sestavují v jednotlivých položkách přímých a nepřímých nákladů, které tvoří kalkulační vzorec, skladba položek je závislá na druhu činnosti a její organizaci, účetní jednotka si volí takový kalkulační vzorec, který nejlépe vyhovuje konkrétním podmínkám, nejčastěji používané kalkulační položky je možno poskládat do kalkulačního vzorce takto přímý materiál přímé mzdy ostatní přímé náklady výrobní režie vlastní náklady výroby zásobovací režie správní režie odbytové náklady úplné vlastní náklady zisk prodejní cena ČLENĚNÍ NÁKLADŮ - náklady se dají rozdělovat různým způsobem podle toho, z jakého úhlu pohledu je sledujeme 1. podle struktury účetního hospodářského výsledku - provozní 50 – 55 - finanční 56 – 57 - mimořádné 58 2. podle zákona o daních z příjmů - daňově uznatelná - daňově neuznatelná 3. podle místa jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik - členění nákladů podle jednotlivých hospodářských středisek 4. podle závislosti na objemu produkce - fixní (stále) - variabilní (proměnlivé) 5. podle způsobu stanovení na kalkulační jednici - přímé (jednicové): dají se přímo přesně stanovit na jednotku výkonu, jde o náklady, jejichž výše se přímo úměrně mění s objemem výroby, účetní jednotky si stanoví normy spotřeby těchto nákladů na kalkulační jednici, nejčastěji se setkáme s tímto členěním přímých nákladů: přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady - nepřímé (režijní): jde o společné náklady, které slouží k zajištění a doplnění výrobního procesu, jedná se například o spotřebu režijního materiálu, režijní mzdy, pojistné z režijních mezd, odpisy DM, opravy a udržování, cestovné, nájemné 6. dále se člení náklady v rozpočtech na prvotní a druhotné - prvotní: spotřeba materiálu, mzdové náklady, odpisy DM - druhotné (vnitropodnikové): jsou to náklady vzniklé při dodávkách výkonů mezi jednotlivými středisky podniku, N vznikne v odebírajícím středisku, V ve středisku dodávajícím ZPŮSOBY STANOVENÍ NÁKLADŮ NA KALKULAČNÍ JEDNICI - přímé náklady se v předběžných kalkulacích stanoví obvykle podle technickohospodářských norem, postup při stanovení režijních nákladů lze rozdělit na dvě části, nejprve lze zjistit jejich celkový objem, další výpočet pak už závisí na rozmanitosti sortimentu výroby, obecně režijní náklady na kalkulační jednici vypočítají, když jejich rozpočtenou výši vydělíme zvolenou rozvrhovou základnou, podle způsobu jejího stanovení pak rozeznáváme dvě kalkulační techniky: kalkulace dělením, kalkulace přirážková KALKULACE DĚLENÍM - jde o jednodušší z obou technik, ale její využití je omezené, používá se totiž pouze při stejnorodé výrobě, má dvě modifikace a) kalkulace prostým dělením - pokud je předmětem činnosti výroba pouze jediného druhu výrobku, rozpočtové režijní náklady se vydělí plánovaným množstvím výrobků b) kalkulace dělením s poměrovými čísly - pokud se podnik zabývá výrobou několika druhů stejnorodých výrobků, zajistí se rozvržení režijních nákladů pomocí poměrových čísel, tato čísla vyjadřují poměr mezi náklady na jednotlivé druhy výrobků, pro výpočet poměrových čísel se zvolí za základ jeden z výrobků, který dostane poměrové číslo 1, náklady na ostatní výrobky se pak k němu připočítají KALKULACE PŘIRÁŽKOVÁ - při výrobě několika nákladově různorodých výrobků už kalkulaci dělením použí nelze, protože jednotlivé druhy výrobků vyvolávají v jednotlivých kalkulačních položkách různou výši nákladů, re

Témata, do kterých materiál patří