Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zjišťování a účtování daní

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (109,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zjišťování a účtování daní Daň – peněžitá částka, kterou odvede fyzická nebo právnická osoba do veřejného rozpočtu (státní rozpočet, rozpočet města, obce, kraje) Daňové subjekty – poplatník: ten komu daň snižuje příjem plátce: ten kdo daň odvádí Daně přímé – odvádějí se přímo do rozpočtu důchodové – souvisí přímo s příjmy; DzP fyzických a právnických osob majetkové – dědická, darovací, z převodu nemovitostí, z nemovitostí, silniční daň Daně nepřímé – poplatník zvýší cenu zboží a teprve potom se odvedou do rozpočtu univerzální – týkají se jakéhokoliv zboží; DPH selektivní – u vybraných druhů zboží zvyšuje cenu; spotřební daň, daně k ochraně životního prostředí (u nás není) Evidují se v účtové skupině 34 – Zúčtování daní a dotací Daň z příjmu právnických osob účetní jednotka je poplatníkem i plátcem ovlivňuje hospodářský výsledek náklady jsou daňově nezdanitelné během roku účetní jednotky platí zálohy na DzP výše záloh a jejich frekvence je odvozena od poslední známé daňové povinnosti zálohy se platí měsíčně, čtvrtletně, nebo pololetně podle činnosti rozlišujeme DzP z běžné činnosti a DzP z mimořádné činnosti 221 BÚ 341 DzP 591-594 DzP… Daň z příjmu fyzických osob účetní jednotka je plátce daň z příjmu ze závislé činnosti, úroky z obligací, výplaty dividend (poplatník = akcionář, plátce = účetní jednotka) u daně z příjmu odvádí za zaměstnance a) Daň z příjmu ze závislé činnosti 221 BÚ 342 Ost. přímé daně 331 Zaměstnanci b) Daň z příjmu z dlužných CP 221 BÚ 342 Ostatní přímé daně 562 Úroky 221 BÚ Daň z příjmu z dividend 367 Závazky z upsaných 221 BÚ 342 Ostatní přímé daně nesplněných CP a vkladů Silniční daň Zdaňuje se používání silnic k podnikání. Poplatníkem (plátcem) je osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla, které je určeno pro podnikání nebo zaměstnavatel pokud vyplácí svému zaměstnanci náhradu za používání jeho soukromého vozidla pro služební účely. Předmětem daně jsou vozidla určená pro podnikání tuzemská, ale i zahraničního majitele v okamžiku, kdy vstoupí na naše území. 221 BÚ 345 Ostatní daně a poplatky 531 Silniční daň 211 Pokladna 531 Silniční daň Daň z nemovitostí Poplatníkem i plátcem je vlastník nemovitosti, platí za to, že ji má. Poplatníkem je vlastník, který měl nemovitost k 1. 1. Daň z nemovitostí má dvě části: z pozemků – předmětem jsou nezastavěné pozemky ze staveb – předmětem jsou zkolaudované stavby 221 BÚ 345 Ostatní daně a poplatky 532 Daň z nemovitostí Daň z převodu nemovitostí, darovací, dědická 221 BÚ 345 Ostatní daně a poplatky 538 Ostatní daně a poplatky DPH předmětem jsou zboží a služby v tuzemsku a zboží z dovozu plátci ze zákona – tržby za přecházející tři měsíce jsou větší než 750 000,-- základní sazba 22 %, snížená sazba 5 % zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, kalendářní čtvrtletí daň je splatná 25. V měsíci po skončení zdaňovacího období DPH na vstupu ve vztahu DPH na výstupu k finančnímu orgánu DPH na vstupu > DPH na výstupu⇒ zůstatek na MD⇒ nadměrný odpočet DPH na vstupu < DPH na výstupu⇒ zůstatek na D⇒ odvod DPH na vstupu 321 Dodavatelé Různé účty DPH na výstupu DPH v zahraničním obchodě 321 Dodavatelé Různé účty 379 Jiné závazky 343 DPH Spotřební daň spotřební dani podléhá: líh a lihoviny, uhlovodíková paliva a maziva, pivo, víno, tabákové výrobky plátci spotřební daně – právnické nebo fyzické osoby, které vybrané výrobky vyrábějí, anebo dovážejí ze zahraničí vyměřovací základ – počet výrobků v měrných jednotkách výpočet – počet výrobků krát sazba za jednotku množství Účtování spotřební daně u plátců plátce má nárok na dopočet spotřební daně spotřební daň není součástí pořizovací ceny Spotřební daň je součástí vyměřovacího základu pro výpočet DPH. Odpočet spotřební daně je u výrobků, které slouží jako materiál pro další výrobu Materiál nakoupený v tuzemsku 321 Dodavatelé Různé účty Materiál nakoupený v zahraničí 321 Dodavatelé 111 pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 379 Jiné závazky Součástí vyměřovacího základu pro výpočet DPH při dovozu mat. ze zahraničí je spotřební daň i clo. Účtování spotřební daně u neplátců není nárok na odečet je součástí pořizovací ceny 321 Dodavatelé 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě Spotřební daň na výstupu 6.. Tržby 311 Odběratelé

Témata, do kterých materiál patří