Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářský výsledek a jeho složky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. Hospodářský výsledek a jeho složky - představuje rozdíl mezi N a V a může být bud zisk nebo ztráta Hospodářský výsledek se skládá: z provozního hospodářského výsledku (porovnání zůstatků účtů 50 - 55 a 60 - 65) z finančního výsledku ( 56 - 57 a 66 - 67) z mimořádného hospodářského výsledku (účt. skup. 58 a 68) Součet provozního a finančního výsledku je hospodářský výsledek z běžné činnosti. Takto zjištěný hospodářský výsledek je tzv. Účetní hospodářský výsledek (účetní zisk). Jestliže zjišťujeme povinnost k dani z příjmů, musíme tento účetní zisk upravit takto: připočítáme náklady a to např.: náklady na reprezentaci, cestovné nad limit, kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, pokuty a penále, tvorbu rezerv, atd....) musíme odečíst výnosy - čerpání rezerv a výnosy zdaněné srážkou u zdroje (přijatý dividend) Zisk je důležitým finančním zdrojem podniku, může se použít k investování do výrobních činitelů pro rozšíření podnikové činnosti, k výplatě dividend nebo odměn zaměstnancům a podnikateli. Z celkového zisku, hrubého zisku musí podnik nejprve odvést část státu v podobě daně z příjmu. Ztrátasnižuje finanční zdroje podniku, který nemůže úspěšně obnovovat svou činnost. Pokud tato situace trvá delší dobu, podnik musí svou činnost ukončit. Své hospodaření podnik sleduje v účetnictví, vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období. Hospodářský výsledek vykazujeme vevýkazu zisků a ztrát, porovnáváme náklady a výnosy, daňový základ a zjišťujeme daň z příjmu. Další položky upravující hospodářský výsledek Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady a výnosy musí věcně zobrazit hospodářskou a finanční situaci podniku. To znamená, že: musíme zajistit, aby v nákladech a výnosech byly pouze ty, které s časovým účetním obdobím souvisí věcně i časově musíme vyloučit ty náklady a výnosy, které se týkají příštího účetního období. Náklady.příštích.období381(já platím dodavateli - předplatné), Výdaje.příštích.období383(já platím dodavateli - nájem zpětně) Výnosy.příštích.období384(mně platí odběratel předem), Příjmy.příštích.období384(mně platí odběratel zpětně- nájem) Kurzové rozdíly Vznikají při styku se zahraničními dodavateli nebo odběrateli. Pohledávku či závazek musím vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury, u závazku v den, kdy faktura došla.kurzové rozdíly účtujeme na663 - Kurzové zisky a563 - Kurzové ztráty. Opravné položky - zřizují se na podkladě inventarizace, v účtových skupinách09, 19, 29, 39. (manko, přebytek) Dohadné položky - rozdělujeme na aktivní a pasivní. Naaktivní účtujeme: vzniklou škodu u které pojišťovna dosud neuzavřelo výpočet příslušné náhrady - napasivní dohadné položky účtujeme pasívní nevyfakturované dodávky nebo závazky k úhradě, zaviněné škody a pod.

Témata, do kterých materiál patří