Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Závazky z obchodního styku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU charakteristika účtové třídy 3 závazky u dodavatelů, reklamace vůči dodavatelům nákup ze zahraničí – kursové rozdíly přijaté provozní zálohy závazky ze směnek CHARAKTERISTIKA ÚČTOVÉ TŘÍDY 3 zúčtovací vztahy = vztahy podniku k okolí vyjádřené v Kč -pohledávky = náš nárok-závazky = naše povinnost uhradit jiné osobě (jen krátkodobé, dlouhodobé jsou jen ve 4. třídě) 4) Účtové skupiny: 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) – A 32 – Závazky (krátkodobé) – P 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SZ – A i P 34 – Zúčtování daní a dotací – A i P pasiva 35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva – A 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva – pasiva 37 – Jiné pohledávky a závazky – A i P 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv – A i P 39 – Opravné položky ke zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování– opravnéúčty Oceňování závazků - v nominální hodnotě = hodnota platná v době vzniku závazku, je doložena dokladem Analytická evidence podle obchodních partnerů – dodavatelé zůstatek konta = účtu dodavatele se nazývá SALDO => SALDO KONTO pohledávky a závazky nelze vzájemně vyrovnávat kromě pohledávek a závazků ke stejné osobě ve stejné měně (české) se splatností do 1 roku Závazky z obchodního styku závazky vůči dodavatelům – 321 závazky v cizí měně – kurzové rozdíly závazky z provozních záloh – 324 Přijaté provozní zálohy závazky ze směnek – 322 Směnky k úhradě ostatní a jiné závazky – 325 a 379 ZÁVAZKY U DODAVATELŮ Závazky u dodavatelů účtujeme na základě FAD na účet 321 na stranu Dal a na stranu MD účtujeme podle toho, za co faktura je: FAD – za materiál, za zboží zp. A111,131/321 FAD – za materiál, za zboží zp. A501, 504/321 FAD – za služby51x/321 Plátce – účtuje DPH 343/321u neplátce DPH DPH se neúčtuje VBÚ – úhrada dodavatelům321/221 REKLAMACE VŮČI DODAVATELŮM Pokud zjistí účetní jednotka při přejímce materiálu nesrovnalosti mezi skutečností a dokladem dodavatele v množství, jakosti nebo ceně, vyhotoví zápis o vadách a zahájí s dodavatelem reklamační řízení. Na sklad se přijme jen skutečně dodané množství kvalitního materiálu a vystaví se příjemka. 1) FAD – za materiál100 000,--111/321 – DPH 21 % 21 000,--343/321 2) P – materiálu 90 000,--112/111 3) VÚD – reklamační nárok (rozdíl FAD a P) 31 000,--315/111 Reklamační nárok se účtuje v ceně pořízení jako rozdíl mezi stranou MD a D účtu 111. Vzniká pohledávka za dodavatelem na účtu315- ostatní pohledávky MD a vyrovná se účet111 Vyřízení reklamace dodavatel reklamacineuznal – fa uhrazena v plné výši VÚD – neuznaná reklamacerekl. nárok549/315 dodavatel reklamaciuznal a) zaslal náhradní dodávku = > fa uhrazena v plné výši VÚD –náhradní dodávka111/315 P – příjem náhradní dodávky na sklad112/111 b) dodavatel zaslaldaňový dobropis před úhradou fa – daňový dobropis snižuje fakturovanou částku o reklamační nárok a DPH z něj počítané => dodavateli je zaplacen jen doplatek faktury VÚD – reklamační nárok 315/111 daňový dobropis – reklamační nárok321/315 – DPH (% z reklamačního nároku)321/343 O reklamační nárok se sníží pohledávka na účtu 315 strana D a nárok na odpočet DPH, o celkovou částku se sníží závazek vůči dodavateli; úhrada faktury je v částce = doplatek (celková fakturovaná částka - dobropis celkem) c)daňový dobropis po úhradě fa reklamovanou částku na bankovní účet podniku daňový dobropis + VBÚreklamační nárok221/315 DPH221/343 Př.: 1) FAD – za materiál1 000,--111/321 – DPH 21 % 210,--343/321 3) P – příjem materiálu na sklad 800,--112/111 4) VÚD – reklamační nárok 200,--315/111 5) Daňový dobropis před úhradou fa 200,--321/315 – DPH 21 % 42,-- 321/343 6) VBÚ – úhrada doplatku 968,--111/315Nebo 5) VBÚ – úhrada FAD1210,--321/221 6) Daňový dobropis po úhradě fa 200,-- 221/315 DPH21 % 42,--221/343 celkem 242,--------- NÁKUP ZE ZAHRANIČÍ Faktura od zahr. dodavatele se přepočte na české koruny buďpevným kurzem, který stanoví podnik ve vnitřní účetní směrnici nebodenním kurzem ČNB. a) nákup ze zemí EU (od 1. 5. 2004 je ČR člen EU) pokudčeský podnik (kupující)je plátcem DPH a sdělí svoje DIČ zahraničnímu dodavateli, pak zahraniční dodavatel fakturu bez DPH daňová povinnost přejde ze zahr. dodavatele na českého odběratele –PŘIDANĚNÍ a musí být provedeno nejpozději do 15 dnů měsíce následujícího po měsíci pořízení (př.: 27.9. – pořízení => 15. 10. – přidanění) přidanění – český podnik z hodnoty dodávky (fakturovaná cena bez DPH v Kč) vypočte daň na výstupu (sazba v ČR) a odvede ji FÚ – účtuje na stranu Dal účtu 343 po obdržení daňového dokladu vznikneNÁROK NA ODPOČET DPH ve stejné výši jako přidanění a účtuje na účet 343 na MD 1) FAD – za materiál100 000,--111/321 2) VÚD – přidanění DPH 21 % 349/343 3) Daňový doklad – nárok na odpočet 343/349 pokud ječeský podnik neplátce DPH – vyúčtuje mu zahraniční dodavatel DPH na výstupu se sazbou dodavatele => ta vstoupí českému kupujícímu do PC 1) FAD – za materiál (PC + DPH)121 000,--111/321 b) nákup z dovozu mimo státy EU clo -> při přechodu materiálu nebo zboží přes hranice platí dovozce celnímu orgánuDOVOZNÍ CLO – vyúčtování cla se účtuje jako závazek u celního orgánu –379- Jiné závazky a souvztažně se o clo zvýší pořizovací cena JSD - vyúčtování cla od celnice111/379 DPH se účtuje stejně jako při nákupu uvnitř EU, ale vypočítá se z PC+CLO VÚD – přidanění (% z fakturované ceny + clo)349/343 Daňový doklad - DPH343/349 Př.: 1) FAD – nákup náhradních dílů700 000,--111/321 2) JSD – celní deklarace – clo100 000,--111/379 3) VÚD – přidanění21 % z 168 000,--349/343 4) Daňový doklad – nárok na odpočet168 000,--343/349 5) P – převzetí materiálu na sklad 800 000,--112/111 6) VBÚ – úhrada americkému dodavateli 700 000,--321/221 7) VBÚ – úhrada celnímu úřadu100 000,--379/221 KURZOVÉ ROZDÍLY PŘI ÚHRADĚ ZÁVAZKŮ Závazky v cizí měně se přepočítají kurzem ÚJ platným v době uskutečnění úč. případu, tj. v době vzniku závazku (= datum přijetí FAD) - buďpevný kurz, neboaktuální kurz ČNB.KR vznikají 1) během roku - dochází k rozdílu mezi kurzem účetní

Témata, do kterých materiál patří