Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení jaké účetní případy se účtují na účtě Zaměstnanci jaké účetní případy se účtují na účtě Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění kdy má účetní jednotka ostatní závazek vůči zaměstnancům a jak se o něm účtuje kdy má účetní jednotka pohledávku za zaměstnancem a jak se o ní účtuje Je nutné si nejprve vysvětlit co je daň z příjmů FO a PO. Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob: - příjmy ze závislé činnosti §6 příjmy z podnikání (OSVČ) příjmy z kapitálového majetku příjmy z pronájmu ostatní příjmy Příjmy ze závislé činnosti je-li někdo v pracovním poměru u svého zaměstnavatele a tento pracovní poměr mu vznikl na základě pracovní smlouvy (podle zákoníku práce) pracovníkovi v závislé činnosti náleží za odvedenou práci mzda. Povinnosti zaměstnavatele: zaměstnavatel má povinnost vyplácet svým zaměstnancům za to, že u něj pracují mzdu nebo plat. mzda - mzdu pobírají zaměstnanci obchodních a kapitálových společností,u firmy plat– pobírá zaměstnanec rozpočtové a příspěvkové organizace funkční požitky –pobírá ten, kdo vykonává nějakou funkci, do které byl zvolen v řádných volbách (poslanci, senátoři, starostové..) Platí zde stejná pravidla jako u mzdy nebo platu. zaměstnavatel je povinen vyplácet mzdu vždy k pevně stanovenému dni. Den v následujícím měsíci (po vykonání práce v minulém měsíci). Každý zaměstnavatel je povinen za zaměstnance vypočítat tzv. zálohu na daň z příjmu, tuto zálohu srazit z jeho mzdy a odvést ji řádně na FÚ. Provádí se každý měsíc. Sražená daň se považuje za zálohu na daň z příjmu. Poplatník je zaměstnanec, ale plátce je zaměstnavatel. zaměstnavatel je povinenvypočítata strhnout zaměstnancičástku na ZP – 4,5% z hrubé mzdy a odvést příslušné pojišťovně srazit SP – 8% (na sociální zabezpečení) odvést příslušné sociální organizaci. Kromě pojistného hrazeného zaměstnanci, které jim zaměstnavatel sráží z HM, platí ze zákona za zaměstnance pojistné ještě zaměstnavatel, a to ve výši 35% ze zúčtovaných odměn ze závislé činnosti (z HM), z toho činí pojistné na zdravotní pojištění9% a pojistné na sociální pojištění26%. 524 / 336 Zaměstnanec má právo požadovat výplatu zálohy ještě v tom měsíci za který mu mzda náleží. Za mzdové období,tj. kalendářní měsíc se provádí vyúčtování mezd a odměn ze závislé činnosti zaměstnanců. Mzda se vyplácí zpětně. Výpočet daně ze závislé činnosti Výchozí částka pro výpočet je tzv.hrubá mzda (HM). Hrubá mzda je základ daně. HM se zvyšuje: - pokud má zaměstnanec k dispozici služební automobil a nerozlišuje se zda jezdí služebně nebo soukromě, zvyšuje se hrubá mzdao 1% z PC automobilu včetně DPH. V tomto případě se nebere ohled na oprávky automobilu. Pokud částka vychází více než 1 000 Kč. Přičítá se každý měsíc + hodnota dalších požitků od HM se odčítá :§15 12,5% na S a ZP 2 910 – na poplatníka (mimo starobních důchodců) – musí mít podepsané prohlášení, že si to přeje 1 800 – na jedno dítě (pouze 1 z rodičů) + potvrzení, že druhý rodič neuplatňuje tento nárok. 1657 – na manžela/ku – roční příjem je menší než 24 920 2 202 – 3 815 – podle stupňů invalidity 872 – pokud je poplatník student (do 26 let). Musí být podepsáno prohlášení) tyto položky se odečítají měsíčně (kromě na manželku) pokud odpočitatelná položka převýší daňový základ – nemusí se odvádět daň - ročně můžeme odečíst: při darování krve, kostní dřeně z upraveného základu daně podle tabulky vypočítáme zálohu na daň. Výpočet mzdy Základní mzda + odměny + prémie + příplatky ( za přesčas, práci v noci, o svátcích) + osobní ohodnocení + náhrada mzdy (dovolená, prostoje) =HRUBÁ MZDA - ZP (4,5%) - SP (8%) =DAŇOVÝ ZÁKLAD - odčitatelné položky (nezdanitelné minimum, na dítě, manželku, student, invalidita..) =UPRAVENÝ DAŇOVÝ ZÁKLAD (zaokrouhlit na 100 nahoru x roční na 100 dolu) DAŇ se vypočítá z tabulky DPFO ČISTÁ MZDA = HM – ZP – SP – daň ČÁSTKA K VÝPLATĚ = ČM + dávky NP – spoření – náhrada škody – výživné Účtování mezd Mzdy se účtují v souhrnu za všechny zaměstnance. Vede se analytická evidence pro každého zaměstnance zvlášť) nárok na HM ze závislé činnosti zaměstnanců521 / 331 ZP hrazené zaměstnanci 331 / 336 SP hrazené zaměstnanci 331 / 336 Zálohová srážka na daň z příjmu FO ze závislé činnosti 331 / 342 Ostatní srážky: spoření 331 / 379 splátky půjček a jiných závazků(náhrady škody, manka..) 331 / 335 Nárok na dávky nemocenského a sociálního pojištění (u podniků nad 25 zam.)336 / 331 Zákonné SP (26%) a ZP (9%) placené firmou 524 / 336 Sociální připojištění placené společností 525 / 336 Výběr z účtu na výplatu mzdy 211 / 261 Výplata čistých mezd 331 / 211 Výplata zálohy (mzdy) zaměstnancům 331 / 211 Výdaje uhrazené zaměstnancem 5xx / 335 Doplatek rozdílu mezi zálohou a výdaji 333 / 211 Vratka přeplatku zálohy nad výdaji 211 / 333 Z BÚ zaplaceno – daň z příjmu 342 / 221 SP a ZP 336 / 221 spoření a půjčky 379 / 221 - zůstatek na účtě 331 musí být po výplatě 0. Zaměstnavatelmůže srazit zaměstnanci ze mzdy (331) pouze, pokud mápísemný souhlas pracovníka, pokud je tosoudně nařízeno. Manko nemůže srazit (pouze v případě souhlasu pracovníka) jinak manko napíše jako pohledávku za zaměstnanci) Účtování mezd u společníků Ve společnosti s ruč. omezeným a v komanditní společnosti mohou být společníci tzv. v závislé činnosti (společník může být zaměstnán ve firmě). Jejich mzdy se účtují na účtech: HM – nárok522 / 366 srážka poj.366 / 336 srážka daně366 / 342 výplata mezd366 / 211 Konečné vyúčtování s institucemi sociálního zabezpečení, tj. pojistné na straně jedné a nároků na nemocenské dávky na straně druhé, závisí na velikosti účetní jednotky. Firmy do 25 zaměstnanců zúčtovávají pouze závazek a odvod pojistného. Veškeré dávky jsou správou sociálního zabezpečení zúčtovávány přímo se zaměstnanci. Účetní jednotka o nich neúčtuje. U podniků s počtem zaměstnanců větším než 25 se zúčtovává saldo závazků a nároků sociálního pojištění. Účetní jednotka o dávkách nemoc

Témata, do kterých materiál patří