Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní uzávěrka a závěrka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účetní závěrka v účetnictví Účetní závěrka = soubor účetních výkazů za ÚJ - cílem účetní závěrky je poskytnout komplexní informace o ÚJ, managementu, statním institucím a bankovním úřadům Účetní uzávěrka - Účetní uzávěrka je proces, při kterém ÚJ zjišťuje následující údaje: obraty stran MD a DAL jednotlivých účtů, konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů, konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů. - znamená uzavření všech účtů v účetnictví (převedení zůstatků na účet710 a 702) -např. MD 710/D 5xx – uzavření nákladových účtů MD 6xx/D 710 – uzavření výnosových účtů MD 702/D aktiva – uzavření aktivních účtů MD pasiva/D 702 – uzavření pasivních účtů ->účetní HV se přeúčtuje v případěztráty na vrub konečného účtu rozvažného (např.MD 702/D 710) -v případěziskuve prospěch konečného účtu rozvažného (např.MD 710/D 702). - podává přehled o majetku a zdrojích krytí a o HV předepsaném členění - účetní závěrka musíposkytovat komplexní a pravdivý obraz o podniku a jeho hospodaření v minulém účetní období - účetní závěrkaobsahuje tyto výkazy: Rozvaha – obsahuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a o vlastním kapitálu, tedy o aktivech a pasivech Výkaz zisku a ztráty– informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich struktuře a o dosaženém hospodářském výsledku Příloha k účetní závěrce kromě těchto výkazů, některé ÚJ vykazují ještě: Výkaz – přehled o peněžních tocích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ZoÚ §18 Výkazy ROZVAHA - strukturu najdeme ve vyhlášce 500 poskytuje informace o majetku firmy a o zdrojích krytí tohoto majetku obsahuje informace o dosaženém HV jednotlivá aktiva a pasiva jsou označeny písmeny latinské abecedy a podrobnější členění označeno římskými číslicemi rozvaha začíná účtem 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál Aktiva –uváděny ve 4 hodnotách 1)Brutto hodnota běžného období - výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky 2)Korekce b.o. - hodnota oprávek a opravných položek 3)Netto b.o. - Brutto – (minus) korekce 4)Netto (minulé období) - výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky - čistá hodnota z minulé závěrky Pasiva - značeny písmeny latinské abecedy - podrobnější členění - sloupce se člení pouze na strany běžného a porovnává se se stavem minulého období - PASIVA = AKTIVA Struktura aktiv v rozvaze - rozdělena do sloupců:číslo řádku název položky ( s rozdělením do skupin) běžné účetní období (brutto, korekce, netto) minulé období brutto – výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky korekce – výše opravných položek a oprávek netto – výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky Struktura pasiv v rozvaze - rozdělena do sloupců:číslo řádku název položky ( s rozdělením do skupin) běžné účetní období minulé období VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT dává nám přehled o nákladech a výnosech ÚJ N a V se zdeprolínajíza účelem zjištění HV v předepsaném členění Sloupce jsou zde značeny pouze stavy běžného období a minulého období N jsou označeny písmeny latinské abecedy V jsou označeny římskými číslicemi PŘÍLOHA nemá předepsané členění má pouze stanovený obsah: Obecné informace o ÚJ Informace o účetních metodách a zásadách Vysvětlující údaje o rozvaze a výkazu zisků a ztrát - vyhláška 500, hlava IV. (strana 48 = ÚZ) Druhy účetních závěrek - zákon o účetnictví vymezujetyto druhy účetních závěrek: Řádná – sestavuje ji ÚJ k poslednímu dni běžného účetního období (tj. 31.12) Mimořádná – sestavuje ji účetní jednotka v mimořádných situacích (např. ke dni ukončení činnosti nebo při vstupu do likvidace) Mezitímní – vyžaduje – li to zvláštní zákon - neuzavírají se účetní knihy Rozsah účetní závěrky účetní závěrka se sestavuje ve zjednodušeném nebo plném rozsahu PLNÝ – sestavují ji akciové společnosti + ÚJ, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem ZJEDNODUŠENNÝ– mohou použít ostatní ÚJ Ověřování účetní závěrky auditorem ZoÚ §20 Akciové společnosti mají ověřování auditorem, jestliže překročí 1 kritérium ostatní ÚJ -> jestliže překročí 2 kritéria Kritéria počet zaměstnanců (vyšší než 60) aktiva (40 mil.) obrat (80 mil.) Povinnosti, které má ÚJ s účetní závěrkou účetní závěrka musí být schválena schvalují ji nejvyšší orgány ÚJ (valná hromada) účetní závěrka se předkládá místně příslušnému FÚ společně s daňovým přiznáním k dani z příjmu – termín podání do31.3. (1.4.) následujícího roku (platí pro ÚJ, které nemají povinný audit a daňové přiznání nezpracovává daňový poradce) - v ostatních případech do30.6. (1.7.) -ÚJ, které se zapisují do obchodního rejstříku, mají povinnost účetní závěrku a výroční zprávu zveřejnit vložením do sbírky listin obchodního rejstříku Schéma účetní uzávěrky: PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Inventarizace majetku – ÚS x SS - manko, přebytek Zaúčtování účetních operací na konci účetního období - závěrečné operace zásoby – 389, 119, způsob B – KZ 112/501 - časové rozlišení N a V v užším a širším pojetí - 381, 382, 383, 384, 385 - dohadné účty - rezervy - kurzové rozdíly – pohledávky a závazky - devizové účty - valutová pokladna k 31. 12. - odpis pohledávek, opravné položky k pohledávkám (= Neuhrazené pohledávky) Kontrola správnosti účetních zápisů -kontrola syntetických a analytických evidencí (kontrolní soupiska analytických účtů) - obratová předvaha (MD = D) SAMOSTNATNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - zjištění HV - výpočet daně z příjmu - uzavření všech účtů Zjištění hospodářského výsledku Provozní HV (60 - 64), (50 - 55) Finanční HV (66), (56 – 57) Mimořádný HV (68), (58) Provozní + Finanční= HV z běžné činnosti HV z běžné činnosti + mimořádný HV =účetní HV Účetní HV – Daň z příjmů =Disponibilní HV(patří ÚJ) Výpočet daní z příjmů § 24 – výčet, co je daňově uznatelné § 25 – výčet co je daňově neuznatelné Typické nedaňové N 513 545 543 528 – výdaje přesahující limity 512. 2 – cestovné nad limit 554 559 591 – daně 532, 538 – pokud daně nebyly zaplaceny Dary Minimální možná částka = 2.000,- V úhrnu lze odečíst nejvýše = 10% Můžeme poskytovat na: vědu a vzdělání : výzkumné a vývojové účely : kulturu Snížený základ daně Zaokrouhlujeme na celé tisíce Kč dolů Uzavírání účtů

Témata, do kterých materiál patří