Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Přípravné práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. Přípravné práce na konci účetního období kontrola správnosti účetních zápisů (formální, věcná) inventarizace – pojem, druhy, postup účtování inventarizačních rozdílů a opravných položek účtování dalších účetních operací na konci úč. období - závěrečné operace u zásob - časové rozlišení nákladů a výnosů - aktivní a pasivní dohadné položky - kursové rozdíly k rozvahovému dni - opravné položky a odpis pohledávek - rezervy KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNÍCH ZÁPISŮ před uzavřením účetních knih je třeba provést kontrolu účetnictví -- kontrola podvojnosti účetních zápisů – zjišťujeme pomocí předvahy - kontrola shody syntetické a analytické evidence – pomocí kontrolních soupisek na počáteční stav běžného období (kontrola dodržení zásady bilanční kontinuity) =provedeníinventarizace majetku a závazků INVENTARIZACE - POJEM, DRUHY, POSTUP Účetnictví (účetní závěrka) musí věrně zobrazovat skutečný stav majetku a závazků, a protozákon o účetnictví stanoví povinnostminimálně 1x ročně ke dni účetní závěrky (nejčastěji 31. 12.) provést inventarizaci. - nelze o způsobu B – průběžná ne Cílem inventarizace je: a)kontrola věcné správnosti účetnictví veškerého majetku a závazků a ověřují, zda odpovídá stavu účetním b)kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků Inventarizaci provádíinventarizační komise jmenovaná statutárním orgánem, tvoří ji pracovníci podniku. Výsledkem inventarizace jeinventarizační zápis,kterýobsahuje inventar. rozdíly a jejich vypořádání + podpisy členů inventarizační komise. Úč. jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků podobu 5 let po jejím provedení. Druhy inventarizace Periodická inventarizace- provádí se k okamžiku sestavení účetní závěrky řádná – provádí se pravidelně k poslednímu dni účetního období (31. 12.) mimořádná – v jiném termínu-ke dni zániku účetní jednotky, den zrušení bez likvidce… Průběžná– provádí se kdykoli v průběhu úč. období – pouze u zásob účtovaných podle druhů nebo podle míst jejich uložení u DHM movitého, který je v soustavném pohybu (např. vagóny) Postup inventarizace nejdříve se provedeinventura= zjištění skutečného stavu aktiv a pasiv, jejich ocenění a písemné zaznamenání doinventurního soupisu, které obsahují (ZoUCE § 30): Druhy inventury a) fyzickáb) dokladová – zjištění skutečného stavu pohledávek a závazků, popř. ost. složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru (kontrola dokladů) př:inventura pohledáveka závazků – soupis neuhrazených odběr. a dodav. faktur – jsou potvrzeny odběrateli (dodavateli),inventura peněz na BÚ – výpis z bankovního účtu k 31. 12. Při periodické inventarizaci je možno inventuru zahájit nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem a ukončit nejpozději 2 měsíce po něm. inventurou zjištěný skutečný stav seporovná se stavem účetním na účtech v účetních knihách azjistí se inventarizačním rozdílem. Skutečný stavÚčetní stav Pokladna výčetkapokladní kniha Zásobysoupis maj.skladní karty - skutečný stav je nižší než účetní => manko (schodek) - skutečný stav je vyšší než účetní => přebytek zjistí se příčiny a odpovědné osoby- zbylá manka se podle míry zavinění odpovědné osoby předepíší k náhradě inventarizační rozdíly se účetně vypořádají- přebytek => účetní stav se zvýší Inventarizace se musí provádět u všech účtů!!! ÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮA OPRAVNÝCH POLOŽEK Inventarizace účt. tř. 0 – Dlouhodobý majetek je třeba zkontrolovat, zda souhlasí stavy DM na účtech s analytickou evidencí na inventárních kartách. (PZ, přírůstky, úbytky, KZ), účet 042 – příp. zůstatek doložit Účtování inventarizačních rozdílů: 1. Chybějící dlouhodobý majetek (manko) a) DHM odpisovaný549/08x b) DHM neodepisovaný549/03x c) DNM549/07x Daňově uznáno za předpokladu, že - Jde o krádež způsobenou neznámým pachatelem a máme potvrzení od policie - Jde o škodu živelnou - Je zaúčtován výnos minimálně ve výši škody 2. Nově nalezený DM (přebytek) - ocenění v RPC a) DHM odpisovaný02x/07x b) DHM neodpisovaný03x/648 c) DNM01x/07x vstupní cena = oprávky => tento DM se dále NEODEPISUJE Inventarizace účt. tř. 1 – Zásoby - účet 111 resp. 131 nesmí mít zůstatek k 31.12. Účtování inventarizačních rozdílů: MANKA nezaviněná do výše norem přirozených úbytků(daňově uznatelné náklady) = úbytek hmotnosti v důsledku působení přírodních vlivů nebo manipulaci s materiálem (vysychání, rozprášení) - účetní jednotka si stanoví sama tzv.normy přirozených úbytků VÚD – manko do normy u materiálu501/112 VÚD – manko do normy u zboží (ztratné)504/132 VÚD – manko do normy u zásob vl. výroby58x/12x ostatní manka manka nad normu přirozených úbytků manka, u kterých není stanovena norma daňově uznatelné náklady do výše předepsaných náhrad VÚD – ostatní manka549/112 VÚD – předpis manka k náhradě335/648 PPD – úhrada manka do pokladny211/335 VBÚ – úhrada manka na BU221/335 VÚD – úhrada manka srážkou ze mzdy331/335 PŘEBYTKY - jsou to zásoby, které jsou na skladě, ale nejsou zaúčtovány do příjmů, je provozním výnosem VÚD – přebytekmateriál, zboží112(132)/648 VÚD – zásoby vlastní výroby12x/58x Přebytky a manka stejného inventarizačního období a u stejných druhů zásob lze vzájemně vyrovnat (př.: mouka 1 kg a mouka 2 kg) Inventarizace účt. tř. 2 – Finanční účty 261 – Peníze na cestě – zůstatek 0, pokud není – doložit 211 a 221 – zůstatky musí souhlasit se skutečným stavem (inventura pokladny a výpis z účtu) Inventarizace v pokladně skutečný stav pokladní hotovosti se zjistí fyzickou inventurou (pokladní skonto: výčetka, účetní stav, rozdíl, podpisy pokladníka a účetního) a porovná se se stavem účetním v pokladní knize a na účtu 211 Inventarizační rozdíly v pokladně Schodek – skutečný stav je menší než účetní - účetní stav je nutno snížit na stav skutečný -> pokladník vystaví VPD a zapíše jej do pokladní knihy 1) VPD – pokladní schodek 569/211 2) VÚD – předpis manka k náhradě pokladníkovi335/668 3a) PPD – úhrada manka v hotovosti211/335 3b) VBÚ – úhrada manka na BÚ221/335 3c) VÚD – úhrada manka srážkou ze mzdy331/335 Přebytek – skutečný stav je větší než účetní

Témata, do kterých materiál patří