Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Inventarizace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- - Inventarizace Inventarizace zahrnuje činnosti: zjištění skutečného stavu = inventura srovnání skutečného stavu se stavem účetním a vyčíslení rozdílů (manko, přebytek) vypořádání rozdílů Inventura taková činnost, kdy zjišťujeme skutečný stav aktiv a pasiv, jejich oceňování a písemné zaznamenání fyzická – přeměření, přepočítání, převážení (použití u hmotného majetku – u zásob materiálu, výrobků, zboží, strojů, inventáře…) dokladová – použití u pohledávek, u vkladů a úvěrů na bankovních účtech - stav podle našich záznamů si ověříme písemným potvrzením od našich partnerů (banka, odběratel…) Řádná inventarizace zásob, pohledávek a závazků 1x ročně, dlouhodobého majetku 1x za dva roky. Inventarizace peněžních prostředků se musí provádět nejméně 4x ročně a z toho musí být alespoň dvě inventarizace neočekávané. Inventarizaci provádí inventarizační komise. řádná (podle zákona o účetnictví) mimořádná (při organizačních změnách – vznik, zrušení a rozdělení účetní jednotky při změně odpovědného pracovníka, po živelné pohromě, vloupání, zpronevěře a při ostatních mimořádných příležitostech) úplná (všechny složky majetku) dílčí (některé složky majetku) Inventarizační rozdíly zjištěné v pokladně po inventarizaci pokladní hotovost < zůstatek hotovosti v pokladní knize⇒ pokladní schodek 211 Pokladna 335 Pohledávky za zaměstnanci 331 Zaměstnanci pokladní hotovost > zůstatek hotovosti v pokladní knize⇒ pokladní přebytek 688 Ostatní mimořádné výnosy 211 Pokladna Inventarizační rozdíly zásob – mat., zboží, nedokončené výroby, výrobků … jsou výsledkem inventarizace porovnání skutečného stavu se stavem účetním u zásob se provádí fyzická inventarizace (inventura) provádí se min 1x za rok (řádná k 31. 12.) inventarizační rozdíly musí být zaúčtovány v tom účetním období, ve kterém byly zjištěny manka, přebytky, stav je v pořádku 1. skutečný stav < účetní stav rozdíl = manko (není doložen účetním dokladem) manka nezaviněná do výše norem přirozených úbytků úbytek je způsoben vnějšími vlivy nebo manipulací (vyschnutí, rozprášení…) normy přirozených úbytků stanoví množství úbytků, které je při určitých podmínkách odůvodněné účtují se jako spotřeba materiálu 112 Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu ostatní manka patří sem nezaviněná manka nad normy přirozených úbytků, zaviněná manka do normy přirozených úbytků, manka u zásob, kde není norma mank stanovena ostatní manka posoudí inventarizační komise a podle míry zavinění předepíše odpovědným pracovníkům účtují se jako mimořádný náklad přijaté náhrady jsou mimořádný výnos 112 Materiál na skladě 582 Manka a škody 688 Ostatní mimořádné výnosy 335 Pohledávky za zaměstnanci Náhrada za manka v hotovosti 211/335 srážkou ze mzdy 331/335 platbou na běžný účet 221/335 2. stav účetní < stav skutečný rozdíl = přebytek 688 Ostatní mimořádné výnosy 112 Materiál na skladě Škody na zásobách materiálu způsobených fyzickým znehodnocením nebo živelnými pohromami se účtují jako ostatní manka vzniklá škoda se předepisuje k náhradě odpovědným osobám, nebo škodu nahradí pojišťovna přiznaná náhrada od pojišťovny se účtuje jako pohledávka na účtu 378 – Jiné pohledávky 112 Materiál na skladě 582 Manka a škody 688 Ostatní mimořádné výnosy 378 Jiné pohledávky 221 BÚ Účtování materiálu způsob B Přebytky 688 Ostatní mimořádné výnosy 501 Spotřeba materiálu Manka ostatní manka 501 Spotřeba materiálu 582 Manka a škody manka do normy - neúčtují se Zásoby vlastní výroby Přebytky 611, 612, 613 121, 122, 123 Manka do normy 121, 122 123 611, 612, 613 ostatní manka 121, 122 123 582 Manka a škody Zboží Inventarizační rozdíly a) přebytky 132/688 b) manka do normy 504/132 c) ostatní manka 582/132 Škody na ceninách 213 Ceniny 582 Manka a škody Přebytky 688 Ostatní mimořádné výnosy 213 Ceniny Schodek na ceninách (manko u cenin se uhrazuje stejně jako manko peněz) 213 Ceniny 335 Pohledávky za zaměstnanci

Témata, do kterých materiál patří