Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účetní uzávěrka a závěrka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní uzávěrka a závěrka a)Pojem, postup – příprava – inventarizace, účetní případy na konci účetního období, uzavření účtů, zjištění VH, výpočet daňového základu a DzP b)Účetní závěrka – pojem, popis účetních výkazů, podmínky auditu, zveřejňování závěrky, daňové přiznání VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - sestavení účetní závěrky uzavírá účetní práce v konkrétním účetním období, ještě před tím musí účetní jednotky uvést účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka věrně zobrazovala stav majetku a zdrojů jeho krytí, dále pak i výsledek hospodaření za účetní období, teprve potom bude moci splnit účetní závěrka svůj hlavní cíl – poskytnout komplexní informace o účetní jednotce vedení firmy. Práce, které účetní jednotku v této souvislosti čekají lze rozdělit: 1. přípravné práce před účetní uzávěrkou - přípravné práce zahrnují provedení inventarizací a zaúčtování účetních operací, které do běžného období patří a bez nichž by zůstatky na rozvahových účtech věrně nezobrazovaly stav majetku a zdrojů a ani výsledek hospodaření by nebyl vyčíslen ve správné výši, jde zejména o tyto činnosti: 1. inventarizace majetku a závazků 2. závěrečné operace u zásob 3. kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů 4. zaúčtování dohadných položek 5. tvorba a zaúčtování rezerv 6. zaúčtování kursových rozdílů 7. odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám 8. výpočet a zaúčtování spatné daně z příjmů 9. výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů 2. účetní uzávěrka představuje uzavření účtů, převedení zůstatků po skončení přípravných prací se provádí účetní uzávěrka, spočívá v tom, že zůstatky ze všech účtů se převedou na dvojici uzávěrkových účtů, zůstatky z rozvahových účtů se převedou na účet 702, zůstatky z účtů výsledkových na účet 710, oba tyto účty se stanou podkladem pro sestavení účetních výkazů 3. účetní závěrka – sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha) Rozvaha - představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv Výkaz zisků a ztrát určuje náklady, výnosy, hospodářský výsledek - zjišťuje se za každý měsíc HV, povinně se sestavuje 1x ročně (4x) nepovinně 1x měsíčně, čtvrtletně, výsledovka – sestavuje se na konci účetního období MD 710 = ztráta D 710 = zisk Sleduje výsledek hospodaření z: Provozní činnosti = provozní výnosy – provozní N (60. – 65., 50. –55.) Finanční činnosti = finanční V – finanční N (66. – 67., 56. – 57.) Mimořádné činnosti = mimořádné V – mimořádné N (68., 58.) Běžné činnosti = HV z provozní činnosti + HV z finanční činnosti – daň Příloha - příloha má stanovený obsah, příloha se sestavuje v plném rozsahu obecné údaje o účetní jednotce informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát DRUHY A ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY řádná účetní závěrka – sestavuje se k rozvahovému dni mimořádná účetní závěrka – sestavuje se v mimořádných situacích, likvidace podniku, kontrola mezitimní závěrka – sestavuje se, pokud si to vyžadují zvláštní předpisy, i během účetního období Rozsah: výkazy v plném rozsahu – musejí sestavovat všechny a. s., a dále všechny účetní jednotky, které mají zákonem stanovenou povinnost auditu výkazy ve zjednodušeném rozsahu – sestavují všechny účetní jednotky POVINNOST OVĚŘENÍ AUDITOREM - povinnost auditu mají a. s., podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, FO Zveřejňování Údaje z účetní závěrky se povinně zveřejňují v obchodním rejstříku. U větších firem bývá také součástí výroční zprávy.

Témata, do kterých materiál patří