Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1) Základy vědní a práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (207 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. ZÁKLADY VĚDĚNÍ A PRÁVA FILOSOFIE hledá odpovědi na všeobecně platné nadčasové týkající se lidského života, světa a vesmíruzabývá porozumění světu, člověku a jeho místě ve světěz řečtiny řecká slova:filein = milovat,sofia = moudrost → láska k moudrostipoprvé použilPythagoras (konec 6 stol.) - přišlo mu troufal= označovat se jako sofos (mudrc) → filosof (milovník moudrosti, hledač pravdy)Vztah filosofie k ostatním oblastem lidské činnosti:k mytologii:mýtus = předchůdce filosofienezpochybňuje (filosofie ano – pochybuje, formuluje otázky)přechod od mýtu k logu = krystalizace filosofielogos = slovo, myšlenka, pojem, řádk náboženstvídříve spojeno, postupné oddělovánív Indii, Egyptě a Číně svázána pevně s náboženstvímk uměnífilosofové psali uměleckou formou- ve verších, umění vyvolává filosofické otázkyPlatonk vědámpůvodně zahrnovala veškeré poznání lidstva –matka všech vědpostupně se z filosofie začínaly oddělovat různé vědy (přírodní vědy a matematika, humanitní vědy)filosofie zobecňuje vědu, věda obohacuje filosofii o nové otázky, filosofie z vědy čerpá nové poznatkyFilosofické disciplíny Základní: Ontologie (metafyzika)nauka obytí, ojsoucnu; o tom, co existujeon, ontos = jsoucnořeší se tu otázka, co bylo prvotní, z čeho vše vzniklo, co je příčinou všehoMaterialismus = na počátku hmota (francouzští osvícenci – Holbach, Diderot, nebo Marx)Idealismus = na počátku nehmotná substanceKlasifikace dle názorů:Monismus = jen jeden princip (Spinoza – substance (panteista)Dualismus = dva principy (René Descartes – věc rozprostraněná, věc myslící)Pluralismus = více (Leibniz – monadologie)metafyzika – AristotelesHeidegger, Husserl, Tomáš Akvinský, Ch. Wollf 2. Gnozeologie (noetika) Gnosis = poznáníteorie poznání pravdy, zabývá se způsobem, výsledky a důvěryhodností poznávacího procesuodpovídá na otázky:Je svět poznatelný?Optimismus – anoSkepse – pochybuje o výsledkuAgnosticismus– svět je nepoznatelnýJak svět poznáváme?racionalismus – pomocí rozumusensualismus – pomocí smyslůempirismus – poznávání na základě zkušenostiiracionalismus – při poznávání stavíme na intuici, vůli, citechfideismus – poznání prostřednictvím víryepistemologie– vědecké poznáníI. Kant, Descartes 3. Etika zabývá semravními hodnotami, normamifilosofické názory na mravnost, na morální jednání; dobro a zloaxiologie - teorie hodnotekoetika - etické problémy ekologieSokratés, Platón, T. Akvinský, Jeremy Bentham 4. Filosofická antropologie zabývá sečlověkem, jeho postavením ve světě, postavením mezi jinými bytostmi, jaký je konečný cíl asmysl životaKant, Hegel, Max Scheler, Arnold Gehlen Pomocné: 5. Dějiny filosofie – vývoj filosofických názorů během dějin 6. Filosofie dějin – odhalování smyslu dějinného vývoje 7. Estetika – krásno, vnímání, formování a hodnocení světa z hlediska krásy a ošklivosti 8. Logika – se zabývá formami a zákony správného usuzování Vznik filosofiepředchůdcem filosofie byly mýtypřelomu7. a 6. století př. n. l. v antickém Řecku v Malé Asiikřižovatka kultursvobodné liberální politické i náboženské poměryperiodizace antické filosofie: Předsokratovská filosofie(6 – 5. stol. př. n. l.) Klasické období řecké filosofie(5 – 4. stol. př. n. l.) Helenismus (4 stol. př. n. l. – 1. stol. n. l.) filosofie orientovaná naontologii – snaha vysvětlit podstatu vesmíru a světa (kosmos) a jeho fungování, částečně i gnozeologiehledaliarché (pralátka, prapůvod) –naivní materialistévydělování matematiky, astronomie - mnohé poznatky dnešní věda potvrzujemythos = řecké slovo, skutečnost zachycená slovem, z nich vznik vyprávění a bájíepos = zachycuje mýty, odraz skutečnosti → Epos o Gilgamešovi, Homér, Ilias a Odysseachaos = opak řádu, chaos panoval před příchodem bohůkosmos = uspořádaný svět, harmonielogos = slovo, rozum, řeč – zdůvodněnápřechod od mýtu k logu: existujícímýty→ (úprava racionalizace)epos→kosmos→ (kritické zdůvodnění mýtů)logos Milétská školahledali odpověď na otázku, jak vznikl svět, snažili se nalézt pro přírodní jevy přirozené vysvětleníHledaliarchézákladem všeho = arché (původní pralátka) → materialisté + hylozoisté (arché oduševnělá) Thálés z Milétu arché je voda ← vše živé vodu potřebuje země plave na vodě, zemětřesení že vzniká velkým vlnobitímtvrdil, že měsíc nesvítí, ale odráží světlo od Slunce Anaximandros arché =apeiron(prajednota, jemnější než voda, pevnější než vzduch a nevyčerpatelná)žák Tháletaživočichové vznikli ve vlhku (vodě) a vylezli z vodu, kde se přizpůsobilipřipisovali mu vynález slunečních hodin Anaximenés arché =vzduchlátky vznikají zhušťováním (voda, země)nebo ředěním vzduchu (oheň) Pythagorejci Pythagoras ze Samu matematik, astronompojemfilosofie + kosmosv Krotonunáboženská sekta (učení o převtělování duší, asketismus, vegetariánství, snaha po dokonalosti, vzdělání pro ženy)sám nenapsal žádné dílo, učení bylo tajné, pouze pro sektuučení o nesmrtelnosti dušehledáprazákon (abstraktní princip světa) = číselné vztahyzáklad světa =čísloideální číslo = 10(dokonalá harmonie vesmíru)1 = bod, 2 = přímka, 3 = plocha, 4 = prostor1 + 2 + 3 + 4 = 10Hudba = důkaz číselné harmonieKosmos harmonický → vydává nejdokonalejší hudbu =hudba sfér Atomistéatom = a-tomos – něco nedělitelnéhoexistujíatomy= nedělitelné jsoucno a existujeprázdný prostor = nejsooucno, ve kterém se atomy pohybujíatomy se od sebe liší tvarem nebo polohouprůkopnícimaterialismu (i lidská duše se skládá z atomů)vše se děje na základě přírodních zákonů (není Nús, nebo Logos) – vše má svou příčinu a důsledek =kauzalitaatomy se pohybují po předem daných drahách, nemohou se vychýlit = determinismus(neexistuje náhoda)atomy nelze vypozorovat, jsou odhalitelné pouze rozumemradikální zastánci demokracieovlivnili Epikúra Leukippos zákon kauzality – nic nevzniká bez příčiny, vše je z nějakého důvodu, vylučuje náhoduučení o atomech Démokritos z Abdéry hlavní autor myšlení atomistůetika: dosáhnutí vnitřního klidu (ataraxia) pomocí střídmosti a umírněnosti – pohrdání smyslovými požitky PRÁVO systém norem a pravidel chování, která se po schválení nejvyšším zák

Témata, do kterých materiál patří