Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výnosy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. VÝNOSY pojem výnosy, příjmy všeobecné zásady pro účtování výnosů členění výnosů podle různých hledisek účtování výnosů podle výnosových druhů časové rozlišování výnosů Výnosy = peněžní vyjádření výkonů účetní jednotky (tržby) Příjmy = přírůstek peněžních prostředků v Kč Mezi příjmy a výnosy může dojítk časovému nesouladu => příjmy vznikají v okamžiku přijetí peněžní částky, které se může uskutečnit v jiném období než výkon, ke kterému se váže výnos př.: nájemné přijaté dopředu - přijetí nájemného = příjem - poskytnutí služby = výkon, tržby = výnos VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ Výnosy se účtují na účtech 6. účtové třídy na stranu DAL narůstajícím způsobem od začátku roku (nemají PZ) Účtují se zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, tj. časově se rozlišují Při uzavírání účetních knih se zůstatky převádějí na účet 710 – Účet zisků a ztrát Při účtování výnosů je třeba respektovat zásadu zákazu jejich kompenzace s náklady Opravy výnosů minulých let se účtují do výnosu běžného období (nevýznamné částky) nebo na účet 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let – významné částky ČLENĚNÍ VÝNOSŮ pro potřeby zjištění hospodářského výsledky v předepsané struktuře provozní výnosy – souvisejí s provozem podniku – úč. skupina 60 - 64 finanční výnosy – vyplývají z finančních operací – úč. skupina 66 podle místa vzniku interní (vnitřní) externí podle daňové účinnosti - daňové(tržby, přijaté úroky) - nedaňové(př.: účet 665 – Výnosy z finančního majetku – dividendy) ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ PODLE VÝNOSOVÝCH DRUHŮ PROVOZNÍ VÝNOSY 60 Tržby za vlastní výkony a zboží –daňově účinné 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za zboží FAV – tržby za vlastní výrobkyprod. cena311/601 DPH311/343 FAV – tržby za službysml. cena311/602 DPH311/343 FAV – tržby za zbožísml. cena311/604 DPH311/343 Daňový dobropis vystavený60x/311 343/311 VBÚ – úhrada od odběratelů221/311 64 Jiné provozní výnosy – daňově účinné 641 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM FAV – prodej DM prodejní cena311/641 DPH311/343 VÚD – dodatečný odpis -DHM – ZC541/082 VÚD – vyřazení DHM082/022 642Tržby z prodeje materiálu FAV – tržby z prodeje nepotřebného mat. prod. c.311/642 DPH311/343 VÚD – vyskladnění prodaného materiálu v PC542/112 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení VBÚ – přijaté pokuty smluvní221/644 FAV – předpis smluvních úroků311/644 VBÚ – úhrada smluvních úroků221/311 646 Výnosy z odepsaných pohledávek VBÚ – výnosy z již odepsaných pohledávek221/646 648 Ostatní provozní výnosy VÚD – přebytek materiálu112/648 VÚD – předpis manka u zásob k náhradě zaměstnanci335/648 VÚD – poskytnutí dotace podle smlouvy378/346 VÚD – čerpání provozní dotace346/648 VÚD – předpis náhrady škody od pojišťovny378/648 VÚD – náhrada škody od pojišťovny nedošla do konce roku388/648 FINANČNÍ VÝNOSY 66 Finanční výnosy 661 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů– daň. účinné FAV – tržby z prodeje CP prodejní cena311/661 VÚD – úbytek prodaných kr. CP v pořizovací ceně561/25x (06x) 662Úroky VBÚ – přijaté úroky221/662 FO – úroky z CP, termínovaných vkladů a nepodnikatelských účtů – zdaněny srážkovou daní => DAŇOVĚ NEÚČINNÉ FO – úroky z BÚ k podnikání + PO veškeré úroky => DAŇOVĚ ÚČINNÉ (hrubý úrok) 663 Kurzové zisky –daňově účinný VÚD - valutová pokladna při převodech261/663 VÚD- valutová pokladna k 31. 12.211/663 VÚD - devizový účet při převodech261/663 VÚD- devizový účet k 31. 12.221/663 VÚD- u zahraničních pohledávek311/663 VÚD- u zahraničních závazků321/663 665 Výnosy s dlouhodobého finančního majetku – daňově neúčinné VBÚ – přijaté dividendy => zdaněny srážkovou daní 221/665 668Ostatní finanční výnosy– daňově účinné VÚD – předpis manka k náhradě pokladníkovi335/668VÚD – přebytek cenin213/668PPD – přebytek peněz v pokladně211/668 ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ VÝNOSŮ Do běžného účetního období (kal. rok) lze účtovat jen ty výnosy, které s ním věcně i časově souvisí (zásada věrného zobrazení skutečnosti). Účty časové rozlišení umožňují odstranit časový rozdíl mezi výnosy a příjmy = tzv. zaúčtovat výnosy do období, se kterým souvisejí, i když k příjmu došlo v jiném období. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více účetních období Časově rozlišovat lze výnosy, u kterých známe: částku období druh výnosu Časové rozlišení výnosů může mít tyto podoby: 384 – Výnosy příštích období– rozvahový účet pasivní Použijeme tehdy, jestliže k přírůstku peněz nebo vzniku pohledávky (příjmu) dojde v běžném období, ale k výkonům a výnosům dojde až v příštím období, př.: nájemné přijaté předem, přijaté předplatné časopisu. DPH na výstupu se účtuje do období, kdy je vystaven daňový doklad Běžné období - přírůstek peněz, vznik pohledávky = příjem 221,311384 DPH 221,311343 Příští období - výnos tržby384602 Př.:VBÚ – 2016 přijato předplatné časopisu na rok 2016 a 2017, roční předplatné je 50 000 Kč 2016 1. VBÚ – předplatné - příjem100 000,--221/384 2. VÚD – předplatné - výnos 50 000,--384/602 2017 3. VÚD – předplatné - výnos 50 000,--384/602 Př.: nájemné přijato v roce 2016. 2016 1. VBÚ – přijato nájemné – příjem24 000,--221/384 DPH 5 040,--221/343 2. VÚD – nájemné - výnos 3 000,--384/602 2017 3. VÚD – nájemné - výnos12 000,--384/602 2018 4. VÚD – nájemné - výnos 9 000,--384/602 385 – Příjmy příštích období -rozvahový účetaktivní Použijeme tehdy, jestliže k výkonům a výnosům došlo v běžném období, ale k přijetí peněz a vzniku pohledávky až v příštím období př.: nájemné přijaté zpětně, provedené, ale nevyfaktu-rované práce. DPH se účtuje do období, kdy máme daňový doklad Rozpouštět do příjmů můžeme max. 4 roky Běžné období - rok 2016 VUD – nájemné za 2016 - výnos385/602 Příští období - rok 2017 VBU, FAP – nájemné za 2016 - příjem221,311/385 DPH221,311/343 Př.: nájemné 1000 Kč. 2016 1. VÚD – nájemné za 2016 – výnos 2017 2. VÚD – nájemné za 2017 – výnos 2018 3. VÚD – nájemné za 2018 – výnos 4. VBÚ – nájemné za 2016-2018 – příjem Př.:V roce 2016 přijato nájemné za 2015, 2016, 2017. Roční nájemné 30 000 Kč. 2015 1. VÚD – nájemné za 2015 – výnos 2016

Témata, do kterých materiál patří