Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní závěrka a uzávěrka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účetní závěrka a uzávěrka který právní předpis upravuje provádění účetní závěrky a uzávěrky co tvoří účetní závěrku co tvoří účetní uzávěrku při vedení jednoduchého účetnictví co tvoří účetní uzávěrku při vedení podvojného účetnictví co je obsahem „přílohy“ před účetní závěrkou a uzávěrkou by měla být provedena inventarizace, dokladová a fyzická inventura ověřující správnost údajů měly by se sestavovat tzv. předvahy -obratová – obraty běžného roku se musí rovnat MD a Dal - má význam při ručním účtování -zůstatková – z počátečních zůstatků – dnes používáme 701 uzávěrka deníku – napíší se účetní případy spojené s převodem zůstatků účtů - poslední zápis – převod zůstatku účtu 710 - nezapomenout zaúčtovat účetní případy, které se účtují k 31.12 odpisy opravné položky rezervy na opravu majetku zrušit zůstatek 111, 131 kurzové rozdíly u zam. - rezerva na nevybranou dovolenou - časové rozlišení - daňové povinnosti (zálohy na daň silniční, nemovitostí, DPH, daň z příjmů) Charakteristika účetní uzávěrky a závěrky V určitých intervalech je třeba informace běžného účetnictví shrnout a dovolit vytvoření reálné představy o celkových stavech majetku, zdrojů, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. To se děje prostřednictvím tzv. uzávěrky účetních knih. Účetní závěrka vychází z údajů účetní uzávěrky běžného účetnictví. Účetní závěrka, tj. účetní výkazy - rozvaha (bilance) – obsahuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a o vlastním jmění - výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – obsahuje údaje o struktuře a výši nákladů, výnosů a informuje o dosaženém hospodářském výsledku za účetní období - příloha k účetní závěrce (vysvětlující informace) – obsahuje údaje týkající se způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování použitých v účetním období za něž se účetní závěrka sestavuje příloha má 4 části - údaje o účetní jednotce - zvolené způsoby odepisování,účtování o zásobách - výkaz cash - flow - výroční zpráva Účetní jednotky sestavují účetní závěrku buď jako -řádnou – k poslednímu dni účetního období -mimořádnou – ke dni zrušení bez likvidace, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo den účinnosti prohlášení konkurzu nebo vyrovnání, ke dni skončení likvidace nebo konkurzu apod. Některé účetní jednotky musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem výše obratu 40 milionů výše čist. obchodního jmění 20 milionů v a.s. (dle zákona o účetnictví) součástí výroční zprávy musí být výrok auditora a.s. musí odeslat účetní závěrku všem svým akcionářům, musí to sdělit českému statistickému úřadu, finančnímu úřadu a obchodnímu věstníku Účtování při účetní uzávěrce - uzavření jednotlivých účetních knih uzavření spočívá ve stanovení obratů, tj. souhrnu pohybů strany MD účtů a strany Dal, obraty se zjišťují ve všech účetních knihách (deník, analytické a syntetické účty) Při účetní uzávěrce se zjistí souhrnné informace o obratech, součtech a konečných stavech a ty se podvojným účetním zápisem převedou na uzávěrkové účty - 710 – účet zisků a ztrát - 702 – konečný rozvážný účet Účet zisků a ztrát uzavírá výsledkové účty a poskytuje souhrnné informace o tvorbě a velikosti hospodářského výsledku. Konečný rozvážný účet uzavírá rozvahové účty a poskytuje souhrnné informace o stavu a struktuře majetku – aktiv a zdrojů majetku – pasiv a vlastního jmění účetní jednotky. Mimořádná činnost – rozdíl účtů 68. – 58. aby bylo možno zaúčtovat daň, je třeba zjistit HV - pro účty finanční analýzy se účetní HV skládá z dílčích HV 1 - provozní HV (60.-65. minus 50. – 55.) 2 - finanční HV (66.,67. minus 56., 57.) = HV z běžné činnosti 3 - mimořádný HV = HV z mimořádné činnosti HV účetní(před zdaněním) Jednoduché účetnictví - účetní období se končí zavřením účetních knih a sestavením 2 výkazů výkaz o majetku a závazcích výkaz příjmů a výdajů zjistí se daňová povinnost, vypočtenou daň zapíšeme do knihy závazků na další období - při ztrátě také podám daňové přiznání a v dalších 7 letech mohu ztrátu od základu daně odečítat (pouze pokud se po odečtení nedostanu do ztráty)

Témata, do kterých materiál patří