Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Přípravné práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. Přípravné práce na konci účetního období

kontrola správnosti účetních zápisů (formální, věcná)

inventarizace – pojem, druhy, postup

účtování inventarizačních rozdílů a opravných položek

účtování dalších účetních operací na konci úč. období

- závěrečné operace u zásob

- časové rozlišení nákladů a výnosů

- aktivní a pasivní dohadné položky

- kursové rozdíly k rozvahovému dni

- opravné položky a odpis pohledávek

- rezervy

KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNÍCH ZÁPISŮ

  • před uzavřením účetních knih je třeba provést kontrolu účetnictví

  1. kontrola formální správnosti - kontrolujeme, zda jsou zaúčtovány všechny úč. případy, číslování úč. dokladů - kontrola podvojnosti účetních zápisů – zjišťujeme pomocí předvahy

- kontrola shody syntetické a analytické evidence – pomocí kontrolních soupisek

- kontrola návaznosti konečných zůstatků rozvahových účtů předchozího účetních období na počáteční stav běžného období (kontrola dodržení zásady bilanční kontinuity)

  1. kontrola věcné správnosti účetních zápisů = provedení inventarizace majetku a závazků

INVENTARIZACE - POJEM, DRUHY, POSTUP

Účetnictví (účetní závěrka) musí věrně zobrazovat skutečný stav majetku a závazků, a proto zákon o účetnictví stanoví povinnost minimálně 1x ročně ke dni účetní závěrky (nejčastěji 31. 12.) provést inventarizaci.

- nelze o způsobu B – průběžná ne

Cílem inventarizace je:

a) kontrola věcné správnosti účetnictví – úč. jednotky inventarizací zjišťují skutečné stavy veškerého majetku a závazků a ověřují, zda odpovídá stavu účetním

b) kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků

Inventarizaci provádí inventarizační komise jmenovaná statutárním orgánem, tvoří ji pracovníci podniku. Výsledkem inventarizace je inventarizační zápis, který obsahuje inventar. rozdíly a jejich vypořádání + podpisy členů inventarizační komise.

Úč. jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.

Druhy inventarizace

Periodická inventarizace - provádí se k okamžiku sestavení účetní závěrky

řádná – provádí se pravidelně k poslednímu dni účetního období (31. 12.)

mimořádná – v jiném termínu - ke dni zániku účetní jednotky, den zrušení bez likvidce…

Průběžná – provádí se kdykoli v průběhu úč. období

– pouze u zásob účtovaných podle druhů nebo podle míst jejich uložení

u DHM movitého, který je v soustavném pohybu (např. vagóny)

Postup inventarizace

  1. nejdříve se provede inventura = zjištění skutečného stavu aktiv a pasiv, jejich ocenění a písemné zaznamenání do inventurního soupisu, které obsahují (ZoUCE § 30):

Druhy inventury

a) fyzická – zjištění skutečného stavu hmotného majetku počítáním, měřením a vážením (např. zásoby, pokladna)b) dokladová – zjištění skutečného stavu pohledávek a závazků, popř. ost. složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru (kontrola dokladů)

Témata, do kterých materiál patří